double arrow
Що таке консументи? Які їх види?

Ткаченко

Що таке ноосфера? Хто є автором цього визначення?

Ноосфера – це сфера гармонійної взаємодії природи і суспільства, у межах якої розумна діяльність стає головним, вирішальним фактором розвитку біосферних процесів. Автор В.І. Вернадський

Що таке екосистема? ЇЇ складові

Екосистема – це складний природний комплекс живих істот, що взаємодіють з неорганічним середовищем та знахлдяться в матеріально-енергетичній залежності від неї. СКЛАДОВІ:абіотичне середовище, консументи , продуценти, редуценти.

Які екологічні глобальні проблеми людства ви знаєте ?(Перерахувати)

Забруднення повітря, води, грунту, велика кількість викидів шкідливих компонентів у повітря, забруднення навколишнього середовища, винищення унікальних видів тварин, розтавання льодовиків в Антарктиді,руйнація озонового шару , бла бла бла бла бла ( ну все в цьому роді) )))))))))

Хоменко

Які ти знаєш екологічні фактори?

Екологічні фактори - усі складові середовища існування, що впливають на життя і розвиток організмів і на які вони реагують реакціями пристосування.

Розрізняють такі види екологічних факторів:

1. Абіотичні екологічні фактори - фактори неживої природи. Вони поділяються на: хімічні - хімічний склад повітря, води, грунтів і фізичні - температура, освітленість, вологість, тиск, рівень радіації і інш..

2. Біотичні екологічні фактори - фактори живої природи, пов'язані з діяльністю тварин, рослин, мікроорганізмів.
3. Антропогенні екологічні фактори - фактори прямо або побічно зобов'язані своїм походженням з діяльністю людини.

Екологічні проблеми України.

кислотні дощі, транскордонне забруднення, руйнування озонового шару, потепління клімату, накопичення відходів, особливо токсичних та радіаційних, зниження біологічного різноманіття.

Як це антропогенний вплив на природу?

Антропогенний вплив на природу – будь-які процеси зміни природи, обумовлені діяльністю людини (від грец. “антропос” – людина). Це прямий або опосередкований, свідомий та несвідомий вплив людського суспільства на природу, що призводить до місцевих, локальних або глобальних її змін.

Зубкова

Охарактеризуйте екологію як науку та різні її визначення.

Вперше термін екологія використав німецький зоолог Ернст Геккель у 1886 році, визначивши екологію як сферу знань, що вивчає взаємини тварин як з живою, так і з неживою природою, що включає як дружні, так і недружні відносини, з якими тварини і рослини прямо чи побічно входять у контакт. Таке розуміння екології стало загальновизнаним, і сьогодні класична екологія - це наука про вивчення взаємин живих організмів з навколишнім середовищем.Згідно з М.Ф. Реймерсом - це »Дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, тобто комплексна наука, що досліджує середовище мешкання живих істот (включаючи людину)»-.

За Дедю Екологія - це наука про взаємини між живими організмами та середовищем їх мешкання».

В залежності від об’єкта вивчення екологію поділяють на екологію мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, людини, агроекологію, промислову (інженерну) і т.п.

За середовищами і компонентами розрізняють екологію суші, прісних водойм, моря, пустель, високогір’їв і інших географічних просторів.

До екології часто відносять велику кількість суміжних галузей, головним чином це галузі з охорони навколишнього середовища.

Що таке консументи? Які їх види?

Консументи - це найрізноманітніші організми (від мікроорганізмів до синіх китів): найпростіші, комахи, плазуни, риби, птахи і, нарешті, ссавці, включаючи людину. Консументи, у свою чергу, підрозділяються на ряд підгруп відповідно до розходжень у джерелах їхнього харчування. Тварини, що харчуються безпосередньо продуцентами, називаються первинними консументами. Первинні консументи, що харчуються тільки рослинами, називаються рослиноїдними чи фітофагами. Консументи другого і більш високих порядків - м’ясоїдними. Види, що вживають в їжу як рослин, так і тварин, відносяться до всеїдних, наприклад, людина.


Сейчас читают про: