double arrow
Шкала оцінювання знань: національна та ECTS

 

За внутрішньою шкалою        
навчального закладу в За шкалою ECTS /За національною шкалою  
балах        
  Вноситься до відомості  
  екзамен   залік  
90 – 100 А/Відмінно   А,В,С, D, Е  
  /Зараховано  
         
82-89 В/Добре      
74-81 С/Добре      
64-73 D/Задовільно      
60-63 Е/Задовільно      
35-59 FX/Незадовільно   Не зараховано  
       
       
  з можливістю повторного складання  
0-34 F/Незадовільно   Не зараховано  
       
       
  з обов’язковим повторним курсом  
Критерії оцінювання знань під час екзамену  
Для тих, хто складає екзамен критерії оцінювання знань такі.  
Оцінка А/ ―відмінно”– виставляється, якщо слухач досконало і з  

 

достатньою повнотою викладає вивчений теоретичний матеріал; дає правильні
формуліровки, точне визначення канцелярських понять; виявляє повне
розуміння матеріалу і може обґрунтувати свою відповідь, навести необхідні
приклади; правильно відповідає на додаткові запитання викладача з метою

вияснення ступеню розуміння студентом даного матеріалу; послідовно, зв'язно викладає матеріал; додержується норм сучасної української літературної мови; правильно складає окремі різновиди ділових паперів.
Оцінка В, С / ―добре‖ якщо слухач:- дає відповіді, які задовольняють ті

 

ж вимоги, що і для оцінки"5", але допускає одиничні помилки, які сам же виправляє після зауваження викладача, одиничні недоліки у послідовності викладу, додержанні норм сучасної української літературної мови.

 

Оцінка D, Е / ―задовільно‖ – якщо слухач:- виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал неповно; допускає неточність у формулюванні визначень понять і термінів; непереконливо обґрунтовує свої судження і затрудняється навести приклади; викладає матеріал недостатньо зв'язано і послідовно, допускає помилки у дотримуванні норм української літературної мови; робить помилки в оформленні ділових паперів.

 

Оцінка FX, F/ ―незадовільно‖ – якщо слухач: виявляє незнання більшої частини теоретичного матеріалу даного розділу; не володіє відповідною термінологією; допускає у формулюванні визначень помилки, які перекручують їх смисл; безладно і невпевнено викладає матеріал, супроводжуючи виклад частими запинками і переривами; часто порушує норми сучасної української літературної мови. 

Під час складання заліку критерії оцінювання знань такі

 

Оцінка А,В,С, D, Е / ―зараховано ‖ виставляється, якщо курсант виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; матеріал викладає не завжди логічно, послідовно і переконливо.

 

Оцінка FX, F/ ―незараховано ‖ виставляється, якщо курсант виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; повна відсутність переконливості в викладенні матеріалу.

 

Питання для підсумкового контролю


Сейчас читают про: