double arrow

Тема 32. Правове регулювання орендних та лізингових відносин (2 год.)


1. Поняття орендних відносин. Об’єкт оренди.

2. Поняття, предмет, форма договору оренди.

3. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди.

4. Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.

5. Поняття, предмет, форма договору лізингу.

6. Види і форми лізингу.

7. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

Мета семінарського заняття: активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, закріплення зв'язку теоретичних знань з практикою, формування професійних якостей правника.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття орендних відносин.

2. Розкрити об’єкти оренди.

3. Розкрити поняття, предмет, форма договору оренди.

4. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди.

5. Розкрити порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.

6. Визначити поняття, предмет, форма договору лізингу.

7. Розкритивиди і форми лізингу.

8. Визначити перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: орендні відносини, об’єкт оренди, предмет договору оренди, форма договору оренди, сторони в договорі оренди, істотні умови договору оренди, лізинг, види і форми лізингу, договір лізингу.

Форми навчальної роботи: заняття відбувається у формі семінару-дискусії та презентації власних договорів оренди та лізингу в малих творчих групах.

Напочатку заняття студенти відповідають на питання викладача.

Після першої частини заняття студенти поділяються на малі групи (2-4 ст.) і презентують власні договори лізингу та оренди в різних сферах комерційної діяльності (за вибором студентів). В кожній малій групі мають бути представлені основні сторони договору. Викладач і всі студенти групи мають право задавати питання щодо змісту договорів.

Форми контролю – у вигляді усного опитування.

Контрольні питання:

1. Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.

2. Поняття, предмет, форма договору лізингу.

3. Види і форми лізингу.

4. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

5. Поняття орендних відносин. Об’єкт оренди.

6. Поняття, предмет, форма договору оренди.

7. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар


Сейчас читают про: