double arrow

Правове регулювання оплати праці.

1

І. Поняття та структура заробітної плати.

За загальним правилом,заробітна плата є винагородою в гро­шовому виразі, яку працівник одержує від підприємства чи фізич­ної особи, для яких виконує обумовлену трудовим договором ро­боту. Розмір цієї винагороди залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприєм­ства.

Ознаки заробітної плати:

Винагорода за виконання трудових обов’язків

Її розмір встановлюється за встановленими нормами та розцінками

Має гарантований характер (ст..43 КУ)

Структурно заробітна плата складається з трьох частин:

· основна заробітна плата;

· додатко­ва заробітна плата;

· заохочувальні та компенсаційні виплати.

Основною визнається винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у виг­ляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіт­ників та посадових окладів для службовців.

Додатковою заробітною платою є винагорода за працю по­над встановлені норми, трудові успіхи і винахідливість та особ­ливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

(за високу кваліфікаційну майстерність 10-24%, за класність 1,2 клас 10-25%, за керівництво бригадами більше 50 чол 50%, за суміщення, за важкість, шкідливі умови праці, нічний час, премія за перевиконання робіт).

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат нале­жать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компен­саційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передба­чені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

(оплата простоїв не з вини працівника, вимушені відпустки з частковим збереженням з/п., одноразові заохочення, матеріальна допомога, оплата за навчання дітей, путівки на лікування та відпочинку).

Зрівняння

Заробітна плата_____________ Винагорода за цив-правовим договором

-це оплата витрат за живу працю - це оплата кінцевих результатів

у процесі суспільного виробництва

Форми оплати

1. Грошова (конвенція 95 МОП про охорону з/пл. – виплата у грощовому вираженні)

2. Натуральна (!!! як додаткова, застосовується при економічному спаді, вартість товару не занижена, заборона спирт, наркотичні засоби)

Виплата у вигляді боргових зобов’язань, розписок заборонена. На території України грошова одиниця гривня, тому виплати тільки в ній.
Правове регулювання оплати праці.

КУ, КзпП, ЗУ «Про оплату праці», ЗУ «Про колдоговори», локальні нормативні акти.

Державне регулювання гарантує:

1. Мінімальну з\пл

2. Оплату відпусток, при яких працівник виконував державні обов’язки

3. Оплату підвищення кваліфікації

4. Медичне обстеження

5. Переведення за станом здоров’я на легшу роботу

6. Вагітні жінки

7. Виробниче навчання

8. Перекваліфікація

9. Для донорів

10. Службове відрядження

11. Доплати, компенсації за відхилення від нормальних умов

12. Оплата надурочний час, святкові дні, нічний час.

 

Договірне регулювання на основі системи угод:

1. Генеральна (встановлює гарантії праці, миним. соц. стандарти, тарифні ставки робітників 1 розряду, умови росту фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів)

2. Галузева (регулює нормування праці, мінім. розміри доплат і надбавок згідно специфіки галузі). Ця угода не може погіршувати умови оплати праці порівняно з генеральною угодою.

Регіональна

4. Виробнича (колдоговір) допускається зниження умови оплати праці, але не нижче законодавства на період подолання фінансових труднощів, але не більше 6 місяців. Якщо колдоговір не укладений, то роботодавець погоджує питання з/пл. з профспілкою.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7