double arrow

Мета та завдання вивчення дисципліни


ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра обліку та оподаткування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної

роботи ______ Н. І. Василькова

«__» _______ 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ступінь магістра

Галузь знань 07 Управлінні та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Код та найменування спеціальності

 

Облік і оподаткування

Освітня програма

Факультет економіки

 

 

2017-2018 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування

Розробник: Соболева Ірина Валеріївна, викладач кафедри обліку і оподаткування _______________ (І. В. Соболева)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри обліку та оподаткування

Протокол №__від «__» серпня 2017 р.

Завідувач кафедри _______________(Бурова Т.А.)

«__» серпня 2017 р.

 


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість кредитів:   Галузь 07 «Управління та адміністрування» Нормативна
Рік підготовки
Індивідуальне науково-дослідне завдання: організація обліково- аналітичного забезпечення активів і зобов’язань підприємства Спеціальність (професійне спрямування): 071 «Облік і оподаткування» Семестр
Загальна кількість годин- 180 1 – й 1 – й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2, самостійної роботи студента – 6 Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр 16 год. 6 – год.
Практичні, семінарські
38 год. 12 – год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
126 год. 162- год.
Індивідуальні завдання: - год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 180 год.: 54 год. - аудиторні заняття, 120 год. - самостійна робота (30% / 70%);

для заочної форми навчання - 180 год.: 18 год. - аудиторні заняття, 158 год. - самостійна робота (10% / 90%).

 

 

Мета та завдання вивчення дисципліни

Мета дисципліни«Організація бухгалтерського обліку» оволодіння студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» теоретичними основами і методологією організації обліку та засвоєння знань про раціональну організацію облікового процесу на підприємстві.

Завдання:

- ознайомлення студентів з відповідними напрямками, їх розвитком, методами організації обліку;

- вивчення організації і техніки обліку на підприємстві, раціональної структури облікового процесу, організації роботи виконавців;- дослідження порядку організації обліку активів, капіталу, зобов’язань та результатів діяльності підприємства;

- вивчення особливостей організації складання і подання фінансової, податкової та управлінської звітності;

- набуття практичних навичок з організації обліку на підприємствах;

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення організації обліку на підприємстві.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

- здатність організовувати синтетичний та аналітичний, первинний і зведений облік на підприємствах різних форм власності із застосуванням сучасних підходів;

- готовність складати документи з організації обліково-аналітичного процесу, враховуючи специфіку складання та переміщення документів на підприємствах;

- здатність організовувати обліковий процес на підприємстві, дотримуючись вимог законодавства та внутрішніх принципів діяльності суб’єкта господарювання;

- спроможність організовувати роботу матеріально відповідальних осіб зі складання звітів та подавання їх до бухгалтерії;

- здатність дотримуватися правил документообігу на підприємстві; - здатність здійснювати організацію інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку і контролю при плануванні перспективного

розвитку системи бухгалтерського обліку.

- готовність контролювати дотримання законодавчо-нормативних вимог при здійсненні бухгалтерського обліку активів, капіталу і зобов’язань на підприємствах різних форм власності;- спроможність розробляти рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

- здатність застосовувати сучасні концепції при розробці шляхів вдосконалення обліку в умовах антикризового управління підприємством.

ІІ. Фахові:

- керуючись нормативними актами, використовуючи сучасні інформаційні технології організовувати порядок складання, приймання, перевірки, обробки бухгалтерських документів з обліку активів, капіталу та зобов’язань;

- дотримуючись вимог законодавчо-нормативних документів здійснювати організацію синтетичного та аналітичного обліку активів та джерел їх утворення;

- розробляти заходи щодо впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, поліпшення економічної роботи;

- застосовувати новітні методи та форми бухгалтерського обліку при здійсненні організації облікового процесу на підприємствах в умовах глобалізації економіки.

- організовувати роботу матеріально – відповідальних осіб зі складання звітів та подавання їх до бухгалтерії;

- розробляти перспективний план розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві враховуючи ефективні методології обліку;

- керуючись нормативними актами, використовуючи дані бухгалтерського обліку здійснювати контроль за дотриманням методології бухгалтерського обліку, збереженням, ефективним використанням ресурсів підприємства

- вирішувати проблемні питання та приймати ефективні управлінські рішення в короткостроковому та довгостроковому періодах;

- використовувати науково-дослідні розробки вчених для забезпечення удосконалення ведення обліку на підприємствах в умовах інтеграційних процесів.

- обирати прогресивні методи ведення обліку активів, зобов’язань та капіталу орієнтуючись на наукові розробки провідних науковців.Сейчас читают про: