double arrow
Що розуміється під товарною продукцією сільського господарства?

4

1) частина валової продукції, призначеної для збуту державі;

2) сумарна її кількість вироблена за певний час;

3) частина валової продукції яка реалізована за межі підприємства різним споживачам;

4) процентне відношення товарної продукції до валової, взятих у натуральному виразі.

149. Вкажіть фактори, які прямо впливають на зростання прибутку :

1) збільшення кількості виробленої продукції;

2) впровадження в виробництво інновацій;

3) збільшення цін на продукцію, що реалізується;

4) усі відповіді правильні.

150. Балансовий прибуток визначається як:

1) виручка від реалізації продукції за мінусом матеріальних витрат на виробництво реалізованої продукції;

2) виручка від реалізації основних засобів виробництва за мінусом їх балансової вартості на момент продажу;

3) виручка від реалізації продукції за мінусом економічних витрат на виробництво реалізованої продукції;

4) усі відповіді вірні.

151. Товарна продукція – це:

1) увесь фізичний обсяг виробництва, у тому числі незавершеного;

2) готова до реалізації продукція, яка зберігається на складі підприємства;

3) грошові надходження від продажу продукції;

4) частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам.

152. Частина валової продукції, яка реалізується за межі підприємства різним споживачам є:

1) побічна продукція;

2) кінцева продукція;

3) проміжна продукція;

4) товарна продукція.

153. Валовий дохід визначається як:

1) чистий дохід + оплата праці;
2) прибуток + оплата праці;

3) виручка від реалізації – повна собівартість реалізованої продукції;

4) прибуток +повна собівартість реалізованої продукції.

154. Грошові надходження від продажу продукції – це:

1) виручка від реалізації;

2) прибуток;

3) чистий дохід;

4) кінцева продукція.

155. Вартість товару визначається:

1) суспільно-необхідними затратами праці;

2) загальними затратами праці;

3) загальними виробничими витратами;

4) прямими затратами праці.

156. Визначення обсягу валової продукції сільського господарства у натуральній формі необхідне для:

1) оцінки розмірів натуральних фондів;

2) визначення обсягу перевезень і зберігання продукції;

3) визначення натуральних показників;

4) усі відповіді привільні.

157. Розмір повторного рахунку у валовій продукції прямо пропорційно залежить від обсягу продукції:

1) власного виробництва;2) залученої з інших галузей народного господарства;

3) запозиченої продукції;

4) власного виробництва та залученої з інших галузей.

158. Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до:

1) фонду основної заробітної плати;

2) фонду додаткової заробітної плати;

3) фонду виплати дивідендів;

4) фонду матеріального стимулювання.

159. Фонд споживання на підприємстві – це:

1) фонд оплати праці і фонд матеріального заохочення;

2) фонд оплати праці і матеріальні затрати;

3) фонд оплати праці і валовий дохід;

4) фонд оплати праці і чистий дохід.

160. Матеріальною основою процесу відтворення є:

а) відтворення всіх факторів виробництва, робочої сили і засобів виробництва;

б) підтримання в робочому стані основних засобів виробництва;

в) відтворення робочої сили;

г) відтворення родючості землі.

161. Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами, за якого отримують певні показники ефективності виробництва. При цьому можливі такі варіанти вказаного співвідношення:

1) ресурси і результати виражені у вартісній формі;

2) ресурси – у вартісній, а результати у натуральній формі;

3) ресурси – у натуральній, а результати у вартісній формі;

4) усі відповіді правильні.

162. Рентабельність являє собою:

1) реалізовану частину чистого доходу;

2) економічну категорію, яка означає дохідність, прибутковість сільськогосподарського виробництва;

3) сукупність спожитих і перенесених на продукцію виробничих ресурсів;

4) збільшення грошової виручки та зниження собівартості продукції.

163. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського вироб­ництва пов’язане:

1) з випереджаючим зростанням капітальних вкладень у сільське господарство порівняно з темпами приросту виробництва продукції;

2) з розвитком підсобних промислових підприємств по переробці та зберіганню сільського­сподарської продукції;

3) з раціональним використанням виробничих ресурсів галузі, збільшенням виробництва продукції з кожного гектара землі, підвищенням урожайності культур, продуктивності тварин, зменшенням затрат праці та коштів на одиницю продукції;

4) з поліпшенням соціальних умов життя, покращанням умов праці, підвищенням рівня зайнятості, ліквідацією важкої фізичної праці.

164. Рівень рентабельності показує:

1) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь;

2) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню виробничих витрат;

3) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню повної собівартості реалізованої продукції;

4) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню сукупних фондів.

165. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає:

1) кінцевий результат, в якому реалізується ціль виробництва;

2) співвідношення між досягнутими результатами і витратами живої матеріалізованої праці;

3) сукупний матеріальний підсумок функціонування виробничих ресурсів за певний період;

4) співвідношення між живою матеріалізованою працею та досягнутим результатом.

166. Критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є:

1) збільшення виходу сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі при одночасному забезпеченні її якості та економічності виробництва;

2) найбільш повне задоволення потреб суспільства в продукції галузі;

3) доходність, прибутковість виробництва;

4) поліпшення соціальних умов життя людей, покращання умов праці, скорочення тривалості робочого тижня без зменшення заробітної плати.

167. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:

1) відношення прибутку, що включаєтьсяв ціну виробу, до ціни виробу;

2) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

3) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4) відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

168. Коефіцієнт фінансової залежності становить собою відношення:

1) усіх джерел фінансування до власного капіталу;

2) власного капіталу до довгострокових зобов’язань;

3) вартості основних засобів до загальної вартості майна;

4) власного капіталу до величини обігових коштів.

169. Головним змістом закону вартості є:

1) еквівалентність обміну;

2) товарно-грошові відносини;

3) ринкові ціни;

4) суспільна вартість.

170. Рівень рентабельності відображає ефективність використання:

1) спожитих виробничих ресурсів;

2) застосованих виробничих ресурсів;

3) витрат, які не включаються у виробничу собівартість;

4) залишків незавершеного виробництва за собівартістю.

171. Про фінансову стійкість компанії свідчать показники:

1) коефіцієнт оборотності всіх активів, що використовуються; коефіцієнт оборотності поточних активів, що використовуються; тривалість обороту поточних активів;

2) показник поточної ліквідності; показник „критичної оцінки”; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; тривалість погашення дебіторської заборгованості;

3) коефіцієнт ефективності; термін окупності; чистий приведений прибуток; період окупності, рівень рентабельності;

4)коефіцієнтавтономії; коефіцієнт співвідношення власних і позичених коштів; коефіцієнт довгострокової заборгованості.

172. Рівень рентабельності (Рр) визначається за формулою:

1) Рр = %;

2) Рр = %;

3) Рр = %;

4) Рр = %,

------------------------

де: ТВ – вартість товарної продукції; Ср – собівартість реалізованої продукції; ВВ – вартість валової продукції; ВД – валовий дохід; П – прибуток.

4

Сейчас читают про: