double arrow

Тема 34. Особливості правового регулювання біржової діяльності та посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами (2 год.)


1. Поняття, юридичні ознаки біржі та порядок створення біржі.

2. Характеристика функцій біржі.

3. Види бірж в Україні.

4. Правовий статус фондової біржі.

5. Правовий статус товарної біржі.

6. Валютна біржа: правовий режим функціонування.

7. Біржові угоди та їх види.

8. Порядок укладення, зміни та розірвання біржових угод

9. Функції, права та обов’язки біржі, члени біржі.

10. Загальна характеристика правил біржової торгівлі

11. Припинення діяльності бірж.

Мета семінарського заняття: сформувати навички по опрацюванню нормативно-правової бази з даного питання для вирішення практичних проблемних завдань, з’ясувати рівень знань студента з обраної теми та вміння оперувати опрацьованою інформацією.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття, юридичні ознаки біржі та порядок створення біржі.

2. Дати характеристику функцій біржі.

3. Розкрити правовий статус фондової біржі.

4. Розкрити правовий статус товарної біржі.

5. Визначити правовий режим функціонування валютної біржі.

6. Біржові угоди та їх види.

7. Розкрити порядок укладення, зміни та розірвання біржових угод

8. Розкрити функції, права та обов’язки біржі.

9. Дати загальну характеристику правил біржової торгівлі

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: біржа, фондова біржа, товарна біржа, валютна біржа, біржові угоди, зміна та розірвання біржових угод, члени біржі, правила біржової торгівлі.

Форми навчальної роботи: усне обговорення питань за темою заняття з вирішенням практичних завдань.

Форми контролю – міні-контроль у виглядітестів або практичних завдань

Контрольні питання:

1. Поняття, юридичні ознаки біржі та порядок створення біржі.

2. Характеристика функцій біржі.

3. Види бірж в Україні.

4. Правовий статус фондової біржі.

5. Правовий статус товарної біржі.

6. Валютна біржа: правовий режим функціонування.

7. Біржові угоди та їх види.

8. Порядок укладення, зміни та розірвання біржових угод

9. Функції, права та обов’язки біржі, члени біржі.

10. Загальна характеристика правил біржової торгівлі

11. Припинення діяльності бірж.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар

Типові завдання:

Задача 1.Орган державної реєстрації відмовив у реєстрації товарної біржі з таких підстав:

1. до її засновників поряд з іншими фізичними та юридичними особами входили: військовослужбовець, державний нотаріус, державний інститут та районний відділ внутрішніх справ;

2. для реєстрації з установчих документів було представлено лише статут;

3. для реєстрації не було представлено документ, що засвідчує сплату внеску до статутного фонду;

4. в статуті містилося положення згідно з яким товарна біржа визнається самостійним суб’єктом підприємництва і на власний розсуд здійснює будь-які види діяльності, не заборонені законом. Де здійснюється державна реєстрація товарних бірж. Визначити правомірність відмови органу державної реєстрації.

Задача 2.ТзОВ “Довіра” уклало договір купівлі-продажу житлового будинку, який належав на праві приватної власності громадянину К. Угоду було зареєстровано на універсальній товарній біржі “Джип”. Через декілька днів після реєстрації, К. змінив своє рішення щодо продажу будинку і звернувся до суду із заявою про визнання договору купівлі-продажу між ним та ТзОВ “Довіра” недійсним на підставі ст. 47 ЦК України як такого, що укладений без дотримання нотаріальної форми. В якій формі укладаються біржові угоди? Дайте вирішення спору.

Задача 3.Районний орган державної податкової служби під час перевірки фінансово-господарської діяльності фондової біржі “Роялті” виявив, що кількість її членів становить 10 торговців цінними паперами. При чому, частка у її статутному фонді, що належить кожному акціонеру складала 10%. Враховуючи те, що для створення фондової біржі вимагається не менше 20 акціонерів, податковий орган звернувся до арбітражного суду з заявою про примусове припинення фондової біржі “Роялті”. Визначити підстави припинення фондової біржі. Яке рішення повинен прийняти арбітражний суд?


Сейчас читают про: