double arrow

Тема 18. Юридична природа господарських зобов’язань (2год.)


1. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Порядок виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.

Мета семінарського заняття: отримання студентами загальних базових знань щодо правового регулювання господарських зобов’язань. Студенти повинні вміти надавати правову оцінку юридичним документам; мати навички роботи з юридичними документами.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття господарських зобов’язань.

2. Розкрити види господарських зобов’язань.

3. Визначити підстави виникнення господарських зобов’язань.

4. Розкрити порядок виконання господарських зобов’язань.

5. Розкрити забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- студенти повинні набути навиків критичного мислення та оперативного вирішення проблем;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: зобов'язання, господарське зобов'язання, зобов'язана сторона, управнена сторона, підприємництво, некомерційне господарювання.

Форми навчальної роботи: Робота в малих групах, вирішення ситуаційних вправ. Завчасна підготовка питань визначених планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства

Форми контролю – міні-контроль у виглядітестів.

Контрольні питання для роботи в малих групах:

1. Розмежування господарських та цивільних зобов’язань.

2. Спільні та відмінні риси майново-господарських та організаційно-господарських зобов’язань.

3. Особливості соціально-комунальних та публічних зобов’язань.

4. Основні характеристики господарського зобов'язання.

5. Які види господарських зобов'язань передбачені законодавством України?

6. Як виникають, змінюються і припиняються господарські зобов'язання?

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

1. Чи є підставою для виникнення господарського зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності прийняття органом місцевого самоврядування рішення про обов’язкову участь усіх зареєстрованих на території відповідної громади суб’єктів підприємництва приватно-колективної форми власності у створенні нової паркової зони:

А. Так.

Б. Ні.

В. У разі наявності на це згоди суб’єкта підприємництва.

2. Що не може бути підставою припинення господарського зобов’язання, яке виникло на передбачених законом підставах:

А. Належне виконання зобов’язання.

Б. За згодою сторін.

В. Відмови виконавця від виконання зобов’язання через брак у нього коштів, що виник в результаті застосування до виконавця санкцій за невиконання ним інших договірних зобов’язань.

Г. Зарахування зустрічної однорідної вимоги.

3. Основними видами господарських зобов’язань є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) майново-організаційні;

2) деліктні;

3) внутрішньогосподарські;

4) організаційно-господарські;

5) внутрішньо-майнові.

4. Строк протягом якого оферент зобов’язаний пропозицією (офертою) щодо укладення господарського договору (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 15 дні;

2) 5 днів;

3) 3 днів;

4) 20 днів;

5) місяць.


Сейчас читают про: