double arrow

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 

Навчальні посібники для ВНЗ із грифом МОН України

(* - наявність у бібліотечних фондах ЗНТУ)

1*. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: «ЦУЛ», 2006. – 312с.

2*. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 2-ге видання, перероб. та доп. – К.: «ЦУЛ», 2009. – 392с.

3. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 3-тє видання, доп. та перероб. – К.: «ЦУЛ», 2016. – 426с.

4*. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів: Навчальний посібник для ВНЗ. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС У, 2002. – 307с.

5*. Онуфрієнко Г.С. Риторика: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: «ЦУЛ», – 592с.

6*. Онуфрієнко Г.С. Риторика: Навчальний посібник для ВНЗ. – 2-е вид., доп. – К.: «ЦУЛ», 2016. – 624с.

7*. Сучасні ділові папери:Навчальний посібник/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук.– 4-е вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2008. – 400с.

8. Фахова українська мова: Навчальний посібник / Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. – К.: «ЦУЛ», 2008. – 272с.

Навчально-методичні матеріали
для студентів денної і заочної форм навчання

1*. Онуфрієнко Г.С. Вища школа і Болонський процес. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 62с.

2*. Онуфрієнко Г.С. Основи теорії мовної комунікації. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 90с.

3*. Онуфрієнко Г.С. Риторика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46с.

4*. Українська мова за професійним спрямуванням: Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ/Укл. Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с.

5*. Українська мова за професійним спрямуванням: Змістовий модуль 2. Професійна комунікація. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №2 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ/Укл. Онуфрієнко Г.С.–Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.–30 с.

6*. Українська мова за професійним спрямуванням: Змістовий модуль 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №3 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ/Укл. Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с.

7*. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ/ Авт.-укл. Г.С.Онуфрієнко.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.- 66с.

 

Словники

1. Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, О.Г. Тодор. – К.: «Либідь», 2001. – 224с.

2. Нові слова та значення: Словник / Інститут української мови НАН України / Укл. Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. – К.: «Довіра», 2008. – 271с.

3*. Онуфрієнко Г.С. Навчальний тлумачний словник лінгвістичних термінів / Г.С. Онуфрієнко, Н.В. Пазюк. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС У, 2001. – 56с.

4*. Онуфрієнко Г.С. Навчальний тлумачний словник термінолексики теорії мовної комунікації. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 70с.

5*. Пристайко Т.С. Базовый словарь лингвистических терминов/ Т.С. Пристайко, Л.П. Столярова, Л.П. Попко. – К.: Изд-во Госуд. академии руководящих кадров культуры и искусств, 2003. – 192с.

6*. Словник іншомовних слів / Укл. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: «Наукова думка», 2000. – 680с.

7*. Тлумачний словник ключових понять і термінів Болонського процесу / Укл. Г.С. Онуфрієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.

8.Українська мова. Енциклопедія/ Редкол. Русанівський В.М., ТараненкоО.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 824с.

9. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців. – К., 1998. – 336с.


Сейчас читают про: