double arrow

А середній коефіцієнт росту в такому випадку визначається як


. (6.2)

Якщо в умові задачі подані темпи приросту, то їх спочатку потрібно перетворити в темпи росту (Тр¢=Tnp¢+100), а потім перевести їх в коефіцієнти росту (Кp¢=Тp¢:100).

Приклад. Обсяг продукції збільшувався щорічно (по відношенню до попереднього року) за перші три роки п’ятирічки на 7,5%; за четвертий рік на 9,0%, а за останній рік він знизився на 0,4%. Необхідно визначити темп росту за п’ятиріччя і середньорічний темп приросту.

Перетворимо темпи приросту в коефіцієнти росту К¢р=[100+Т¢np]:100;

К¢р1=(100+7,5):100=1,075;

К¢р2=(100+7,5):100=1,075;

К¢р3=(100+7,5):100=1,075;

К¢р4=(100+9,0):100=1,090; К¢р5=(100-0,4):100=0,996.

На підставі формули 6.1 визначається коефіцієнт росту за п’ятирічку:

.

Звідси темп росту за п’ятирічку становить 1,349·100=134,9%, а темп приросту за п’ятиріччя дорівнює Тпрпр–100=134,9–100=34,9%, тобто обсяг продукції за п’ятирічку виріс на 34,9%.

У формулі середнього коефіцієнта росту під коренем знаходиться коефіцієнт росту за весь період.

Отже, .

Звідси середньорічний темп росту становить:

,

а середньорічний темп приросту дорівнює:

.

При аналізі динамічних рядів слід також зважити на такі правила.

Частка від ділення базисного коефіцієнта росту за поточний період на базисний коефіцієнт росту за попередній період дорівнює ланцюговому коефіцієнту росту за поточний період:

; (6.3)

Добуток двох послідовних ланцюгових коефіцієнтів росту дорівнює базисному коефіцієнту росту по відношенню до першого періоду:

. (6.4)

Порівняння двох послідовних ланцюгових абсолютних приростів показує абсолютне прискорення або уповільнення динаміки:

. (6.5)

Якщо , то має місце абсолютне прискорення; якщо < 0 - то уповільнення.

Співвідношення додатних абсолютних ланцюгових приростів показує відносне прискорення:

(6.6)

На підставі даних таблиці 6.5 розрахуємо основні статистичні характеристики наведеного ряду динаміки.

Таблиця 6.5 - Виробництво товарної продукції за роки п’ятирічки

  Показник   1995 - базисний рік Роки п’ятирічки
Обсяг товарної про- дукції в порівнян- них цінах, млн. грн 22,6 23,4 25,1 27,0 28,9 30,5

Для обчислення статистичних характеристик динамічного ряду використані формули, які подані в таблиці 6.4, а також формули 6.5 і 6.6.

Результати розрахунків наведені в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 - Статистичні характеристики динамічного ряду

    Рік       Обсяг продук- ції, млн. грн., у   Абсолютний приріст, млн.грн.   Темп росту, %   Темп приросту, %   Розмір 1-го % при- росту, млн. грн.   Приско-рення
ланцю говий базис ний ланцю говий базис ний ланцюго вий = - -100 ба зис ний = - -100 лан- цюго вий = абсолютне - відносне
22,6 100,0 100,0
23,4 0,8 0,8 103,2 103,2 3,2 3,2 0,226
25,1 1,7 2,5 107,3 111,1 7,3 11,1 0,234 0,9 2,13
27,0 1,9 4,4 107,6 119,5 7,6 19,5 0,251 0,2 1,12
28,9 1,9 6,3 107,0 127,9 7,0 27,9 0,270 1,00
30,5 1,6 7,9 105,5 134,9 5,5 34,9 0,289 -0,3 0,84
Середнє Значення 1,58 105,1 5,1 0,31

Однією із узагальнюючих характеристик динамічного ряду є середній рівень, методи обчислення якого залежать від його виду.
Середній рівень інтервального ряду визначається за допомогою середньої арифметичної простої:

. (6.7)

Середній рівень динамічного ряду, який наведений в таблиці 6.5, дорівнює:

млн. грн.

Середній рівень повного моментного ряду визначається за формулою:

. (6.8)

Для даних табл.6.1 середній рівень становить:

тис. грн.

Середній рівень неповного моментного ряду визначається за формулою:

, (6.9)

де t – інтервал часу між двома суміжними періодами.

Середній рівень неповного динамічного ряду, який наведений в таблиці 6.3, становить:

тис. грн.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: