double arrow

Зразок вступу курсової роботи.


ВСТУП

Найефективнішим індикатором "здоров‘я" економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв‘язки в економіці, вона є одним з найдійовіших інструментів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди країн мають змог регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан "керованості" інфляційними процесами. Саме по цій причині дана робота присвячена дослідженню інфляційного процесу, так як ця проблема на сьогоднішній день є досить актуальною майже у всіх країнах світу.

Питанням інфляції та її впливу на стан фінансів присвячували свої праці провідні українські фінансисти, зокрема В. Андрущенко, О. Василик, С. Ковальчук, О. Кириленко, В. Опарін, О. Романенко, В. Федосов, С. Юрій та ін. Проте розвиток фінансової системи держави, зміни що відбуваються у суспільстві, вимагають подальших наукових пошуків у даному напрямі досліджень.

Як соціально-економічне явище, інфляція виникла у ХVI ст. і на той час вона мала локальний, обмежений характер. Лише з розвитком ринкової економіки та інтеграційними процесами вона набуває постійного характеру. У сучасному світі напевно немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнала інфляції.

Інфляція, яка і тепер існує в Україні, та ті засоби, за допомогою яких ведеться з нею боротьба, негативно впливають на економічні процеси. Вони не тільки гальмують процес ринкової трансформації економічної системи, а й створюють серйозні перепони на шляху економічного розвитку суспільства.

В економічній теорії існують різні погляди на сутність та причини інфляції. У вітчизняній науці та у владних колах України нині переважають погляди на це явище виключно як на грошовий феномен, пов’язаний з великою емісією. Через це боротьба з нею провадиться в напрямі адміністративного скорочення емісії. Однак жорстке обмеження приросту грошової маси не могло не вплинути на стан економіки, спровокувавши подальше загострення системної кризи. Це виявилось у поглибленні спаду виробництва, збільшенні безробіття, різкому зростанні бюджетної, взаємної та інших видів заборгованості, помітному посиленні кризи неплатежів. А інфляція, хоча й змінила форму, але не зникла.

Саме такий стан речей потребує розвитку багаточинникового підходу до інфляції. Такий підхід мав багато прихильників не тільки в західній, а й у радянській економічній літературі, а нині його подальше розроблення в специфічних умовах ринкової трансформації економічної системи України стає надзвичайно важливою проблемою. Це пов’язано з тим, що нинішня інфляція в Україні виявила себе як системне утворення, якому притаманні розгалужені зв’язки не тільки з грошовим обігом, а й з усією економічною системою суспільства, яка проходить етап ринкової трансформації. А тому і приборкати інфляцію за таких умов можна лише при комплексному, системному підході, який ураховує всю сукупність специфічних національних умов.

Основною метою курсової роботи є узагальнення та розроблення економічної теорії перехідного періоду в частині, яка стосується причин виникнення інфляції в цей період та вивчення її значення і впливу на трансформаційні процеси.

Відповідно до визначеної мети поставлено наступні завдання:

  • визначити сутність і значення інфляції;
  • розглянути соціально-економічні наслідки інфляції;
  • дослідити взаємозв'язок інфляції і безробіття;
  • зробити оцінку етапів розвитку інфляційних процесів Україні;
  • здійснити всебічний аналіз стану інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі;
  • запропонувати основні антиінфляційні заходи та внести пропозиції по усуненню інфляційних процесів.

Об’єктом дослідження є процес ринкової трансформації економічної системи суспільства. Предмет дослідження — це соціально-економічні причини виникнення та роль інфляції в Україні.

В курсовій роботі використовується системний метод наукового пізнання, згідно з яким усі явища та процеси розглядаються й аналізуються у взаємозв’язку, взаємозалежності та розвитку. За допомогою системного методу досліджується інфляція у взаємозв’язку з розвитком усієї економічної системи суспільства. Це дало можливість на базі використання методу порівняння й узагальнення, історичного і логічного здійснити комплексний аналіз чинників інфляції та інтенсивності їх впливу на загальний інфляційний процес.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, 5 підрозділів та висновків, викладена на 49 сторінках друкованого тексту. По тексту курсової роботи розміщено 6 рисунків, 4 таблиці. Список використаних джерел містить 28 назв.

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФЛЯЦІЯ, ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСІ, БЕЗРОБІТТЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ДОДАТОК Е

 


Сейчас читают про: