double arrow

Який з наведених показників характеризує трудомісткість виробництва продукції?2

1) відношення загальних витрат робочого часу на виробництво однорідної продукції (людино-годин) до кількості виготовленої продукції (центнерів);

2) відношення поголів’я (голів) до кількості робітників, що його обслуговують;

3) відношення вартості валової продукції (грн.) до суми річних витрат робочого часу (люд.-год.);

4) здатність праці конкретних працівників в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати.

67. Трудовий потенціал аграрного підприємства характеризується абсолютним показником:

1) сукупність працівників, які мають необхідний фізичний розвиток та знання;

2) професійний і кваліфікаційний склад працівників, доцільна кадрова структура;

3) працезабезпеченість виробництва, що визначається як частка від ділення середньооблікової кількості працівників на площу сільсько­господарських угідь;

4) середньооблікова кількість працівників.

68. Показники продуктивності праці визначають як відношення:

1) поголів’я тварин до кількості працівників, які обслуговують його;

2) поголів’я тварин до проектної потужності тваринницьких приміщень;

3) затрат праці в тваринництві до площі сільськогосподарських угідь;
4) затрат праці в тваринництві до середньорічної вартості основних засобів галузі.

69. Реалізована здатність конкретної праці в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг роботи, це:

1) трудомісткість праці;

2) ефективність праці;

3) продуктивність праці;

4)інтенсивність праці.

70. Продуктивність праці розраховується співставленням:

1) валової продукції господарства до площі сільгоспугідь;

2) валової продукції господарства в порівняних цінах і середньорічної чисельності працівників;

3) валового доходу господарства до площі сільськогосподарських угідь;

4) чистого доходу до площі сільгоспугідь.

71. Найважливіша властивість праці – це:

1) продуктивність;

2) сезонність;

3) праця за фахом;

4) кваліфікація персоналу.

72. Ступінь використання трудових ресурсів характеризується:

1) за допомогою натуральних та вартісних показників продуктивності праці;

2) співвідношенням між фактично відпрацьованим часом в розрахунку на одного робітника та нормативом, прийнятим для даної зони;

3) ступенем виконання норм виробітку на механізованих та кінноручних роботах;

4) нормативами закріплення землі та тварин за одним працюючим.

2


Сейчас читают про: