double arrow

ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з науково-педагогічної роботи Колот А.М. _________________________ « _____» _____________________ 2014 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

Для напряму підготовки 6601 «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання

  Укладач: доц. Кикоть П.В. УХВАЛЕНО: На засіданні кафедри правового регулювання економіки Протокол № _____ від ____________ 2014 р. Завідувач кафедри ___________Опришко В.Ф.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -

методичного відділу ___________ Гуть Т.В.

КИЇВ КНЕУ 2014

ВСТУП

Ускладнення відносин у сфері економіки, пов’язане із завершенням переходу від планово-розподільчої до ринкової економіки, відбилося на їх правовому регулюванні. Перетворення процесу господарювання призвело до необхідності кодифікації господарського законодавства, в результаті чого був прийнятий 16 січня 2003 року Господарський кодекс України, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Проте прийняття Господарського кодексу України остаточно не вирішило низки важливих проблем господарського законодавства та не усунуло всіх прогалин, колізій і застарілих норм.

Складність правового регулювання сфери господарювання, зумовлена об’єктивними чинниками, а саме різноманітністю господарських відносин, збільшенням кількості господарюючих суб’єктів різних форм власності, підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань актуальних проблем господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовчій практиці.

Вивчення науки „Господарське право” важлива та невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки. Кожен студент зобов’язаний усвідомити важливість даного курсу для свого майбутнього. Наука „Господарське право” покликана забезпечити опанування студентами основних знань щодо правового регулювання відносин між суб’єктами господарювання, а також організації, управління та здійснення господарської діяльності.

Вивчення студентами основних правових інститутів господарського права повинно активізувати використання студентами знань, отриманих в ході вивчення конституційного, адміністративного, міжнародного торгового, цивільного та інших галузей права. Програма підготовлена з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень господарського права.

Метою науки є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями основних актуальних проблем господарського права, правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правові діяльності та оперування основними інститутами господарського права.

Завданням наукиє у процесі проведення лекційних та семінарських занять навчити студентів аналізувати нормативно-правові акти господарського законодавства, засвоїти ними теоретичні положення науки господарського права, оволодіти навичками практичного застосування знань та норм господарського права щодо вирішення правових ситуацій, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, їх створенням та припиненням, а також навчити застосовувати правові заходи господарської відповідальності. Вирішення практичних завдань із господарського права надасть можливість студентам певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів правовідносин.

Основними методами вивчення наукиє поєднання лекційних, аудиторних занять, самостійної або індивідуальної роботи, тестування, обговорення під час дискусій актуальних проблем, захисту та обговорення рефератів. В планах семінарських та практичних занять пропонуються теми, що обов’язкові для вивчення на аудиторних заняттях. У кожній темі дається перелік основних питань і список літератури. До семінарського заняття слухач повинен підготувати короткі виступи з кожного контрольного питання теми. Підготовка буде дієвою лише в тому випадку, коли студент творчо підійде до вивчення матеріалу, висловить власну думку, обґрунтує прикладами з судової практики та відповіді на питання занотує у зошиті. При підготовці до занять слухач не повинен обмежуватися списком рекомендованої літератури, а здійснити її самостійний пошук.

В результаті вивчення науки “Господарське право” студенти повинні засвоїти знання:поняття та предмету господарського права, основних принципів та інститутів господарського права; змісту та видів господарської діяльності; системи господарського законодавства; правових засад здійснення, організації та управління господарською діяльністю; правового статусу суб’єктів господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм; порядку державної реєстрації суб’єктів господарювання; правових засад та особливостей різних видів господарської діяльності; правового режиму майна у сфері господарювання; застосування господарського законодавства на практиці господарськими судами та іншими державними органами, а також юридичними та фізичними особами-підприємцями для захисту своїх прав та законних інтересів тощо.

Студенти повинні вмітизастосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів як держави так і окремих учасників господарсько-правових відносин.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірку теоретичних знань та уміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

В рамках науки “Господарське право” вивчаються такі теми: загальна характеристика господарського права, господарської діяльності та господарського законодавства; правові засади організації та управління над господарською діяльністю; підприємництво як різновид господарської діяльності; правова характеристика суб’єктів господарювання; правовий статус підприємств, господарських товариств, виробничих кооперативів, фізичних осіб-підприємців; господарських об’єднань; господарських організацій та інших суб’єктів господарювання; легітимація суб’єктів господарювання; господарські зобов’язання; господарський договір, його ознаки, порядок укладення, зміни, припинення та розірвання; господарсько-правова відповідальність, її види та форми; правове регулювання відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом; речові права в господарсько-правових відносинах; право промислової власності та способи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правове регулювання відносин оренди та лізингу; ціни та ціноутворення в сфері господарювання; біржова діяльність в Україні та особливості укладення біржових угод; правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні; правове регулювання надання послуг, торгівлі, харчової промисловості, побутового обслуговування; правове регулювання в аграрній сфері та у сфері телекомунікацій і зв’язку, нафтогазовому комплексі, електроенергетиці, важкій металургії, гірничодобувній промисловості; інститут комерційного посередництва (агентської діяльності); концесійна діяльність та особливості договору концесії; правова регламентація інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

“ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

(денна форма навчання)

№ з/п Тема Лекції, год. Семінари, год. Самостійна робота, год. Індивід. робота, год.
1. Господарська діяльність: поняття, ознаки та види
2. Організація та управління господарською діяльністю.
3. Господарське законодавство та конституційні засади господарської діяльності
4. Поняття, предмет, методи та система господарського права.
5. Юридична природа господарських правовідносин: поняття та їх елементи
6. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин
7. Легітимація суб’єктів господарювання  
8. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання
9. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності
10. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності
11. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання
12. Правовий статус фермерського господарства
13. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарювання
14. Юридична природа господарських об’єднань
15. Участь державних органів у сфері регулювання господарської діяльності
16. Теоретично-правові засади майнових відносин у сфері господарювання
17. Правовий режим майна господарюючих суб’єктів
18. Юридична природа господарських зобов’язань
19. Правове регулювання грошових зобов’язань та розрахунків суб’єктів господарювання
20. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин
21. Загальна характеристика та особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів
22. Відповідальність у господарських правовідносинах
23. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства
24. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні
25. Правові засади визначення окремих видів господарської діяльності.
26. Особливості правового регулювання аудиторської діяльності
27. Правові засади надання фінансових послуг
28. Правові засади здійснення банківської діяльності
29. Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі
30. Правове регулювання господарських відносин у сфері побутового обслуговування
31. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості
32. Правове регулювання орендних та лізингових відносин
33. Правові засади приватизації в Україні  
34. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами
35. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
36. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
37. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.
38. Правове регулювання підрядних господарських відносин
39. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.
40. Правове регулювання господарських відносин в агропромисловому комплексі
41. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості
42. Правове регулювання господарських відносин в нафтогазовому комплексі
43. Правові засади здійснення енергопостачання
44. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.
45. Правове регулювання господарських відносин у сфері телекомунікацій
46. Правове регулювання господарських відносин у сфері зв’язку
47. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність)
48. Правове регулювання рекламної діяльності
49. Правові основи безпеки господарської діяльності
  ВСЬОГО:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

“ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

(заочна форма навчання)

№ з/п Тема Контактні заняття Самостійна робота, год. Індивід. робота, год.
1. Поняття, предмет, методи та система господарського права. - 0,5
2. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин 0,5
3. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання - 0,5
4. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності 0,5
5. Господарський договір як підстава виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин  
6. Відповідальність у господарських правовідносинах - 0,5  
7. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства 0,5
8. Правові засади здійснення банківської діяльності - -
9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
10. Правове регулювання відносин орендних та лізингових відносин
11. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
12. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами  
13. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії. - -
14. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні 0,5
15. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність) - 0,5
  ВСЬОГО:

ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ


Сейчас читают про: