double arrow

При проведенні модульного контролю


Для студентів денної форми навчання:

В рамках даної науки передбачено проведення двох модульних контролів в семестр.

На кожен модульний контроль виноситься одне модульне завдання.

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) теоретичних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20)

Кожне контрольне завдання оцінюється в 5, 4, 3 або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінки відповіді
    Теоретичні питання     5 балів   Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки
  4 бали Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками
    3 бали Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу
  0 балів   Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни
  Практичні завдання   5 балів Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору
  4 бали Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно
    3 бали Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
0 балів   Студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати
  Тестові завдання 5 балів Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно
4 бали Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно
3 бали Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно
0 балів Студент вирішив правильно менше 60 % тестових завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

Індивідуальні завдання також оцінюються із використанням вищезазначених критеріїв.

Пропущені без поважної причини семінарські (практичні) заняття не відпрацьовуються. Втім, якщо семінарське заняття пропущено студентом з поважної причини, що підтверджує відповідний документ, з дозволу декана (зам. декана) йому надається можливість відпрацювати дане заняття, а також скласти модульний контроль, якщо вказаний вид робіт проводився на цьому занятті.

Завдання для поточного контролю знань студентів

Й семестр


Сейчас читают про: