double arrow

По аналітичних рахунках субрахунку


Будівельні матеріали»

 

Назва аналітичного рахунку   Одиниця виміру   Сальдо поч. Обороти Сальдо кінц.
Кількість Сума, грн надійшло вибуло Кіль кість Сума, грн
Кількість Сума, грн Кіль кість Сума, грн
                               
                                       
                                       

Практичне завдання 6

Проставте шифри рахунків на яких обліковуються наступні засоби та джерела їх утворення:

1. акції інших підприємств

2. степлер

3. земельна ділянка

4. корова

5. новонароджене теля

6. готова продукція

7. брусок туалетного мила

8. заборгованість працівникам із заробітної плати

9. дебіторська заборгованість за податками

10. поточна заборгованість за довгостроковим кредитом банку.

11. витрати на відрядження

12. витрати на рекламу

13. сировина

14. недобудована будівля

15. автомобіль

(1 година)

Практичне заняття
Тема 3. Оцінювання та калькуляція

1. Сутність та значення вартісної оцінки.

2. Види оцінок.

3. Основи і роль калькулювання в управлінні виробництвом.

4. Види калькулювання.

РЕФЕРАТИ

1. Розвиток уявлень про оцінку в бухгалтерському обліку.

2. Оцінка і калькуляція як методичні прийоми бухгалтерського обліку.

 

Практичне завдання 1

Фірмовий магазин ЗАТ „Світоч” володіє таким товаром: 65 кг цукерок „Золотий горішок”, 45 кг цукерок „Жар птиця”, 55 кг карамелі, 300 плиток шоколаду, 100 кг печива „Надія”, 150 пачок печива „Марія”, інші товари – 150000 грн. крім того, готівка в касі магазину становить 500 грн.

Визначте загальну суму активів магазину, якщо оптові закупівельні ціни одиниці виміру товару такі: 1 кг цукерок „Золотий горішок”- 10 грн, 1 кг цукерок „Жар птиця” – 9 грн, 1 кг карамелі – 4 грн, 1 плитка шоколаду – 3 грн, 1 кг печива „Надія” – 3,5 грн, 1 пачка печива „Марія” – 1,5 грн.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне завдання 2

За формою і зразком, класифікувати одиниці вимірювання (калькулювання), які використовуються у бухгалтерському обліку.

Одиниці вимірювання (калькулювання)

Пор. № Назва одиниць вимірювання (калькулювання) Класифікація одиниць вимірювання (калькулювання)
Натуральні Умовно-натуральні Комбіновані Трудові Грошові
Кілограм          
Кілокалорія          
Учбова година          
Штука          
Тонно-кілометр          
Тонна умовного палива          
Літр          
Кіловат-година          
Російський рубль          
Гривна          
Людино-день          
Машино-день          
Хвилина          
Копійка          
Долар США          
Квадратний метр          

Практичне завдання 3На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:

Оприбутковано на склад матеріали від постачальників

_____________________________________________________________

Зі складу відпущено матеріали у виробництво

_____________________________________________________________

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупців

_____________________________________________________________

Оприбутковано на склад готову продукцію

_____________________________________________________________

З поточного рахунка оплачено рахунок постачальнику

_____________________________________________________________

Внесок у статутний фонд основними засобами

_____________________________________________________________

 

Практичне завдання 4

На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:На поточний рахунок зараховано позику банку

_____________________________________________________________

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети на потреби виробництва

_____________________________________________________________

Повернуто з виробництва на склад матеріали

_____________________________________________________________

Списано загально виробничі витрати на витрати основного виробництва

_____________________________________________________________

Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати

_____________________________________________________________

Практичне заняття

Тема 4. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.

1.Поняття первинного документа.

2.Класифікація документів.

3.Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження.

4. Суть і завдання інвентаризації

5.Види інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерських документах.

6.Зміст і призначення форм бухгалтерського обліку.

7.Меморіально ордерна форма обліку.

8.Журнальна форма обліку.

9.Спрощена форма обліку.

10.Автоматизована форма обліку.

11. Помилки в обліку та способи їх виправлення

12. Сутність та класифікація облікових регістрів

Практичне завдання 1

Поділіть реквізити на обов’язкові й необов’язкові: назва документа, форми; назва підприємства, від імені якого складено документ; дата і місце складання; номер поточного рахунка підприємства, від імені якого складено документ в ОПЕРУ банку; форма власності підприємства; ідентифікаційний код підприємства; юридична адреса підприємства; відтиск печатки; особистий підпис особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, правильність її оформлення; зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практичне завдання 2

Поділіть наведені документи на розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення та комбіновані: розрахунок податку на прибуток, довіреність на отримання матеріальних цінностей, акт приймання матеріалів, наказ про призначення комісії у справі втрачених документів, акт на списання інвентарю, гарантійний лист про оплату, договір купівлі-продажу, наказ про прийняття працівника на роботу, прибутковий касовий ордер, акт приймання-передачі основних засобів, вимога на отримання матеріалів, відомість нарахування зносу основних засобів, платіжне доручення, авансовий звіт, відомість нарахування заробітної плати, розпорядження про оплату виконаних сумісниками робіт.

Розпорядчі ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавчі__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________Бухгалтерського оформлення____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комбіновані_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практичне завдання 3

Вкажіть у таблиці 1 вид первинного документа: розпорядчий, виконавчий, бухгалтерського оформлення.

Назва документа Вид документа
Довіреність на отримання матеріальних цінностей  
Акт приймання матеріалів і сировини  
Наказ про прийняття працівника на роботу  
Прибутковий касовий ордер  
Акт приймання передачі основних засобів  
Вимога на отримання матеріалів  
Відомість нарахування зносу основних засобів  
Платіжне доручення  
Авансовий звіт  
Відомість виплати заробітної плати  
Розпорядження про оплату виконаних сумісниками робіт  
Договір купівлі продажу  
Розрахунково-платіжна відомість  
Акт на списання інвентарю  
Наказ про призначення комісії у справі втрачених документів  
Розрахунок податку на прибуток  
Видатковий касовий ордер  
Накладна на отримання матеріальних цінностей  

 

 

Практичне заняття

Тема 5. Фінансова звітність

 

1. Суть та призначення бухгалтерської звітності.

2. Вимоги до звітності та її види.

3. Порядок складання, затвердження і подання звітності.

4. Звіт про фінансові результати. (с.о.)

5. Звіт про рух грошових коштів. (с.о.)

6. Звіт про власний капітал. (с.о.)

7. Примітки до звітності. (с.о.)

РЕФЕРАТИ

1. Організація бухгалтерського обліку на промислових підприємствах.

2. Порядок зберігання та передавання бухгалтерських документів та реєстрів в архів.

3. Ведення бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації.

4. Сучасні комп’ютерні програми щодо ведення бухгалтерського обліку: переваги та недоліки.

Практичне завдання 1

a. Записати в схеми рахунків по операціях завод «Прогрес» початкові залишки по даних балансу на 1 червня:

1. Основні засоби 1138200 грн.;

2. Прибуток 59000 грн.;

3. Матеріали 194000 грн.;

4. Статутний капітал 1330000 грн.;

5. Розрахунки з оплати праці 37000 грн.;

6. Розрахунки з підзвітними особами 200 грн.;

7. Розрахунки з різними дебіторами 1300 грн.;

8. Розрахунки з різними кредиторами 2700 грн.;

9. Поточний рахунок в банку 95000.

АКТИВ ПАСИВ
Найменування статей балансу Сума Найменування статей балансу Сума
       
       
       
       
       
Разом   Разом  

 

b. Записати в реєстраційний журнал операції заводу «Прогрес» за червень:

1. Одержано в касу: з поточного рахунка 25800 грн. і від підзвітної особи невикористані аванси – 200 грн., усього 26000 грн.

2. Надійшли на склад від постачальників матеріали на суму 48300 грн., паливо – 11700 грн., усього 60000 грн.

3. Зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку – 27000 грн., від різних дебіторів – 1300 грн. та внесок готівки з каси – 300 грн., усього 28600 грн.

4. Перераховано з поточного рахунка: в погашення заборгованості постачальникам – 21000 грн., різним кредиторам – 1900 грн. і в погашення кредиту банку – 15000 грн., усього 37900 грн.

5. Видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату – 12000 грн., на господарські потреби – 800 грн., усього – 12800 грн.

6. Відпущено зі складу і витрачено на виробництво: матеріали – 12500 грн. і паливо -4400 грн., усього – 16900 грн.

7. Видано з каси: заробітна плата – 37000 грн., під звіт на господарські потреби 500 грн., кредиторам в погашення заборгованості – 800 грн. та внесено на поточний рахунок – 200 грн., усього 38500 грн.

Підсумок всіх операцій – 220700 грн.Сейчас читают про: