double arrow
Теорія держави і права

1. Поняття, предмет, методи теорії держави і права.

2. Функції загальної теорії держави і права та її місце в системі юридичних наук.

3. Теорії походження виникнення держави.

4. Держава у політичній системі суспільства.

5. Правова держава: сутність, значення.

6. Суверенітет держави, його співвідношення з суверенітетом нації, народу.

7. Загальні закономірності виникнення держави. Особливості її виникнення у різних народів.

8. Громадянське суспільство: сутність, ознаки, значимість.

9. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.

10. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

11. Загальнотеоретична характеристика механізму та апарату держави.

12. Поняття, ознаки та соціальна сутність держави.

13. Форма держави: сутність, елементи.

14. Функції держави: поняття, види.

15. Загальнотеоретична характеристика права: сутність, ознаки, функції.

16. Норма права: сутність, структура, види.

17. Загальнотеоретична характеристика механізму та апарату держави.

18. Народовладдя: поняття і форми прояву.

19. Реалізація норм права.

20. Соціальна держава: поняття, ознаки, сутність.

21. Закон як форма права: поняття, ознаки, види.

22. Правова свідомість і правова культура.

23. Загальна характеристика підзаконних нормативних актів України.

24. Правотворчість: поняття, види, форми, принципи.

25. Теоретична характеристика правопорушення, причини та шляхи їх подолання.

26. Юридична відповідальність: поняття, види, функції.
27. Законність: поняття, принципи, гарантії, значущість.

28. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, способи, види.

29. Правова і правомірна поведінка.

30. Поняття, основні ознаки, види та структура правовідносин. Юридичні факти.

31. Правовий нігілізм: поняття, особливості та етапи становлення.

32. Правове виховання (поняття, види, значення) та заходи по його покращенню в сучасних умовах.

33. Європейська конвенція з захисту прав і свобод людини в правовій системі України.

34. Тлумачення правових норм: поняття, способи та види.

35. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, способи, види.

36. Співвідношення системи права і системи законодавства.

37. Правові системи світу.

38. Демократія як форма розвитку цивілізації.

39. Механізм правового регулювання.

40. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

Трудове право

1. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу.2. Поняття, предмет та метод трудового права.

3. Система трудового права та система трудового законодавства.

4. Джерела трудового права України.

5. Основні принципи трудового права, їх класифікація.

6. Міжнародно-правового регулювання праці.

7. Акти соціального діалогу як джерела трудового права.

8. Колективні суб'єкти трудового права.

9. Правове регулювання сумісництва.

10. Колективний договір і колективні угоди за законодавством України.

11. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

12. Трудовий договір.

13. Види трудового договору.

14. Порядок укладання трудового договору.

15. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.

16. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

17. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

18. Особливості правового регулювання праці державних службовців.

19. Правове регулювання робочого часу.

20. Строковий трудовий договір.

21. Правове регулювання часу відпочинку.

22. Поняття та види переведення на іншу роботу.

23. Порядок надання щорічних відпусток.

24. Правовий статус профспілок в Україні.

25. Право працівника на оплату праці та його захист за законодавством України.

26. Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових відносинах.

27. Дисциплінарна відповідальність працівників.

28. Зміна умов трудового договору.

29. Міжнародна організація праці, її функції та нормотворча діяльність.

30. Матеріальна відповідальність у трудовому праві: поняття, особливості, види.

31. Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників.

32. Поняття та класифікація трудових спорів.

33. Дисципліна праці та її правове регулювання.

34. Охорона праці та здоров’я працівників на підприємстві.

35. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

36. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

37. Відповідальність керівника підприємства за порушення трудового законодавства.

38. Поняття та основні види нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та законодавства про охорону праці.

39. Правове регулювання службових відряджень.

40. Правовий статус безробітного за законодавством України.


Сейчас читают про: