double arrow

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 

Написання курсової роботи виконується на комп'ютеріз використанням шрифту текстового редактора Word (Тimes New Roman) розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. (Міжрядковий інтервал встановлюється у вікні «Відступи і інтервали» команди «Абзац» меню «Формат»).

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве -15 мм, нижнє - 20 мм, верхнє - 20 мм, верхній колонтитул 1,25 див.

Загальний обсяг курсової роботи повинен бути в межах 35 - 40 сторінок.

Оформлення титульної сторінкинаведено у додатку Д.Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують бланк – завдання, далі зміст (план) роботи, який повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок. Кожна частина курсової роботи (проекту) повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює одному інтервалу основного тексту. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують (але рахують).

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал(таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті.

Таблиціпозначається словом «Таблиця» і нумерують в межах розділу. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. В кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У таблиці обов’язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...» (Додаток Е, Е.2).

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку, наприклад, другий рисунок першого розділу «Рис. 1.2». Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією (Додаток Е, Е.1).

Формули.Формули нумеруються послідовно за текстом роботи в межах розділу; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка.

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, с. 17- відповідну сторінку джерела. Також допускається можливість оформлення виносок, в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка.

Список використаних джерел(не менше 35 джерел) слід розміщувати у такій послідовності: спочатку Конституція України, далі (у хронологічному порядку) Закони України, потім - Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними - літературні джерела за абеткою: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов’язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки (Додаток З).

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно вказувати також в квадратних дужках.

На додатки, які містяться у курсовій роботі (проекті), мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь.

Студент має виконати курсову роботу і подати її на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше ніж за 10 днів до захисту. Спочатку виконана курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачу на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію. Якщо робота не допускається до захисту, то вона повертається студенту на доопрацювання з поясненням зауважень. Студент повинен внести зміни відповідно до зауважень і подати роботу на повторне рецензування, але не пізніше 3-х днів до захисту.

Захист курсової роботи проводиться за графіком навчальною процесу і приймається комісією, призначеною кафедрою.

При захисті курсової роботи студент має продемонструвати глибоке знання основних понять, термінів, концепцій досліджуваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються національної економіки в цілому, сфери діяльності певного підприємства (галузі), організації; вміти чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою - «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ECTS.

У разі одержання при захисті незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена відповідно до зауважень комісії і подана на повторне рецензування і захист у встановлений деканатом термін (додаткова сесія).

Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.

 

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

 

1. Административное право Украины / под ред. проф. Ю. П. Битяка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Право, 2003. - 286 с.

2. Бабашкин А. М. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / А. М. Бабашкин. - М.: Финансы и статистика, 2003. — 480 с.

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: навч. посібник / В. Д. Базилевич. - К.: КНЕУ, 2005.- 456 с.

4. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: монографія / Я. Б. Базилюк. - К.: НІС, 2002. — 132 с.

5. Баликоев В. З. Общая экономическая теория: учебное пособие /

B. З. Баликоев. - Новосибирск: Изд. компания "Лада", 2009. - 508 с.

6. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учебник / Е. Ф. Борисов. - М.: Юрайт-М, 2001. 345 с.

7. Бункина С. К. Национальная экономика: учеб. для вузов по экон. спец./

C. К. Бункина. - М.: Палеотип, 2002. — 488 с.

8. Воронкова В. Г. Соціально-економічне прогнозування: навчальний посібник / В. Г. Воронкова. - К.: ВД "Професіонал", 2004. — 288 с.

9. Грішкова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішкова. - К.: Знання, КОО, 2001. — 204 с.

10. Губський Б. В. Економічна безпека України / Б. В. Губський. - К.: Укрархбуд-інформ, 2003. — 124 с.

11. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання-Прес. 2003.— 216 с.

12. Економічна теорія. Політекономія : підруч. / за ред. В. Д. Базилевича / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська. - 7-ме вид., - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с.

13. Экономическая теория (политэкономия): учебник / под ред. В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой. - М.: Изд. Рос. эконом. акад., 2000. — 592 с.

14. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наукова монографія / С. А. Єрохін. - К.: Вид. "Світ Знань", 2002. - 256 с.

15. Иванцевич Дж. Человеческие ресурсы управления / Дж. Иванцевич,

А. А. Лобанов. — М.: Дело, 2003. — 312 с.

16. Киреев А. П. Международная экономика. в 2-х ч. ч. 2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование учебное пособие для вузов / А. П. Киреев - М.: Международные отношения, 2001. —488 с.

17. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібник / Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський; за ред. Ю. Ґ. Козака. — К: Центр навч. літератури, 2005. — 356 с.

18. Курс экономики: учебник / под ред. Б. А. Райзберга. — 3-є изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2001. — 716 с.

19. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, С. Л. Брю - М.: Республика, 2002. - 640 с.

20. Макроэкономика: учебник / под общ. ред. Л.С. Тарасевича.- СПб.: Экономическая школа,2004. - 230 с.

21. Макроекономіка: навч. посібник / під ред. М. А. Сіроштана. — Харків: ІНЖЕК, 2004. — 184 с.

22. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов, Н. А. Дубровіна, А. В. Ставицький. — Харків: ВД "ІНЖЄК", 2005. — 396 с.

23. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становлення рыночной экономики: уч. Пособи / Р. М. Нуреев. - М.: ИНФРА-М, 2001. — 240 с.

24. Общая экономическая теория (политэкономия): учебник / под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ПРОМО-Медиа, 2005. - 418 с.

25. Овчинников Г. П. Макроэкономик / Г. П. Овчинников. - СПб.: Техническая книга. 2003. - 340 с.

26. Пашута М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навчальний посібник / М. Т. Пашута. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 408 с.

27. Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. / Дж. Д Сакс, Ф.Б. Ларрен. - М.: Дело, 2006. - 456 с.

28. Семюелсон Пол А. Макроекономіка: перекл. з англ./ Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз - К.: Основи, 2005. - 512 с.

29. Турецкий О. А. Национальная экономика и ее регулирование /

О. А. Турецкий — Одесса: СМИЛ, 2002. — 380 с,

30. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Д. Шмалензи - М.: Дело, 2003. - 495 с.

31. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / под ред. проф. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007. — 480 с.

32. Філіпенко А. С. Цивілізаційні моделі економічного розвитку / А. С. Філіпенко. — К.: Знання України, 2002. — 192 с.

 

Додаткова

1. Вечканов Г. С. Макроекономіка / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. — СПб Питер. 2005. — 256 с.

2. Губський Б. В. Економічна безпека України / Б. В. Губський. — К.: Укрархбуд-інформ, 2003. — 124 с.

3. Экономическая и национальная безопасность: учебник для вузов / под ред. Е. А. Олейникова. — М.: Екзамен, 2004. — 768 с.

4. Ерохина Е. А. Развитие национальной экономики: системно- самоорганизационный подход / Е. А. Ерохина. - Томск: Изд. Томского университета, 1999.— 160 с.

5. Заболоцький Б. Ф. Економіка України / Б. Ф. Заболоцький. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 2007. — 580 с.

6. Киреев А. П. Международная экономика: учеб. пособие. в 2-х ч. Ч. 1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства /

А. П. Киреев. - М.: Международные отношения, 2001. — 416 с.

7. Лібанова Е. М. Ринок праці: навч. посібник / Е. М. Лібанова. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.

8. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / Майєр Джеральд М., Раух Джеме Е., Філіпенко Антон — К.: Либідь, 2003. — 688 с.

9. Макаренко И. П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины / И. П. Макаренко. - К.: Сеста, 2000. — 96 с.

10. Макогон Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование: учебник для вузов / Ю. В. Макогон. - Донецк: Альфа-прес, 2004. — 344 с.

11. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навч. посібник / под ред. О. С. Кривцова, В. М. Бережного, В. М. Онегіной. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 200 с.

12. Макроекономіка. Навчальний посібник (для студентів напрямів 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). За ред. Решетило В.П. - Харків: ХНАМГ, 2008 - 218 с.

13. Мендул О. Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч. посібник / О. Г. Мендул, І. А. Павленко. - К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.

14. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. А. І. Сухорукого. - К.: НІМБ, 2003 — 64 с.

15. Могорин Р. М. Система національних рахунків: навч. посібник / Р. М. Могорин. - К.: КНЕУ, 2001. — 336 с.

16. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. — К.: Вид. центр "Академія". 2004 — 856 с.

17. Петюх В. М. Ринок праці: навч. посібник / В. М. Петюх. — К.: КНЕУ, 2009. — 288 с.

18. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация / Е. Платонова / МЭ и МО. — 2002 — №7. — С. 30 - 40.

19. Поношренко В. С. Рівень і якість життя населення України /

В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. — Харків: ІНЖЄК, 2003. — 224 с.

20. Практикум з курсу макроекономіки ( основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література) для самостійної роботи студентів / укл. Решетило В. П. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 61 с.

21. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навч. метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Пухтаєвич, — К.: КНЕУ, 2003. — 148 с.

22. Словарь по экономике / отв. ред. В. Г. Золотогоров. — Мн.: Полымя, 2007. — 572 с.

23. Решетило В. П., Мікроекономіка: навч. посібник. / В.П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва - Х.: ХНАМГ, 2010. - 267 с.

24. Решетило В. П. Синергия становления и развития региональных экономических систем. монография / В. П. Решетило // Харьковская национальная академия городского хозяйства. - Харьков.:2010 - 218 с.

25. Решетило В. П. Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія / В. П. Решетило / Харківська національна академія міського господарства. - Х,:ХНАМГ, 2013. - 241 с.

26. Решетило В. П. Економічна теорія: тексти лекцій (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 193 с.

27. Решетило В. П. Институциональная стратегия государства в условиях трансформации социально-экономических систем // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky / В. П. Решетило, О. Ю. Егорова, Н. В. Можайкина - Slovakia, Koshice. - №3. - 2013. - P. 154 - 158.

28. Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни» «Основи економічної теорії» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова, Ю. В. Федотова. - Х.:ХНАМГ, 2011. - 135 с.

29. Селищев А. С. Макроэкономика / А. С. Селищев . - СПб.: Питер, 2001. - 448 с.

30. Тодаро М. П. Экономическое развитие. Ученик / М. П. Тодаро — М.: Экон. фак-т МГУ, ЮНИТИ, 2007. — 672 с.

31. Тарасевич Л. С. Макроэкономика / Л. С. Тарасевич. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 650 с.

32. Тітьонко О. М. Система макроекономічного рахівництва / О. М. Тітьонко. - К.: КНЕУ, 2002. - 188 с.

33. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник / А. С. Філіпенко. — К.: Знання, 2000. — 172 с.

34. Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст / А. С. Філіпенко . — К.: Знання України, 2001. — 120 с.

35. Якість економічного зростання: пер. з англ. / пер. О. Кілієвич. — К.: Вид. Соломії Павличко "Основи", 2002. — 352 с.

36. http://www.bank.gov.ua

37. http://www.kmu.gov.ua

38. http://www.me.gov.ua

39. http://www.minfin.gov.ua

40. http://www.ssmsc.gov.ua

41. http://www.ukrstat.gov.ua

42. http://www.worldbank.org.ru

43. Інші ресурси мережі Internet


ДОДАТОК А

 


Сейчас читают про: