Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Зміст програми практики
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Автотранспортний технікум

 

 

Методичні вказівки

Для організації, проведення та оформлення звітів

З технологічної практики студентами спеціальності: 5.07010101

«Організація та регулювання дорожнього руху»

 

Рівне 2013


Розробила: В.В. Богачук, викладач спецпредметів

 

 

В даних методичних вказівках викладено основні завдання технологічної практики, рекомендації щодо проведення практики, написання та оформлення щоденника-звіту з технологічної практики, та варіанти завдань для виконання щоденника-звіту.

 

 

Рецензент:

Циклова комісія “ Організація дорожнього руху ” автотранспортного технікуму НУВГП.

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії “ Організація дорожнього руху ”

(протокл № 8 від 20. 02. 2013 р.).

 

 


ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка………………………………………4

2. Звітність про виробничу технологічну практику……………………………………………………..12

3. Вимоги до оформлення щоденника-звіту з технологічної практики……………………………………………………..13

4. Перелік питань для складання звіту з технологічної практики……………………………………………………..14

5. Варіанти запитань для студентів групи Д-31……………..17

 

6. Варіанти запитань для студентів групи Д-32…………….18

 

7. Список рекомендованої літератури……………………....19


Пояснювальна записка.

Виробнича технологічна практикасту­дентів на штатних робочих місцях під­приємств та організацій є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки молод­шого спеціаліста і зазвичай проводиться комплексно.

Основними завданнями виробничої тех­нологічної практики є: закріплення, удо­сконалення й конкретизація професійних знань, умінь і навичок; освоєння високо­продуктивних методів праці й досвіду но­ваторів виробництва, сучасного устатку­вання та передової технології, засобів ме­ханізації й автоматизації виробничих про­цесів; спеціалізація студентів і їхня адап­тація в трудових колективах; набуття до­свіду самостійної роботи; виховання у студентів дисциплінованості, свідомого ставлення до праці, інтересу до своєї про­фесії, поваги до робіт­ників. Усе це формує у студентів психо­логічну й моральну готовність працювати у відповідних організаціях, прищеплює їм почуття гордості за вибрану професію. У процесі праці в умовах виробництва вони опановують методи раціональної організації ро­бочих місць, удосконалюють навички пла­нування, вчаться користуватися техніч­ною й технологічною документацією, виконувати роз­рахунки тощо.
Практика студентів на штатних робочих місцях є своєрідною підготовкою кваліфі­кованих фахівців.

У програмі технологічної практики докладно роз'яснюється, які питання сту­дентам варто вивчити, ознайомитися, які роботи виконувати самостійно. Зазна­чається також, на яких саме робочих міс­цях можуть працювати студенти в організаціях з урахуванням характеру й рівня набутих ними під час навчальної практики вмінь і навичок.

До програми практики слід ввести пи­тання, пов'язані з охороною природи, а саме: вивчення застосовуваної на базових підприємствах системи заходів охорони навколишнього природного середовища; раціонального використання й відтворен­ня природних ресурсів; створення техно­логічних процесів і устаткування, які зни­жують виробничі та інші шкідливі впли­ви на навколишнє природне середовище, і, отже, залучення студентів до активної участі в боротьбі із забрудненням повітря­ного та водного басейнів.

Бази для проведення практики сту­дентів закріплюються за ними зазвичай на весь період навчання договорами та спіль­ними наказами між організаціями і на­вчальним закладом. Доцільно організову­вати проведення виробничої технологіч­ної практики у місцях майбутнього роз­поділу молодих спеціалістів, а саме на базі дорожньо-експлуатаційних, дорожньо-будівельних організацій, відділів нагляду за станом вулиць і доріг, спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів УДАІ МВС України, відділів безпеки дорожнього руху автотранспортних підприємств. Це дасть змо­гу студентам ознайомитися з місцем май­бутньої роботи, що скоротить період адаптації молодих спеціалістів після закінчен­ня навчального закладу.Заступник директора з навчально-виробничої роботи (завідувач практики) у підго­товчий період організовує укладання до­говорів з організаціями. Попередньо потрібно підготувати для кожного підпри­ємства графік проходження студентами технологічної практики, у якому зазначи­ти строки виробничого та ознайомлювального етапів практики.

Послідовність етапів встановлюється за узгодженням з організацією — базою практики.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи готує проект наказу ди­ректора про направлення студентів на практику і закріплення керівників прак­тики від навчального закладу. За місяць до початку практики він проводить нараду з керівниками практики від навчального за­кладу й організовує інструктаж для керівників практики від організації. Разом із заві­дувачами відділень організовує і прово­дить загальні збори студентів, що направ­ляються на виробничу технологічну прак­тику. У роботі зборів беруть участь класні керівники.

Голови відповідних предметних (циклових) комісій за розподілом педагогічного наван­таження на новий навчальний рік підби­рають викладачів для роботи керівника­ми практики від навчального закладу. Ке­рівництво практикою слід доручати до­свідченим викладачам спеціальних пред­метів з відповідними організаторськими здібностями й педагогічним стажем не менше, як три роки. Бажано, щоб ці викладачі пройшли стажування в організаціях, де проходитимуть виробничу технологічну практику студенти.

Голови предметних (циклових) комісій організовують також обговорення робо­чих програм, складених викладачами — керівниками практики.

Усі студенти, які направляються на тех­нологічну практику, за напрямком спе­ціальності навчання отримують питання для написання щоденника-звіту, складені відповідно до програми практики.

Зміст програми практики

За період технологічної практики студенти повинні послідовно ознайомитися із усіма відділами та службами організацій, установ, підприємств, які займаються питаннями організації дорожнього руху, виробничою базою, знати їх призначення, структуру, характер робіт, що виконуються ними.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 280; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10797 - | 8079 - или читать все...

 

18.232.125.29 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.003 сек.