double arrow
Що таке спустелення??

пониження природно-ресурсного потенціалу території нижче допустимого рівня, який проявляється в деградації рослинного покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до виникнення умов, аналогічних пустельним.Викликане як діяльністю людини (антропогенними причинами), так і природними факторами і процессами.

Разуваєв

З чого складається екосистема?

Відповідь:

1) абіотичне середовище – комплекс неживої природи, звідки біоценоз черпає засоби для існування і куди виділяє продукти обміну (вода, мінеральні речовини, гази, неживі органічні речовини);

2) продуценти (кондуктори, виробники) – організми, що виробляють первинну біомасу (наземні зелені рослини, водорості і бактерії, що здатні до фотосинтезу);

5) консументи – споживачі первинної або вторинної продукції, тобто готових органічних речовин, які трансформують їх в нові форми (організми, які вживають тільки їжу рослинного походження називають консументами першого порядку, організми які в основному споживають їжу тваринного походження, називають консументами другого порядку), консументами є тварини та безхлорофільні рослини;

6) редуценти (деструктори) – організми, які розкладають органічні рештки до мінерального стану (мікроорганізми: бактерії, гриби, найпростіші, а також організми, які живляться мертвими органічними речовинами).

2.Закон мінімуму (сформульований Ю. Лібіхом):

Відповідь:

стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб. Якщо кількість і якість екологічних факторів близькі до необхідного організму мінімуму, він виживає, якщо менші за цей мінімум, організм гине,екосистема руйнується.
Що таке антропогенні екосистеми?

Відповідь:

екосистеми, в яких переважають штучно створені антропогенні об’єкти, де крім людей, можуть існувати лише окремі види організмів, що пристосувалися до цих специфічних умов (міста, промислові вузли, кораблі тощо) промислові екосистеми (вугільні шахти, заводи тощо), міські екосистеми;

Лоза

Закон біогенної міграції атомів?

Закон біогенної міграції атомів (або закон Вернадсько-го): міграція хімічних елементів на земній поверхні та в .біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини, організмів. Так відбувалося й в геологіч-дому минулому, мільйони років тому, так відбувається й «в сучасних умовах. Жива речовина або бере участь у біохімічних процесах безпосередньо, або створює відповідне, збагачене киснем, вуглекислим газом, воднем, азотом, фос-'фором та іншими речовинами, середовище. Цей закон має важливе практичне й теоретичне значення. Розуміння всіх хімічних процесів, що відбуваються в геосферах, неможливе без урахування дії біогенних факторів, зокрема — еволюційних. Нині люди впливають на стан біосфери, змінюючи її фізичний і хімічний склад, умови збалансованої віками біогенної міграції атомів. У майбутньому це спричинить дуже негативні зміни, які набувають здатності са-морозвиватися й стають глобальними, некерованими (опус-телювання, деградація грунтів, вимирання тисяч видів організмів). За допомогою цього закону можна свідомо й активно запобігати розвитку таких негативних явищ, керувати біогеохімічними процесами, використовуючи «м'які» екологічні методи.
Сейчас читают про: