double arrow

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ розділів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Маріупольський навчально-консультаційний центр

 

 

К.С.Хаврова

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

для студентів напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»;

6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»;

6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі»

заочної форми навчання

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства Протокол № 1 від 31.08.2015  
Схвалено науково-методичною Радою ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Протокол №___ від _________2015 р.

МАРІУПОЛЬ – 2015

 

ББК 65.01я73

К 20

УДК 330.1(076.5)

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор Л.В.Фролова

доктор економічних наук,

 

 

Хаврова К.С.

К 20 Економічна теорія [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. роботи для студ. напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит» спец. «Фінанси»; 6.030601 «Менеджмент» спец. «Менеджмент організацій торгівлі» заоч. форми навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, МНКЦ; К.С.Хаврова;– Маріуполь: [ДонНУЕТ], 2015 . – 28с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»; 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі» розроблені з урахуванням вимог згідно до державної, нормативної та відомчої документації національної освіти і призначені для викладачів і студентів при організації керівництва, консультацій і безпосереднього виконання курсової роботи з курсу «Економічна теорія».

В даних методичних вказівках відображено мету і завдання виконання курсової роботи, визначено структуру і зміст роботи, а також наведено характеристику етапів виконання курсової роботи і вимоги до її оформлення.

 

ББК 65.01я73

 

 

© Колодяжна І.В., Хаврова К.С., 2012

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2012

Зміст

Передмова 1.Загальні положення 2. Рекомендації до написання розділів курсової роботи 3. Оформлення та захист курсової роботи Список рекомендованої літератури Додатки  

 


ПЕРЕДМОВА

 

 

Курсова робота є однією з важливих складових організації навчального процесу в вищому навчальному закладі.

Курсова робота з дисципліни «Економічна теорія» згідно до навчального плану виконується студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»; 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі» заочної форми навчання Маріупольського навчально-консультаційного центру.

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з є поглиблення і закріплення теоретичних знань з економічної теорії і набуття студентами вмінь пов’язувати свої теоретичні знання з практикою. Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати і узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно дискусійних або невирішених проблем економічної теорії, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.

При підготовці курсової роботи студентам необхідно враховувати наступне:

- по-перше, курсова робота з економічної теорії має бути підпорядкована з’ясуванню питань розбудови ринкової економіки, закономірностей її розвитку в Україні;

- по-друге, зміст курсової роботи має відповідати сучасним вітчизняним і світовим досягненням економічної теорії та практики;

- по-третє, увесь процес підготовки письмової роботи повинен бути підпорядкований діяльності майбутнього фахівця у галузі міського господарства.

Зміст курсової роботи повинен свідчити про здібності студента не тільки логічно і грамотно викладати теоретичні положення, але й про уміння вірно відображати результати проведеного дослідження.

Наявність курсової роботи з дисципліни передбачає складання наступних документів:

1. Тематика курсових робіт з дисципліни.

2. Розпорядження про закріплення тем курсових робіт за студентами по групах і керівників.

3. Графік виконання і захисту курсової роботи.

4. Розпорядження про терміни і організацію захисту курсових робіт.

Тематика курсових робіт постійно оновлюється, відповідає завданням навчальної дисципліни і є актуальною в сучасних економічних умовах.

Курсова робота представляється студентами в Маріупольський навчально-консультаційний центр у встановлені терміни згідно графіку виконання і захисту.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією у складі директора центру, керівника курсу «Економічна теорія» і керівника представленої курсової роботи.

Курсова робота оцінюється за шкалою ЕСТS, а також за чотирьохбальною і стобальною системою. Критерії бальної оцінки курсової роботи наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Критерії оцінки курсової роботи з дисципліни «Економічна теорія»

 

Види робіт Бальна оцінка (максимальне значення)
Виконання курсової роботи  
1. Дотримання термінів виконання курсової роботи згідно затвердженого графіка:  
1.1 Вступ, література
1.2 Розділ 1, висновки за розділом 1
1.3 Розділ 2, висновки за розділом 2
1.4 Розділ 3, висновки за розділом 3
1.5 Висновки
1.6 Представлення завершеної курсової роботи керівнику
2. Науковий рівень проведеного теоретичного дослідження
3. Глибина наданої оцінки та проведеного аналізу з теми дослідження на основі реальних статистичних показників виконання бюджетів  
4. Обґрунтованість і повнота висновків за розділами і загальних висновків за темою курсової роботи
5. Конкретність і практична значущість наданих рекомендацій
6. Використання сучасних програмних продуктів при проведенні дослідження
7. Проведення дослідження на основі сучасної нормативно-правової бази і праць вітчизняних і зарубіжних вчених
Бали за рівень виконання курсової роботи 60
Захист курсової роботи
8. Дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи
9. Підготовка чіткої, стислої і логічної доповіді за результатами проведеного курсового дослідження, вільне володіння матеріалом курсової роботи  
10. Надання повних і обґрунтованих відповідей на питання членів комісії із захисту курсової роботи
Бали за захист курсової роботи 40
Загальна бальна оцінка курсової роботи

Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А);

75-89 балів - добре (ВC), у тому числі В 80-89 балів, С75-79 балів;

60-74 балів - задовільно (DE), у тому числі D 70-74 балів, E 60-69 балів;

35-59 балів - незадовільно зможливістю повторного складання (FX);

1-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

 

Шкала ECTS Якісне визначення (критерії)
A ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.
B ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками
C ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками
D ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками
E ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям
FX НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту
F НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

 

Студент, який не захистив курсову роботу, до складання іспиту з курсу «Економічна теорія» не допускається.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна теорія» є одним з відповідальних етапів організації навчального процесу.

Виконання курсової роботи студентом передбачає проходження наступних етапів:

1) вибір теми курсової роботи (додаток А);

2) складання бібліографії та ознайомлення з бібліографічними джерелами;

3) складання плану курсової роботи та узгодження його з керівником;

4) вивчення теоретичних підходів проблеми, що розглядається;

5) написання вступу і першого розділу курсової роботи;

6) збір матеріалів (інформації), що дозволяють досягнути мети дослідження і характеризують об’єкт вивчення;

7) систематизація і обробка матеріалів (інформації);

8) написання другого розділу курсової роботи;

9) розробка і оформлення пропозицій щодо удосконалення з напряму дослідження;

10) одержання позитивного відзиву наукового керівника;

11) захист курсової роботи.

Протягом проходження усіх наведених вище етапів здійснюється консультування науковим керівником, який призначений центром. Таким чином, курсова робота – це елемент організації науково-дослідної роботи студента, що передбачає більш глибоке освоєння змісту основних економічних категорій та сутності економічних законів, які визначають функціонування і розвиток сучасних економічних систем, проблем утвердження ринкових відносин в Україні та визначення шляхів їх розв'язання. Виконання однакових тем студентами не дозволяється.

Курсова робота з дисципліни «Економічна теорія» має наступні обов’язкові складові:

· титульний лист (додаток Б);

· зміст;

· вступ;

· перший розділ - теоретичний;

· другий розділ - аналітичний;

· третій розділ – рекомендаційний;

· висновки і пропозиції:

· список літератури;

· додатки.

ПЛАН (ЗМІСТ) до кожної теми курсової роботи складається студентом та індивідуально узгоджується з керівником. При цьому слід зазначити, що студент повинен самостійно скласти попередній варіант, виходячи з зібраної бібліографічної бази. Етапи роботи студента за даним напрямком представлено на рис. 1.

 

 

 

 


Рис. 1 Порядок складання і затвердження плану курсової роботи

 

Приклад плану курсової роботи наведено у додатку В.

ВСТУП розкриває актуальність обраної теми, ступінь її розробленості й висвітлення в економічній літературі. Необхідно вказати основних вітчизняних та закордонних вчених, які займались даною науковою проблемою.

Необхідно сформувати мету і перелічити завдання дослідження. Мета наукового дослідження – всебічне достовірне вивчення об’єкту, процесу або явища; їх структури, зв’язків та відносин на основі розроблених в науці принципів та методів пізнання, а також отримання та впровадження в практику корисних результатів. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з темою дослідження та повинна чітко вказувати на проблеми, що вирішуються в курсовій роботі.

При формулюванні комплексу завдань, що підлягають вирішенню в курсовій роботі для розкриття теми необхідно зберігати їх ув’язку зі змістом курсової роботи. Це звичайно роблять у формі перерахування (вивчити…, описати…, встановити…, знайти…, вивести залежність… і т.п.).

Визначається предмет і об’єкт дослідження. В якості об’єкту приймається вся сукупність відношень різних аспектів (точок зору) теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає точку зору розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом — те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Вказується інформаційна база, що служить джерелом первісних даних, що характеризують об’єкт дослідження, законодавчі акти, які було використано при вивченні теми та основні методичні підходи або методи, що були використані в курсовій роботі.

В завершенні вступу необхідно відобразити короткі дані про обсяг курсової роботи, кількості розглянути питань, ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних літературних джерел.

Наприкінці вступу подають перелік ключових слів, які дозволяють розкрити сутність курсової роботи Перелік ключових слів містить 5-8 слів (словосполучень), які друкуються великими літерами у називному відмінку. Обсяг вступу не більше 3 сторінок. Приклад оформлення вступу надається у додатку Д.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА за обсягом повинна складати близько 1/5 усієї роботи. повинен носити теоретичний або теоретико-методологічний характер.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА - це більш ємна частина курсової роботи, на яку відводиться 2/5 всієї роботи. В цілому, ця частина роботи є основною як за змістом, так і за обсягом.

РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА за обсягом повинна складати близько 1/5 усієї роботи і базуватись на результатах попередніх досліджень.

ВИСНОВКИ- це заключна частина курсової роботи. Вона повинна містити загальні результати дослідження з урахуванням тих недоліків, що були виявлені у процесі аналізу, а також конкретні обґрунтовані рекомендації з подальшого удосконалення управління і функціонування об’єкту дослідження.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ повинен бути оформлений згідно діючих стандартів і містити основні законодавчі і нормативні документи за напрямом дослідження, навчальну літературу, в тому числі кафедральні розробки, тощо.

УДОДАТКАХ обсяг яких не обмежується, виносяться громіздкі таблиці, схеми, рисунки, інструкції, методики, ілюстрації допоміжного характеру, статистична інформація та ін.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ розділів

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Перший розділ. Теоретичною частиною курсової роботи є тільки перший розділ, що складається, як правило, із двох-трьох підрозділів у залежності від теми і напряму дослідження.

Написанню першого розділу передує ряд дій, які представлені на рис. 2.

 

 


Рис. 2 Основи складання першого розділу курсової роботи

 

Теоретична частина повинна бути виконана в проблемному аспекті. Це означає, що студент повинен осмислити матеріал, який викладається в літературних джерелах, проаналізувати його і виразити своє відношення до позитивних і негативних (з його погляду) сторін питання, зробити установку на рішення поставленої мети в наступній частині.

Логічна схема підготовки і викладення матеріалу в першому теоретичному розділі курсової роботи представлена на рис. 3.

 

 
 

 

 


Рис. 3 Організація підготовки і викладення матеріалу в першому (теоретичному) розділі курсової роботи

 

Початковим етапом виконання курсової роботи є підбір і вивчення літературних джерел, конспектування основних питань з обраної теми. Тільки в результаті усебічного вивчення всієї необхідної літератури по відповідній темі студент може підготуватися до виконання курсової роботи на належному рівні.

Теоретична частина курсової роботи повинна містить теорію питання з теми дослідження. В неї необхідно викласти сутність і сучасний стан розгляду питання (процесу, проблеми), описати різні думки вчених і практиків (за літературними джерелами) і дати критичну оцінку з обґрунтуванням своєї точки зору. В огляді літератури рекомендується розглянути основні етапи розвитку економічної думки за обраною темою, закордонний досвід у даній області, проблеми в економіці України в цілому і окремих галузях і регіонах. У ньому на основі вивчення літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів висловлюється своя думка, стосовно сутності досліджуваного об’єкта, розглядаються різні підходи до вирішення поставлених завдань та оформлюються в таблиці (Додаток Ж) і визначається власна позиція студента.

В цілому, перший розділ курсової роботи за своєю суттю є теоретико-методологічною основою дослідження.

При розгляді теоретичних питань обов’язково слід надавати ссилки з вказанням номеру сторінки, якщо текст літературного джерела використовується дослівно.

Цей розділ є теоретичним і повинен ґрунтуватися на критичній оцінці теоретичного матеріалу, а не на дослівному переписуванні літературних джерел.

Наприкінці розділу необхідно дати коротке резюме (узагальнення) щодо необхідності проведення аналітичних досліджень з обраної теми.

Другий розділ.Для якісного виконання курсової роботи у другому розділі курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, статистичних збірників Держкомстату України та інших органів (організацій), Інтернет-ресурсів, періодичних видань; проаналізувати та узагальнити її.

Зібраний матеріал потрібно систематизувати відповідно до плану курсової роботи, супроводжуючи його таблицями, графіками, діаграмами, схемами.

Аналітичні матеріали і проміжні розрахунки повинні бути аргументовані, узагальнені і подані в таблицях, найбільш громіздкі – у додатках. Для більшої наочності представлення даних аналізу рекомендується використання графіків та діаграм.

Особливу увагу слід звернути на те, що в процесі аналізу повинні бути виявлені основні тенденції відповідних фінансових показників, визначені недоліки реальних економічних явищ і процесів. Все це створить належне підґрунтя для розробки відповідних пропозицій і рекомендацій у третьому розділі.

Третій розділ. Третій розділ курсової роботи повинен містити узагальнені результати дослідження з акцентом на виявлені недоліки, упущені резерви, а також конкретні, обґрунтовані пропозиції і рекомендації . При цьому необхідно спиратися на прогресивний зарубіжний та вітчизняний досвід.

 


Сейчас читают про: