double arrow

Тур доходи та витрати


об’єкт уваги - сума грошей ввезених або вивезених туристами при подорожі за кордон з тур цілями

Тур дохід – сума грошей, що отримує бюджет країни від обслуговування та перебування туристів.

Тур витрати –сума грошей, що були вивезені з країни туристами

Точнішими показниками економ ефективності туризму:

- Дохід від одиничного прибуття

- Розмір тур доходу

- Обсяг витрат на одну подорож

Максимально позитивне тур сальдо мають Іспанія, США,Франція,Італія

Найбільш негативне – Німеччина, Японія,Нідерланди

37.Які визнаєте підходи до визначення туристичних ресурсів. Що є передумовою та результатом використання туристичних ресурсів ? Опишіть властивості туристичних ресурсів. Наведіть приклади.

 

Основними підходами до визначення туристичних ресурсів є:

1. З закону України «Про туризм»: Туристичними ресурсами України є пропоновані або ті, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об’єктів державної, комунальної чи приватної власності

2.Туристичні ресурси – це сукупність природно-кліматичних, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста

3. За словником (Квартальнов) Туритстичні ресурси – це природні та антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, артефакти, які мають комфортні властивості і споживчу вартість для рекреаційної діяльності і можуть бути використані для організації відпочинку та оздоровлення певного контингенту людей в певній фіксований час за допомогою технологій та наявних матеріальних можливостей.

4. Мальська: Туристичні ресурси – специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об’єкти, які є предметами зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил.

Передумовою використання туристичних ресурсів є туристський інтерес.

Туристський інтересце перспектива одержання туристом об’єктивної інформації, позитивних емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста в конкретній, на початку частково відомій туристичній послузі, туристичному товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі туристичних ресурсів, що є об’єктами туристського інтересу.

Результатом використання туристичних ресурсів є туристські враження.

Туристське враження – це комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і фізичний стан туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних послуг, придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту.
 

 

Властивості туристичних ресурсів:

· Атрактивність – здатність приваблювати до себе туристів;

· Екзотичність – контрастність території з звичайним середовищем проживання туриста, поєднання двох і більше контрастних природних та (або) культурних середовищ. (вода +суходіл, ліс+поляна, гори+рівнина, гори+море+різноманітне культурне середовище)

· Оригінальність – унікальна історична або художня цінність;

· Інформативність;

· Естетична привабливість;

· Лікувально-оздоровча значимість

· Можливість використання для різних видів туризму

· Комфортність – ступінь відповідності ресурсів вимогам певного виду відпочинку. Кліматичні умови, якість туристичної інфраструктури.

· Ємкість – придатність задовольнити туристські потреби значної кількості людей впродовж тривалого періоду часу, здатність приймати певну кількість туристів і витримувати певні антропогенні навантаження без порушення стану екологічної і природної рівноваги.

· Надійність – стійкість до значних туристично-рекреаційних навантажень, здатність до природного або антропогенного відновлення та стабільність використання (сезонність).

· Доступність – можливість використання широкими колами туристів (просторова, транспортна, вартісна).

· Цінність.

· Історичність.

· Здатність до споживання території.

· Здатність до організації туристичної діяльності, туристичних центрів, тобто впливати на територіальну організацію. 

38.Охарактеризуйте різні підходи до класифікації туристичних ресурсів. Наведіть приклади біосоціальних та гомогенних туристичних ресурсів в Україні. Що таке «суперточка-тур» та туристичні ресурси типу «Координата» ? Наведіть приклади

 

Туристичними ресурсами України є пропоновані або ті, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об’єктів державної, комунальної чи приватної власності. Існують різні підходи до класифікації туристичних ресурсів.

· Діяльнісний підхід – дозволяє класифікувати ресурси за соціально-економічною сутністю, вартісними та трудовими ознаками на:

а) туристичні блага (природа)

б) туристичні ресурси (створене людиною і споживає людина)

в)туристична інфраструктура (підприємства розміщення, харчування, транспорту, екскурсійного обслуговуваня та проведення дозвілля).

· Відповідно до ціннісного підходу:

а)світова природна і культурна спадщина;

б)національне культурно-історичне і природне надбання;

в)ТРР місцевого значення.

· За ступенем використання(актуальні і потенційні)

а)інтенсивно використовуються;

б)Екстенивно використовуються;

в) те, що не використовується.

 

· За обсягами туристичних потоків до основних видів туристично-рекреаційних ресурсів в теперішній час належать:

а) узбережжя теплих морів;

б) узбережжя річок, озер та водосховищ;

в) лісові масиви;

г)передгір’я та гірські країни;

д) столичні міста та історичні центри;

е) міста-курорти або курортні місцевості;

є) релігійно-культові, архітектурні комплекси та окремі споруди, розташовані поза межами населених пунктів;

ж) давні міста, фортифікаційні споруди (фортеці, печерні міста).

 

Польський економіст М.Труаш виділяє природні і антропогенні туристичні ресурси.

Природні ресурси – це природні тіла, явища, прцеси або окремі елементи рельєфу, які виявляються на певній території протягом певного часу і які можуть бути використані для цілей рекреації ї туризму.

Антропогенні ресурси – створені працею людини, тобто архітектурні споруди, пам’ятки, твори мистецтва тощо.

Природно-антропогенні РТР – геосистеми, до складу яких входять природні і антропогенні об’єкти, що використовуються в туристсько-рекреаційному господарстві. (природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади).

Біосоціальні РТР– об’єднують культурно-історичні та інші об’єкти, пов’язані з певним життєвим циклом тієї чи іншої видатної особи. В Україні біосоціальними турист. Ресурсами можуть бути Гоголівські місця в Полтавській області (Гоголеве, Диканька).

Подієві РТР – найсуттєвіші прояви соціального та природного руху, знакові події в історії певної території.

Гомогенні РТР– соціальні та природні об’єкти, явища, події, походження яких тісно пов’язане як із територією, де вони розташовані, так і з територією тієї зарубіжної країни, в межах якої даний об’єкт, явище, подія первісно виникли. Це ресурси «подвійного громадянства», «ресурси біпатриди». В Україні таким прикладом може бути святкування Хеллоуіну.

Парарекреаційні – ресурси, об’єкти, явища природного , антропогенного, суспільно історичного, біосоціального, родієвого походження , які ні юридично ні фактично не залучені до туристичної індустрії.

 

«Суперточка-тур» - просторово обмежене місце , що має природне та антропогенне походження і унікально поєднує різноманітні компонент и високої атрактивної цінності. В Україні до таких належать: могила Шевченка, Почаївська лавра.

 

«Координата» - центр України, полюси, екватор, Грінвіч, лінія зміни дат.

39.Охарактеризуйте зміст ціннісного підходу до класифікації туристичних ресурсів. Визначте види туристичних ресурсів за обсягами туристських потоків та ступенем їх атрактивності в сучасному туризмі. Наведіть приклади.

Ціннісний підхід до класифікації туристичних ресурсів оснований на унікальності даного ресурсу.

Відповідно до ціннісного підходу:

- Світова культурна і природна спадщина

- Національне культурно-історичне і природне надбання

- ТРР місцевого значення

 

До списку ЮНЕСКО внесено понад 600 об’єктів з більш ніж 110 країн світу.

Атрактивність – здатність приваблювати до себе туристів.

· Екзотичність – контрастність території з звичайним середовищем проживання туриста, поєднання двох і більше контрастних природних та культурних середовищ.

· Оригінальність – унікальна історична або художня цінність

· Інформативність

· Естетична привабливість

· Лікувально-оздоровча значимість

· Можливість використання для різних видів туризму

Приклади. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з України внесені Києво-печерська лавра, Софіївський собор та історичний центр міста Львів, а з Росії Московський Кремль і Червона площа, історичний центр Санкт-Петербурга і пов'язані з ним групи пам'ятників, Цвинтар Кижі та ще багато інших.

На даному етапі розвитку суспільства, найбільш атрактивними місцями відвідування туристів є не музейні чи культурні пам’ятки, а парки розваг. Прикладом цьому може бути французький Діснейленд, за рік його відвідує більше людей, чим Лувр, ватиканські музеї, Прадо і галерею Дрезденську разом узяті.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7