double arrow

Тема 2. Проблеми античної філософії


План:

1. Докласичний період античної філософії.

2. Філософські погляди Сократа, Платона, Арістотеля.

3. Занепад античної філософії.

 

Основні поняття: антична філософія, натурфілософія, антропологія. буття, апейрон, логос, атом, діалектика, софістика, майєвтика. ідея, ідеальна держава, форма, матерія, нікомахова етика, космоцентризм, синкретизм.

 

Методичні рекомендації:

Для розкриття питань даної теми, необхідно чітко з’ясувати періоди в розвитку філософії стародавньої Греції та логіку проблем, що змінюють одна одну. Так, все розмаїття філософських поглядів досократівської філософії можна описати трьома етапами розвитку: 1 – пошук речовини, з якої складається світ; 2 – пошук принципу, що управляє світом; 3 – пошук елементу, з якого утворюється все, що є. Також слід звернути увагу на спадковість філософських роздумів, що рухаються від Сократа через Платона до Арістотеля.

У трактуванні проблеми буття уже в античності формуються протилежні підходи, представлені філософією Геракліта (буття як становлення) і Парменіда (буття як ставше, визначене), а також Демокріта (атомістичне трактування буття) і Платона (ідеалістичне трактування). Арістотель розглядає цю проблему як єдність матеріальної причини і формальної, де остання є визначаюча.

Антропологічний поворот в античній філософії здійснює Сократ, продовжуючи починання софістів. Сократ відкидає натурфілософію і предметом філософствування ставить проблему людини, її відношення до громади, суспільства, законів Він розробляє діалектичний метод пізнання (Сократівська бесіда), метою якого є пізнання суті і ствердження особливого місця людини у світі. Питання совісті, доброчинності (стриманість, мужність, справедливість) тощо стали темами його бесід.

Його ідеї продовжує Платон, розробляючи вчення про душу, теорію ідей, ідеальної держави та механізмів її улаштування. Соціально-політичні погляди Аристотеля грунтуються на ідеях його попередників та на критичному їх переосмисленні. Визначаючи людину як суспільну істоту розвиває теорію держави, її соціальної структури, завдань та моральних законів. Гарантію доброчинного життя людини вбачає в униканні крайнощів, як стосовно багатства, так і стосовно бідності.

 

Література:

1. Античные философы. Свидетельства, фрагменти, тексты. – К.: Изд-во Киев. гос. ун-та им. Т.Г.Шевченко, 1955. – 316 с.

2. Антология мировой философии: в 4-х т. –М.: Мысль 1969-1973.

Т.1. – Ч.1. Философия древности и средневековья. – 1969 . – С. 262-580

3. Аристотель Метафизика / Аристотель // Аристотель Соч.: в 4-х т. – М.: Мысль 1976. (Серия – Философское наследие). – T.1. – С. 65-367.

4. Аристотель. Политика. Книги 1-8. / Аристотель; пер. с греч. С.А. Жебелева // Аристотель. Соч. в 4-х т. – Т. 4. – М. : Мысль, 1983. – С. 375 - 644.
5. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 9-173.

6. Блинников Л. В. Великие философы : Учебный словарь-справочник / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательская корпорация «Логос», 1999. – 432 с.

7. Богомолов А.С.Античная философия / А.С. Богомолов. – М.: Издательство Московского университета, 1985. – 368 с.

8. Виндельбанд В. Платон / В. Виндельбанд; пер. с нем. А. Громбаха. – К. : Зовнiшторгвидав Украiни, 1993. – С. 62-114.

9. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский; ред. тома и авт. вступ. ст. А.Ф. Лосев; перевод М.Л. Гаспрова. – 2-е. изд. – М.: Мысль, 1986. – 571 с. (Серия – Философское наследие).

10. История античной диалектики. – М.: Мысль, 1972. – 335 с. (АН СССР. Ин-т философии).

11. Кессиди Р.Х.Гераклит / Р.Х. Кессиди; под ред. Зимбули А.Е. – СПб.: Алетейя, 2004. – 217 с.

12. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии) / Ф.Х. Кессиди. – М. : Мысль, 1972. – 312 с.

13. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії / В.В. Кондзьолка. – Львів: Львівський університет ім. І. Франка, 1993. – 257 с.

14. Кессиди Р.Х. Сократ / Р.Х. Кессиди. – СПб.: Алетейя, 2001. – 352 с. – (Серия – Античная библиотека. Исследования)

15. Лосев А. Ф. Античная философия и общественно–исторические формации. Типы античного мышления / А.Ф. Лосев // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 398-452.

16. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении / А.Ф. Лосев. – М.: ЧеРо, 1998. – 192 с.17. Мир философии. Книга для чтения: в 2-х ч. – М. : Политиздат, 1991.

Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – 1991 – 672 с.

18. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Ист.-филос. очерки и портреты / Н.В. Мотрошилова. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.

19. Платон. Государство. – Кн. VI (ок.) - VII (нач.) / Платон // Платон. Собр. соч. в 4-х т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – С. 292-311.

20. Соловьев В.С. Жизненная драма Платона / В.С. Соловьев // Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990.

Т. 2. – 1990. – С. 582-625.

21. Сухина В.Ф. Практикум по философии: учеб. пособие для студентов вузов / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; М-во образования и науки Украины, Нар. укр. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Фолио, 2001. – 430 с.

Раздел 4. Античная философия.

22. Тихолаз А.Г. Геракліт / А.Г. Тихолаз. – К. : Абрис, 1995. – 160 с.

23. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. Учеб. пособие для филос . фак. и отделений ун-тов / А.Н. Чанышев. – М.: Высш, школа, 1981. – 374 с

24. Шуков В.А. Апология свободомыслия Сократа / В.А. Шуков // Вопросы философии. – 2001. – №12. – С.140-152.

Контрольні питання і завдання:

1. Назвіть філософів античності, які розвивали атомістичні погляди на природу.

2. Чим відрізняється ідея Платона від форми Аристотеля?

3. Що спільного та відмінного між поняттями енкратея, атараксія, апатія?

4. Розкрийте співвідношення понять «антична філософія» та «давньогрецька філософія».

5. Позначте основні напрями розвитку ідей в античній натурфілософії.

6. Поясніть позитивні та негативні сторони діяльності давньогрецьких софістів.

7. Назвіть особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античної філософії.

8. Які риси грецької культури сприяли появі філософії?

9. Як потрібно розуміти міркування про те, що все складається з вогню, води…?

10. Міркування, що в світі панують постійні зміни є відображенням позиції Геракліта чи елеатів?

11. Порівняйте грецькі поняття скептик, стоїк, цинік з сучасним змістом цих слів.

12. Чим обумовлене різноманіття напрямків і шкіл в античній Греції?

 


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: