double arrow

Відображення .Типи відображень.


Всюди визначена функціональна відповідність fÍA´B називається відображенням A в B і записується як і функція f:A®B або A B. Відображення називають також всюди або повністю визначеними функціями.

Відображення типу A ® A називають перетвореннями множини A.

Через BA позначається множина всiх вiдображень з A в B.

Оскільки функція і відображення є окремими випадками відповідності, то для них мають місце всі наведені вище означення: поняття областей визначення та значень, поняття образу та прообразу елементів і множин та ін. Зокрема, для функції f елементи множини Pr1f називають аргументами функції, образ елемента aÎPr1fпозначають через f(a) і називають значенням функції f на a. Прообраз елемента bÎPr2f позначають через f-1(b). Аналогічно позначаються образ і прообраз множини.

Нехай f:A®B функція з множини A в множину B, а g:B®C - функція з множини B в множину C.Суперпозицією (композицією) функцій f і g, яка позначається f°g, називається функція h:A®C така, що h(a) =g(f(a)) для aÎPr1fÍA і f(a)ÎPr1gÍB.

Відображення f називається сюр’єктивним (сюр’єкцією) або відображенням на множину B, якщо Pr2f = B.

Відображення f називається ін’єктивним (ін’єкцією) або різнозначним відображенням, якщо для кожного елемента bÎPr2f його прообраз f-1(b) складається тільки з одного елемента. Іншими словами, різним елементам множини A відповідають різні елементи множини B.

Нарешті, відображення, яке є одночасно сюр’єктивним і ін’єктивним, називається бієктивнимвідображенням або бієкцією.

Бієктивні відображення називають часто також взаємно однозначними відображеннями або взаємно однозначними відповідностями між множинами A і B. Взаємно однозначні відображення відіграють велику роль в математиці, зокрема, в теорії множин.

19. Відно́шення еквівале́нтності .Класи еквівалентності.

Відно́шення еквівале́нтності в математиці — бінарне відношення, яке є рефлексивне, симетричне та транзитивне.

Формально, для деякого бінарного відношення RM:

1. aRa для всіх aM (рефлексивність)

2. Якщо aRb, то bRa для a,b∈M (симетричність)

3. Якщо aRb і bRc, то aRc для a,b,c∈M (транзитивність)

[ред.]Приклади

1. Відношення рівності на будь-якій множині M є відношенням еквівалентності.

2. Відношення рівнопотужності множин є еквівалентністю.

3. Відношення "мають однакову остачу при діленні на k" або конгруентність за модулем k, яке є відношенням еквівалентності на множині N натуральних чисел для будь-якого фіксованого k∈N. Відношення конгруентності за модулем k часто позначають a ≡ b (mod k). Цьому відношенню належать, наприклад, пари натуральних чисел (17,22), (1221,6), (42,57) для k=5, тобто 17 ≡ 22(mod 5), 1221 ≡ 6 (mod 5), 42 ≡ 57 (mod 5).

Сукупність множин {Bi|i∈I} називається розбиттям множини A, якщо Bi=A і Bi∩Bj = ∅ для i≠j. Множини Bi, i∈I є підмножинамимножини A і називаються класами, суміжними класами, блоками або елементами розбиття. Очевидно, що кожний елемент a∈A належить одній і тільки одній множині Bi, i∈I.


Сейчас читают про: