double arrow
Тематика, обсяг, зміст та оформлення проекту.

Курсовий проект з устаткування в галузі відтворює процес інженерного проектування машини або механізму, призначеного для механізації одного з технологічних процесів ресторанного господарства (конкретна тема визначається завданням).

Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 25-30 сторінок машинописного тексту і графічної документації, яка включає креслення машини (механізму), вузла і деталі, загальним обсягом 2 аркуша формату А1.

1.3.1. Пояснювальна записка.

Пояснювальна записка до курсового проекту - текстовий конструкторський документ, призначений пояснити виконану в процесі проектування роботу, показати логічну послідовність її виконання, дати обґрунтування прийнятих рішень.

Пояснювальна записка до курсового проекту має містити:

- титульний аркуш

- зміст

- завдання на проект

- вступ

- технологічна частина

- розрахунково-конструкторська частина

- висновки

- список літератури

Титульний лист оформляється відповідно до додатка Д.1.

Завдання на проект видається керівником кожному студентові в індивідуальному порядку.

Зміст складається з переліку розділів, підрозділів із зазначенням початкового номера сторінки.

У вступі наводиться коротке викладення змісту питань за темою проекту, основні напрямки розвитку даного виду устаткування, перспективи підвищення ефективності його роботи, оцінка сучасного змісту інженерних розробок за темою проекту.

У технологічній частині викладається призначення і суть процесу, який досліджується наводиться огляд (з обов'язковим критичним аналізом) існуючих засобів його механізації і видів обладнання, яке застосовується для цієї мети, дається техніко-економічне обґрунтування вибору базового зразка для проектування, вказуються мета і конкретні напрямки його модернізації. Крім того, наводиться підбір і схема розстановки технологічного обладнання конкретного відділу виробничої ділянки заготівельного, мучного, овочевого чи мясо-рибного цехів. При підборі обладнання слід звертати увагу і на його призначення і продуктивність. Схему розстановки слід подати у вигляді технологічного ланцюга послідовних машин.
Розрахунково-конструкторська частина включає:

- визначення з умов завдання основних конструктивних та експлуатаційних параметрів машини;

- визначення споживаної потужності електродвигуна та його підбір.Висновок має містити аналіз одержаних результатів розрахунків апаратів, відображення можливостей їх практичного втілення, зазначення щодо новизни пропонованих рішень, робляться висновки відносно ефективності прийнятих рішень.

1.3.2. Графічна документація.

Графічна документація курсового проекту має містити:

а) на першому аркуші (формат А1) виконується загальний вигляд апарату в розрізі;

б) на другому аркуші (формат А1, поділений на 2, 3, 4 частини) залежно від виду апарата виконується креслення деталей, вузлів апарата або кінематична схема.

Специфікації, які складаються на кожну складальну одиницю, виконуються на окремих аркушах формату А4 і поміщаються в кінці пояснювальної записки проекту. Приклад оформлення специфікації наведено у додатку Д.4.

 


Сейчас читают про: