double arrow

ІІІ. Додаткова література.


 

30. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007.

31. Роїн О.М. Земельні відносини в Україні. – Київ, 2007.

32. Горлачук В.В., В’юн В.Г. та ін. Управління земельними ресурсами: Підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2006.

33. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. – 2-е вид. – Львів: Новий світ, 2007.

34. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

35. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

36. Андрейцев В.І. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція: Вісник Антимонопольного Комітету. – 2004. – № 4. – С. 22 – 27.

37. Андрейцев В.І. Концепція проекту Кодексів законів України про землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2000. – Вип. 37. – С. 4 – 12.

38. Андрейцев В.І. Правовий режим землі як основного національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Земельного кодексу України) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 15 – 26.

39. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007 – № 1. – С. 12 – 18.

40. Бевз О.В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 63 – 64. – С. 108 – 110.

41. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. – 2004. – № 2. – С. 59 – 65.

42. Берлач А.І. Економіко-правові аспекти становлення ринку землі в Україні // Право України. – 1999. – № 5. – С. 43 – 46.

43. Бобкова А.Г. Право власності на території та ресурси рекреаційного фонду // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 100. – С. 37 – 40.

44. Бондар О.Г. До питання про поняття правовідносин власності на землю // Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки. – 2004. – № 1. – С. 138 – 141.

45. Бондар О.Г. Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10. – С. 256 – 259.

46. Будзилович І.С., Юрченко А.М. Закон прийнятий. Проблеми, пов’язані з ним залишаються (деякі нотатки до Закону України “Про оренду землі”) // Право України. – 1999. – № 6. – С. 45 – 49.

47. Будзилович І.С., Юрченко А.М. Конституція України і деякі проблеми земельного законодавства // Право України. – 1997. - № 11. – С. 17 – 23.

48. Будзилович І.С., Юрченко А.М. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України // Право України. – 1999. – № 11. – С. 45 – 48.

49. Бусуйок Д.В. Види обмежень щодо набуття у власність та розпорядження земельною ділянкою за законодавством України // Держава і право. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 22. – С. 456 – 460.

50. Воскобійник М. Деякі питання права комунальної власності на землю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 108 – 111.

51. Воскобійник М. До питання про поняття та сутність права комунальної власності на землю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 59 – 62.

52. Глотова Е.В. Роль государства в развитии рынка земли в Украине // Юридический вестник. – 2002. – № 4. – С. 86 – 90.

53. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право України. – 2006. – № 1. – С. 5 – 14.

54. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 1999. – 19 с.

55. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Одеса: АстроПринт, 2000. – 136 с.

56. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права. Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 9. – С. 98 - 102.

57. Гуревський В.К. Правове регулювання угод із земельними ділянками та земельними частками (паями) // Актуальні проблеми держави і права. – 2002. – Вип. 13. – С. 135 – 139.

58. Єрмоленко В.М. Земельні ресурси в майновому обороті // Право України. – 2004. – № 6. – С. 43 – 46.

59. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні // Дис. … канд. юрид. наук – К., 1999. – 197 с.

60. Заставская Л.П. К вопросу о частной собственности на землю в Украине // Наука і вища освіта: Законодавство і юридична практика. – 1999. – Вип. 2. – С. 51 – 55.

61. Заставська Л.П. Земельна реформа і розвиток земельного права України після 1991 року // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 352 – 356.

62. Земельна реформа в Україні. – Державний комітет по земельних ресурсах. – К.: Урожай, 2001. – 73 с.

63. Земельне право України: Підручник / За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

64. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша – К.: Істина, 2003. – 448 с.

65. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Наук.-навч. Посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

66. Каракаш И.И. Конституционные основы права собственности на природные ресурсы Украины // Юридический вестник. – 1997. – №2. – С. 63 – 69.

67. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. – Киев: Истина, 2004. – 216 с.

68. Каракаш І.І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств // Право України. – 1998. – № 12. – С. 58 – 61.

69. Каракаш І.І. Проблеми розділеної власності на природні об’єкти в конституційному та природноресурсовому законодавстві // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №2. – С. 170 – 179.

70. Каракаш І.І. Співвідношення права власності на природні ресурси та форм влади в державі // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 11. – С. 336 – 340.

71. Ковальчук Т.Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України // Вісник. Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45 – 48. – С. 249 – 253.

72. Корецький М. Особливі риси українського земельного ринку і їх об’єктивна основа // Вісник Української Академії державного управління. – 2003. – № 2. – С. 136 – 141.

73. Крассов О.И. Земельное право. – М.: Юристъ, 2005. – 671 с.

74. Кулинич П.Ф. Земельні кодекси України у XX столітті: еволюція політичних концепцій та законодавчих ідей // Правова держава. – 2003. – Вип. 14. – С. 310 – 322.

75. Кулинич П.Ф. Регулювання ринку сільськогосподарських земель: ідеї та законопроекти // Земельне право України. – 2006. – № 3. – С. 40 – 46.

76. Кулинич П.Ф. Ринок земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. – № 11. – С. 39 – 44.

77. Кулинич П.Ф. Як розмежувати землі державної та комунальної форми власності // Юридичний вісник України. – 2003. – № 5. – С. 8.

78. Кучерук К.І. Правові проблеми приватизації земель в Україні // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 245 – 250.

79. Луняченко А.В. Правове становище громадян України як суб’єктів права власності на землю // Юридический вестник. – 2001. – №1. – С. 114 – 117.

80. Мірошниченко А.М. Оренда землі в Україні: історико – правовий аналіз // Вісник. Юридичні науки. – 2000. – Вип. 39. – С. 50 – 55.

81. Мірошниченко А.М. Проблемні питання правового забезпечення управління у галузі земельних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 7. – С. 55 – 66.

82. Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі // Право України. – 2001. - № 12. – С. 47 – 51.

83. Мунтян В.Л. Деякі актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в Україні // Що робити? – 2001. – № 7–8. – С. 77 – 81.

84. Новаковський Л., Будзілович І., Леонець В., Юрченко А. Земельна реформа в Україні продовжується... (до 10-ї річниці) // Право України. – 2001. – № 1. – С. 37 – 42.

85. Носік В.В. Коментар до статей 81 – 89 Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 5. – С. 44 – 64.

86. Носік В.В. Особливості набуття державою права власності на землю // Земельне право України. – 2006. – № 3. – С. 3 – 11.

87. Носік В.В. Право власності на землю за Конституцією України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №11. – С. 48 – 59.

88. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

89. Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 56 – 59. – С. 18 – 21.

90. Носік В.В. Теоретичні аспекти права приватної власності на землю Українського народу // Держава і право. Збірник наукових праць. – К. – 2001. – Випуск 12. – С. 425 – 432.

91. Носік В.В. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 10. – С. 92 – 96.

92. Носік В.В., Коваленко Т.О. Права власників земельних ділянок // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 9. – С. 10 – 16.

93. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І. Семчика. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 264 с.

94. Пейчев К. Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №12. – С. 47 – 50.

95. Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Практичний посібник / За ред. В.В. Носіка. – К., 2002. – 64 с.

96. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія/За ред. В.І. Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

97. Разметаев С.В. Право собственности на природные ресурсы в Украине. – Харьков, 1995. – 56 с.

98. Семчик В.І. Український народ як суб’єкт права власності на землю // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2 (33) – № 3 (34). – С. 558 – 566.

99. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. – № 4. – С. 10 – 15.

100. Титова Н.І. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми // Право України. – 2004. – № 3. – С. 71 – 77.

101. Тонюк М.О. Аналіз правових засад становлення ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 3. – С. 63 – 68.

102. Уркевич В. Про норми Земельного кодексу України щодо права власності на землю іноземних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. – С. 93 – 96.

103. Федорович В.І. Про деякі аспекти співвідношення земельного та цивільного законодавства // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 378 – 384.

104. Федорович В.І. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 356 – 360.

105. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Фирма “Консум”, 1998. – 224 с.

106. Шульга М.В. Деякі питання права спільної власності територіальних громад на землю // Земельне право України. – 2006. – № 3. – С. 12 – 18.

107. Янчук В.З. Щодо права власності на землю // Юридичний вісник України. – 2000. – 12 – 18 жовтня. – С. 31 – 32.

 

 


Сейчас читают про: