double arrow

Тема 10. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності (2 год.)


1. Поняття та види акціонерних товариств.

2. Порядок створення акціонерного товариства.

3. Правовий режим акцій та дивідендів.

4. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

5. Порядок формування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства.

6. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства.

7. Виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

Мета семінарського заняття: формування у студентів логічної культури: виразності думки, послідовності міркування, вміння доказувати, формулювати логічні зв’язки і висновки. Студенти вмітимуть орієнтуватися в особливостях нормативно-правового регулювання акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття господарської діяльності.

2. Розкрити види господарської діяльності.

3. З’ясувати зміст поняття “підприємництво» і «некомерційне господарювання».

4. Розкрити обмеження підприємницької діяльності.

5. Розкрити поняття та види господарських відносин.

6. Визначити учасників господарських відносин.

7. Розкрити поняття та систему господарського законодавства.

8. Поняття та види акціонерних товариств.

9. Порядок створення акціонерного товариства.

10. Правовий режим акцій та дивідендів.

11. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

12. Порядок формування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства.

13. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства.

14. Виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: акціонерні товариства, акції, дивіденди, загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган акціонерного товариства, виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

Форми навчальної роботи: заняття проводиться у формі круглого столу з елементами дискусії. Студенти мають проаналізувати чинні нормативно-правові акти і підзаконні акти органів виконавчої влади висловити свою думку щодо нормативно-правового регулювання акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності в Україні

Форми контролю – у вигляді усного опитування.

Контрольні питання:

1. Поняття, види та ознаки акціонерних господарських товариств.

2. Правова регламентація діяльності акціонерних товариств. Зміст Закону України “Про акціонерні товариства”.

3. Порядок створення та державної реєстрації акціонерного товариства.

4. Органи акціонерного товариства: порядок формування та повноваження.

5. Правовий режим акцій та дивідендів.

6. Особливості виходу й входу учасників акціонерного товариства. Порядок припинення акціонерного товариства.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Яка максимальна кількість привілейованих акцій допустима у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства?

1. Десять відсотків.

2. Двадцять п’ять відсотків.

3. Встановлюється товариством.

4. Ат може розміщувати тільки прості акції.

2. Оплата акцій акціонерного товариства при його заснуванні проводиться акціонерами:

1. За ринковою ціною

2. За номінальною вартістю.

3. За домовленістю.

4. За рішенням загальних зборів.

3. Чи має право регіональне відділення Фонду державного майна вносити зміни до установчих документів АТ, створеного у процесі приватизації?

1. Може, якщо більше 50% акцій цього товариства належить державі.

2. Має право, якщо зміни стосуються оцінки об’єкта приватизація.

3. Внесення змін до статуту АТ відноситься тільки до компетенції загальних зборів АТ.

4. Може на прохання заінтересованих третіх осіб.

4. Публічне АТ зобов’язано щорічно публікувати:

1. Річний звіт та бухгалтерський баланс.

2. Річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибуток та збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

3. Річний звіт, відомості про прибутки.

4. Бухгалтерський баланс.

5. Чи втрачають засновники приватного АТ статус засновників при його реорганізації (в разі перетворення у публічне)?

1. Втрачають, бо це нова організаційно-правова форма.

2. Не втрачають.

3. Залежить від бажання засновників.

4. ПрАТ не можна перетворити у ПАТ.

6. Акціонерне товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом:

1. Зменшення номінальної вартості акцій або купівлі частини акцій з метою зменшення їх кількості.

2. Зменшення номінальної вартості акцій.

3. Купівлі частини акцій із зазначеною метою.

4. Знищення частини акцій.

7. Можливість збільшення статутного капіталу акціонерного товариства передбачається:

1. Для покриття збитків.

2. Для виплати дивідендів.

3. Для економічної вигоди.

4. З метою задоволення вимог кредиторів.

8. Чи відповідає АТ за майновими зобов’язаннями своїх акціонерів?

1. Так.

2. Ні.

3. Якщо відповідальність передбачена статутом АТ.

4. Якщо відповідальність передбачена загальними зборами АТ.

9. Чи може структурний підрозділ вийти із складу акціонерного товариства?

1. За рішенням членів трудового колективу підрозділу.

2. За рішенням Фонду державного майна.

3. За рішенням вищестоящого органу управління.

4. Може за рішенням загальних зборів АТ.

10. Збільшення статутного капіталу АТ:

1. Передбачене законом для покриття збитків товариства.

2. Не допускається для покриття збитків.

3. Можливе для виплати заборгованості по кредитах.

4. Для виплати дивідендів акціонерам товариства.

11. Акціонерним товариством визнається:

1. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість часток, однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2. Товариство, яке створено кількома фізичними особами, що уклали між собою договір про спільну діяльність.

3. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність в межах кількості простих акцій.

4. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій різної номінальної вартості.

12. Для державної реєстрації акціонерне товариство має подати до реєструючого органу такі документи:

1. Статут і висновок Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про результати підписки на акції.

2. Засновницький договір.

3. Статут і колективний договір.

4. Документ про розмір статутного капіталу.


Сейчас читают про: