double arrow

Практичне заняття 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Додаткова література

Основна література

Словник

Практичне заняття 1. Філософсько-теоретичні основи історії української культури

XVI. ЛИТЕРАТУРА.

Ф.И.О. автора, название монографии. Издательство, город, год издания. Журнальные статьи и сборники.

Ф.И.О. автора. Название статьи. Название журнала. Год, том, контр. страница.

Подпись куратора, дата (с указанием даты окончания написания истории болезни).

1. Зміст та сутність поняття культури. Еволюція поглядів учених на поняття культури, сучасні інтерпретації. Концептуальні підходи до розуміння культури.

2. Культура і природа. Культура і цивілізація.

3. Характеристика функцій культури (людинотворча, суспільно-перетворююча, етнофомуюча, етнозахисна, пізнавальна, семіотична, інтегративна, комунікативна, регулювальна, аксіологічна, соціальна, емоційно-естетична, діагностична та ін.)

4. Структура й типологія культури (Матеріальна та духовна культура. Контркультура й субкультура. Елітарна та масова культура. Загальнолюдська та національна культура).

5. Характеристика української культури. Чинники становлення української культури.

6. Періодизація, джерельна база та принципи вивчення історії української культури.

Культура, субкультура, контркультура, масова культура, елітарна культура, світова культура, національна культура, культурологія, артефакт, цивілізація, етногенез

  1. Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 9 – 59.
  2. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 8 – 58.
  3. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 49 – 69. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip
  1. Вечірко Роман. Феномен української культури // Вітчизна. – 2006. – №11-12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://vitchyzna.ukrlife.org/11_12_06vech.htm
  2. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – С. 5 – 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf

6. Денисов Я. Я., Макарчук О. Г. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 20 – 24. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: https://nkckhust.dyndns.org/elibrary/library/books/40436/maket.pdf

  1. Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 7 – 25.

  1. Загальна характеристика культури Київської Русі. Вплив християнства на розвиток давньоруської культури.
  2. Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу.

2.1 Мова, писемність, освіта, наукові знання та література (наявність двох літературних мов; виникнення писемності; глаголиця й кирилиця; типи шкіл у Київській Русі; розвиток наукових знань; виникнення бібліотек; перекладна та оригінальна література; основні літературні пам’ятки)

2.2 Містобудування й архітектура (тип забудови давньоруських міст; житлова, культова та оборонна архітектура; візантійська традиція храмобудування; виникнення київської, чернігівської, переяславської, галицької архітектурних шкіл; монументальний стиль в архітектурі; найвидатніші архітектурні пам’ятки, що дійшли до наших днів)

2.3 Скульптура, живопис, декоративно-прикладне мистецтво (мозаїки, фрески, іконопис, рельєфна пластика шитво; ткацтво; ювелірне мистецтво; види давньоруських прикрас).

2.4 Музичне мистецтво (народна, професійна і церковна музика).

  1. Соціокультурні процеси та мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: