Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Структура, зміст і обсяг випускної роботи
Випускна робота повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Зміст випускної роботи визначається її темою. Загальний обсягроботи має бути в межах 40-50 сторінок машинописного тексту формату А4 без урахування переліку використаних інформаційних джерел і додатків.

План роботи має бути складним, тобто рекомендується така структура випускної роботи: титульна сторінка, зміст, вступ, два-три розділи (кожен з яких містить не менше двох параграфів), висновки та пропозиції (заключна частина), перелік використаних інформаційних джерел (список літератури), додатки.

Титульна сторінка випускної роботи оформлюється згідно з формою, наведеною у додатку 1 даних методичних вказівок.

Зміст випускної роботи може займати 1-1,5 сторінки. У ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. Зміст роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У Вступі (об’єм 1-3 стор.) дається обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об'єкт дослідження та доводиться можливість розробки обраної теми випускної роботи на матеріалах даної установи; наводяться отримані результати; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію.

Перший розділ (об’єм 15-20 стор., структурно складається з 2-3 параграфів) має суто теоретичний характер: розглядає понятійний апарат теми дослідження, містить огляд джерельної бази і висвітлює науково-теоретичні аспекти тої проблеми, якій присвячене дослідження. В ньому вивчається вітчизняний та зарубіжний досвід, міститься аналіз і оцінка стану теоретичних напрацювань з обраної теми. У цьому розділі слід аналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на окремі аспекти обраної теми, виявити невирішені питання, що існують в даному напрямку, встановити позитивні тенденції та проблеми, які потребують розв'язання. Розділ обов’язково повинен бути насичений теоретичною інформацією (оглядом літературних джерел, публікацій, наукових робіт, звітів, при цьому слід обов’язково посилатися на літературні джерела, публікації, наукові роботи, звіти),що відображає відповідні результати досліджень по обраній студентом конкретній темі за останні 2 - 3 роки.

Другий розділ (об’єм 15-20 стор., в якому можна виділити 2-3 відносно самостійних параграфи) призначається для аналізу стану питань, що досліджуються. Він повинен містити ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної установи,аналітичні розрахунки показників, результати обробки анкет тощо. Матеріали мають враховувати сучасні вимоги нормативно-правової бази з теми дослідження, методи управління, побудову організаційних структур управління та їх діяльності, вимоги до побудови ефективного управління об’єктами, сучасні інформаційні технології управління тощо, спрямовані на задоволення потреб та інтересів громадян, надання якісних послуг населенню.
У третьому розділі (об’єм 10-15 стор., виділяється 1-3 самостійних параграфи) міститься розгорнута характеристика напрямів вдосконалення діяльності структури установи на місцевому та регіональному рівні у вирішенні проблеми досліджуваного студентом питання та пропозицій автора з практичного вирішення досліджуваної проблеми. Це можуть бути пропозиції з удосконалення роботи установи, управління, структурного підрозділу, суспільних процесів тощо.

У цьому розділі оцінюється точність та достовірність одержаних висновків, які узгоджуються з теоретичними даними, формулюються остаточні висновки і описується їх можливе застосування на практиці. Випускна робота повинна містити параграф, присвячений удосконаленню управління досліджуваними об’єктами та процесами на базі сучасних інформаційних технологій.

"Висновки та пропозиції" (об’єм 3-5 стор.) є завершальною частиною випускної роботи. Вони містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора щодо вдосконалення роботи державних органів влади щодо розвитку місцевої демократії, надання якісних послу населенню та їх ефективності з обраної теми. Висновки повинні бути конкретними і змістовними, витікати із проведеного дослідження. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором випускній роботі, поставленої мети і завдань."Перелік використаних інформаційних джерел" (список літератури) містить складений перелік використаних літературних джерел або Web-сайтів. Всі використані джерела повинні бути розташованими у такій послідовності:

· Закони України; Укази Президента, Постанови Уряду;

· інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

· наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

· наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;

· матеріали господарської діяльності підприємств, організацій та установ;

· Web-сайти.

Список літератури повинен включати не менше 20 та не більше 40 назв. У список літератури включаються всі використані джерела, які розміщуються в алфавітному порядку або в порядку появи посилань в тексті роботи.

Посилання в тексті на джерела наводять у вигляді порядкового номера джерела за списком у квадратних дужках та сторінки, на якій написана цитата, наприклад: [14, с. 25]. Зразок оформлення списку літератури та порядок внесення джерел в перелік наведено у дод. 2.

Завершає дослідження Додаток, що містить аналітичні таблиці та інші матеріали, опрацьовані автором, але через об’ємність не вміщені у текст випускної роботи. У додатки також можуть бути винесені схеми організаційної структури установи, таблиці допоміжного характеру, анкети опитування тощо. Додатки оформляються на окремих сторінках випускної роботи. Кожен додаток починається з нової сторінки і має свій заголовок і номер.

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 220; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 8606 - | 7070 - или читать все...

 

18.234.88.196 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.