double arrow

Тема 9. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності (2 год.)


1. Поняття та основні засади правового регулювання господарських товариств.

2. Види господарських товариств.

3. Вклади учасників та засновників господарського товариства. Статутний капітал та фонди господарського товариства.

4. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Правова характеристика товариства з додатковою відповідальністю.

6. Правове становище повного товариства.

7. Правова характеристика командитного товариства.

Мета семінарського заняття: сформувати навички по опрацюванню нормативно-правової бази з даного питання, з’ясувати рівень знань студентів з даної теми та вміння оперувати опрацьованою інформацією.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття та основні засади правового регулювання господарських товариств.

2. Розкрити види господарських товариств.

3. Вклади учасників та засновників господарського товариства. Статутний капітал та фонди господарського товариства.

4. Визначити правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Дати правову характеристика товариства з додатковою відповідальністю.

6. Визначити правове становище повного товариства.

7. Дати правову характеристику командитного товариства.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: господарські товариства, види господарських товариств, учасники та засновники господарського товариства, статутний капітал та фонди господарського товариства, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство.

Форми навчальної роботи: обговорення завчасно підготовлених питань у формі дискусії.

Форми контролю – міні-контроль у виглядітестів або практичних завдань у вигляді усного опитування.

Контрольні питання:

1. Правове регулювання та ознаки господарських товариств.

2. Поняття та особливі ознаки акціонерного товариства, його види.

3. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.

4. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю.

5. Правове положення повного товариства.

6. Правове положення командитного товариства.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Вкладами учасників та засновників товариства не можуть бути:

1. Бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу.

2. Будинки, споруди, автомобілі.

3. Цінні папери.

4. Об’єкти права інтелектуальної власності.

2. До статутних суб’єктів господарювання не належить:

1. Командитне товариство.

2. Приватне акціонерне товариство.

3. Публічне акціонерне товариство.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Чи можна зафіксувати у статуті господарського товариства, що за порушення трудової дисципліни працівник позбавляється дивідендів на його акції?

 1. Це право загальних зборів товариства.
 2. Така норма порушує законодавство про працю.
 3. Можна позбавити дивідендів тільки посадову особу товариства.
 4. Дивіденди взагалі можуть не виплачуватися.

4. Припинення діяльності господарського товариства – це:

 1. Його повна ліквідація.
 2. Реорганізація.
 3. Злиття з іншим товариством.
 4. Правильне все вищенаведене.

5. В чому полягає основна відмінність між господарськими товариствами різних видів:

 1. Вона зумовлюється обсягом юридичної відповідальності.
 2. Кількістю учасників.
 3. Порядком державної реєстрації.
 4. Спрямуванням і змістом діяльності.

6. Хто є власником майна, переданого господарському товариству при його створенні?

 1. Власником такого майна є само товариство як юридична особа.
 2. Кожний засновник товариства.
 3. Це спільна власність товариства і засновників.
 4. Складання майна засновників при створенні товариства законом не передбачено.

7. Господарське товариство засноване однією особою. Яким чином власник цього товариства відповідатиме за його борги?

1. В разі недостатності закріпленого за товариством майна власник відповідає також майном належним йому особисто.

2. Всім належним йому майном.

3. Тільки майном, закріпленим за товариством.

4. Майном, що належить не тільки власнику, але й його сім’ї.

8. Яким чином підтверджується вклад до статутного капіталу господарського товариства, зроблений засновником у вигляді певного майна?

 1. Вклад на вимогу реєструючого органу має бути внесено грошима, що підтверджує банк.
 2. Порядок оцінки майнових вкладів визначається в установчих документах.
 3. Це повноваження органу, який здійснює реєстрацію суб’єкта підприємництва.
 4. Оцінку майнового вкладу робить банк, що оформлює відповідним документом.

9. Внаслідок перетворення державного підприємства утвореного АТ на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна. З якого моменту підприємство набуває прав юридичної особи?

1. З моменту його державної реєстрації та включення до Єдиного державного реєстру.

2. З моменту виключення реорганізованого підприємства з Єдиного реєстру.

3. На підставі спільного рішення органу управління підприємством і трудового колективу.

4. На підставі наказу Фонду державного майна України.

10. На якій підставі діє керівник філії господарського товариства.

 1. На підставі довіреності, одержаної від материнського товариства.
 2. Він діє самостійно від імені юридичної особи, що створила філію.
 3. Він діє відповідно до положення, затвердженого органом державної реєстрації.
 4. Діє за положенням, затвердженим головним товариством, що створило філію.

Сейчас читают про: