double arrow
Цивільне та сімейне право України

1. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин.

2. Підстави виникнення цивільних відносин.

3. Загальна характеристика юридичних осіб.

4. Інформація - об’єкт цивільного права.

5. Основні способи забезпечення виконання зобов’язань.

6. Характеристика заставного права.

7. Укладення, зміна і розірвання цивільно – правового договору.

8. Цивільно – правова відповідальність.

9. Строки (терміни), позовна давність в цивільному праві.

10. Цивільно – правові відносини в договорі дарування.

11. Юридична характеристика договору довічного утримання.

12. Опіка та піклування в цивільному праві.

13. Майнові відносини батьків і дітей.

14. Особливості шлюбного договору.

15. Представництво в цивільному праві.

16. Регулювання майнових відносин подружжя.

17. Припинення зобов’язань в цивільному праві.

18. Цивільно – правова характеристика договору контрактації.

19. Здійснення захисту цивільних прав і обов’язків.

20. Характеристика недійсних правочинів.

21. Загальні положення права власності.

22. Зобов’язання з відшкодування шкоди.

23. Цивільно – правова характеристика договору найму (оренди).

24. Транспортні зобов’язання в Україні.

25. Особливості спадкування за заповітом.


Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

галузі знань__________________

спеціальності_____________________

_________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

_________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. _________ - 20 __рік


Додаток Б

Міністерство освіти та науки України

Первомайський політехнічний коледж

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи з дисципліни

 

«______________________»

 

Студента (ки) ____ курсу ______ групи

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи:

«______________________________________________________________»

 

Дата видачі завдання «___» ____________ 20____ р.

Дата здачі роботи «___» ____________ 20____ р.

Завдання до виконання прийняв «____»____________20___ р.

 

_______________ _________________________

(підпис) П.І.Б. студента

 

Керівник курсової роботи___________________________ П.І.Б викладача

(підпис)

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії «_________________»

 

Протокол № ____ від «____» ____________ 20____ р.

 

 

Голова циклової комісії П.І.Б.


Додаток В

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………….…………….3

розділ 1 назва розділу………………………………………………..8

1.1. назва підрозділу………………………………………….……………..8

1.2. Назва підрозділу……………………………………………..….…..…12

розділ 2 назва розділу…………………………………………..…..15

2.1. назва підрозділу………………………………………….…………....15

2.2. Назва підрозділу……………………………………………..……..….19

розділ 3 назва розділу……………………………………………....21

3.1. назва підрозділу………………………………………….………..…..22

3.2. Назва підрозділу……………………………………………..……..….23

Висновки..................................................................................................25

Список використаних джерел....................................................29

Додатки

 


Додаток Г

 


Сейчас читают про: