double arrow

У страхових компаніях

1

Університет митної справи та фінансів

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та страхування

  Затверджую
  Ректор
_______________В.А. Куземко
  “____”______________2016 р.

 

 

Робоча програма ВИРОБНИЧОЇ практики

В страхових компаніях

галузь знань 0305 - Економіка та підприємництво

напрям підготовки 6.030508 - Фінанси і кредит

факультет – фінансовий

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування

Протокол № 2 від 03.10.2016 р.

 

В.о. завідувача кафедри, к.е.н., доц.

_________________ С.М. Панасейко

«___» ________________2016 р.

 

 

2016-2017 навчальний рік


 

Робоча програма виробничої практики в страхових компаніях студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030508 - Фінанси і кредит. – Дніпро. – Університет митної справи та фінансів, 2016. – с. 17.

 

Укладачі: ст. викладач Пономарьова О.Б., ст. викладач Заволока Л.О.

 

Програма обговорена на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування

 

Протокол № 2 від 03.10.2016 р.

 

В.о. завідувача кафедри фінансів суб’єктів

господарювання та страхування С.М. Панасейко
 

 

Узгоджено

Проректор з навчальної роботи Є.В.Гармаш

 

Протокол № ____ від ____________.

 


1. Опис виробничої практики

Мета: закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування в них професійних знань і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в сучасних умовах страхових компаній, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в стратегічній діяльності.

 

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті практики:

· закріплювати, розширяти та поглиблювати теоретичні і практичні знання для формування вміння виконувати функціональні обов’язки в межах посад спеціалістів з фінансової роботи, визначених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики і посадовими інструкціями;

· використовувати набуті теоретичні знання в контексті динамічного розвитку конкретних практичних ситуацій на базі практики;

· розвивати професійне мислення, практично осмислювати розвиток певних процесів, визначати основні фактори і чинники впливу на них, прогнозувати їх дії в перспективному періоді та обґрунтовувати їх рішення управлінського типу;

· набувати практичний досвід роботи;

· набувати навички самостійного дослідження розвитку фінансово-економічних відносин як елементу науково-дослідницької роботи, пошуку і формування нових знань теоретичного і практичного значення;

· розвивати навички, уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань та творчого їх використання у практичній діяльності;· здійснювати фінансові розрахунки у сфері управління фінансами;

· складати і оформляти організаційно-розпорядчу документацію, дотримуватись законодавства держави в сферах фінансово-організаційної фахової діяльності;

· аналізувати виробничу і фінансову діяльність, виявляти допущені прорахунки та вносити пропозиції по їх усуненню;

· розраховувати резерви покращення фінансового стану страхової компанії, обґрунтовувати прогноз її розвитку, сприяти зміцненню бюджету держави.

 

 


Опис виробничої практики

у страхових компаніях

 

Характеристика практики Галузь знань, напрям підготовки, ступень вищої освіти Місце практики у навчальному плані, розподіл за видами навчальної роботи студента, форми контролю знань студентів, згідно з наскрізною програмою практики
Вид практики: виробнича   Залікових кредитів (кредитів ECTS): 6   Загальна кількість днів: 20 днів   Вид підсумкового контролю: ПМК   Шифр та найменування галузі знань: 0305 - Економіка та підприємництво Напрям підготовки: 6.030508 - Фінанси і кредит   Ступень вищої освіти: бакалавр Проводиться на: 4 курсі   Семестр: 8 Види навчальної роботи згідно з наскрізною програмою практики:   Самостійна робота: - 20 днів, у т.ч. Індивідуальне завдання – 2 дні Форми контролю: Семестр: 8 - підсумковий контроль: – ПМК

 
1
Сейчас читают про: