double arrow

Тема 33. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання (2 год.)


1. Поняття та характеристика ціни.

2. Поняття та характеристика тарифу.

3. Класифікація цін та тарифів.

4. Характеристика вільних цін.

5. Порядок встановлення вільних цін.

6. Характеристика фіксованих цін та порядок їх встановлення.

7. Правові засади встановлення та використання комунальних цін.

8. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

Мета семінарського заняття: сформувати навички по опрацюванню нормативно-правової бази з даного питання, з’ясувати рівень знань студента з обраної теми та вміння оперувати опрацьованою інформацією, вміння працювати в колективі, з’ясувати вміння швидко і чітко аналізувати опрацьовану інформацію по темі.

Завдання семінарського заняття:

1. Розкрити поняття та загальну характеристику ціни.

2. Розкрити поняття та характеристику тарифу.

3. З’ясувати порядок встановлення вільних цін.

4. Розкрити класифікацію цін та тарифів.

5. Дати характеристику вільних цін.

6. Охарактеризувати фіксовані ціни та порядок їх встановлення.

7. Розкрити правові засади встановлення та використання комунальних цін.

Фахові компетентності - вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- знати особливості та тенденцій розвитку сучасного господарського законодавства;

-виступати представником фізичних та юридичних осіб у господарських правовідносинах;

- представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах та інших державних органах під час розгляду господарських спорів, із захисту їхніх прав та законних інтересів та з інших правових питань;

- надавати усні та письмові роз’яснення щодо застосування та тлумачення норм господарського законодавства;

- надавати кваліфіковані правові консультації;

- коректно складати документи господарского характеру;

-надавати правову оцінку господарським документам;

- мати навички роботи з господарськими документами.

Ключові слова семінарського заняття: ціна, тариф, вільні ціни, фіксовані ціни, комунальні цін, державна дисципліна цін.

Форми навчальної роботи: обговорення завчасно підготовлених питань у формі дискусії.

Форми контролю – опитування в усній формі.

Контрольні питання:

1. Порядок встановлення вільних цін.

2. Характеристика фіксованих цін та порядок їх встановлення.

3. Правові засади встановлення та використання комунальних цін.

4. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

5. Поняття та характеристика ціни.

6. Поняття та характеристика тарифу.

7. Класифікація цін та тарифів.

8. Характеристика вільних цін.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар


Сейчас читают про: