double arrow

Семінарське заняття 1.3.


Варіант 1

1. Необхідність управління. Визначення понять «управління» та «менеджмент»

2. Класична теорія (підхід) менеджменту

3. Основні категорії, закони та принципи менеджменту.

4. Інтегрований підхід до управління (процесійний).

Варіант 2

1. Менеджер та його роль в управлінні.

2. Поведінкова (неокласична) теорія (підхід) менеджменту.

3. Управлінські ролі та їх характеристика

4. Інтегрований підхід до управління (системний).

Варіант 3

1. Ріні управління та їх характеристика

2. Кількісний підхід (школа науки управління).

3. Вимоги до якостей менеджерів.

4. Інтегрований підхід до управління (ситуаційний).

СРС

Питання для закріплення та повторення вивченого:

1. Поясніть сутність поняття «менеджмент».

2. В чому полягає відмінність між менеджером та підприємцем?

3. Назвіть основні закони менеджменту.

4. В чому полягає значення менеджменту?

5. Дайте характеристику принципам менеджменту.

6. Як ви розумієте сутність принципу «підпорядкованість особистих інтересів загальним»?

7. Як поділ управлінської праці відображається на визначенні рівнів управління? Наведіть приклади.

8. Назвіть основні вимоги до менеджера, визначені А. Файолем.

9. Якими моральними якостями повинен володіти менеджер?

10. Що являють собою управлінські якості менеджера?

Завдання для самостійного опрацювання :

1.Еволюція управлінської думки.

2.Особливості сучасного етапу розвитку науки менеджменту

3.Розвиток наукових досліджень з проблем менеджменту в Україні

Література з теми:

основна [3, 9, 15, 16],

додаткова електронні видання [25,33]


Тема 2. Організація як об’єкт управління

Лекція 2.1.

1. Сутність і класифікація організацій

2. Організація як система.

3. Життєвий цикл організації.

4. Культура організації.

Намагання людей об'єднатись у групи, а надалі в організації зумовлене необхідністю задоволення їх потреб у захищеності, причетності, взаємопідтримці, спілкуванні тощо. Об'єднання зусиль індивідів у будь-якій сфері на засадах спеціалізації і розподілу праці з метою підвищення продуктивності і результативності виконуваних робіт спричинило необхідність визначення ролей, функцій, обов'язків кожного із членів організації.


Сейчас читают про: