double arrow

ІV. Тематика семінарських занять та рефераті

Тема 16. Сучасна Україна.

Передумови виникнення політичної незалежності України. Суспільно-політичне життя України у 1980-ті. Зміни у вищому партійно-державному керівництві після смерті Л. Брежнєва. М. Горбачов і пошуки шляхів виходу з кризи. “Перебудова”. Характер економічної політики. Погіршення економічних показників. Чорнобильська катастрофа. Становище в сільському господарстві. Продовольчі труднощі 1989-1990 рр. Формування економічних передумов розпаду СРСР. Зростання політичної активності суспільства “Гласність” і повернення народові правди про минуле України. Відновлення Української Гельсінської спілки. Історико-просвітнє товариство “Меморіал”. Початок формування Народного руху України. Закон Української РСР “Про мови”. Виникнення нових політичних партій. Розклад компартії України. Виникнення “демократичної платформи” в КПУ. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. “Декларація про державний суверенітет України” 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. “Акт проголошення незалежності України” 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Припинення існування Радянського Союзу. Історичне значення проголошення незалежності України.

Внутрішньополітичне становище України. Становлення владнихструктур. Особливості трансформації Верховної Ради УРСР у вищий законодавчий орган незалежної України. Виконавча влада. Воєнна доктрина України. Економічні проблеми незалежної України. Об’єктивні й суб’єктивні труднощі формування національної економіки. Стратегічні прорахунки у здійсненні реформ. Стан виробництва. Стан прав у сільському господарстві. Проблема утвердження приватної власності на землю. Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні. Діяльність Верховної Ради (1994-1998 рр.). Прийняття Конституції України. Діяльність Верховної Ради (1998-2002 рр.). Діяльність президента Л.Кучми та її наслідки. Вибори 2004 р. “Помаранчева” революція листопада-грудня 2004 р. Президент В.Ющенко. Діяльність Верховної Ради (2002-2006 рр.).

Міжнародне становище України. Визнання незалежної України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в СНД, ООН. Вступ України до Ради Європи. Напрям на інтеграцію в об’єднану Європу. Стосунки з NATO.

Семінар № 1. Предмет та завдання курсу. Первісне суспільство та давні цивілізації на території України.

1 Предмет та завдання курсу історія України.

2 Історіографія курсу історія України та інші спеціальні історичні дисципліни.

3 Кам’яна доба на території України.

4 Трипільська культура.

5 Кочові племена та давньогрецькі колонії у Північному Причорномор’ї.

6 Походження, розселення і суспільний лад східних слов’ян.

Теми рефератів:

· Прадавні археологічні пам’ятки на теренах України доби палеоліту та мезоліту.

· Прадавні археологічні пам’ятки на теренах України доби неоліту. Неолітична революція.

· Трипільська культура.

· Кочові племена Північного Причорномор’я.

· Розквіт скіфської держави в V ст. до н.е.

· Давньогрецькі держави-поліси Північного Причорномор’я (один з полісів за вибором студента).

· Виникнення слов’ян.

Додаткова література:

1 Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К., 1992.

2 Баран В. Давні слов’яни. – К., 1998. – (Україна крізь віки; Т.3.)

3 Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. – К., 1995.

4 Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Непринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

5 Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

6 Давня історія України. Кн.1-2. – К., 1994, 1995.

7 Давня історія України. Т.1. – К., 1997.

8 Дзіговський О. Сармати. – К., 1993.

9 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

10 Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

11 Зубарь В.М., Русяева А.С. На берегах Боспора Киммерийского. – К.. 2004.

12 История Украинской ССР. – К., 1983. – Т. 1.

13 Сминтина О.В. Давня історія України. – К., 1999.

14 Станко В.Н. Історія первісного суспільства. – К., 1999.

15 Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

Семінар № 2. Княжа доба: Київська Русь та Галицько-Волинська держава.

1 Створення Київської Русі. Норманська та антинорманська теорії.

2 Зовнішня та внутрішня політика київських князів.

3 Прийняття християнства та його значення. Культура Русі.

4 Роздробленість Русі: причини та історичні наслідки.

5 Галицько-Волинська держава.

6 Боротьба князівств русі проти монголо-татарської навали.

Теми рефератів:

· Створення Київської Русі. Князь Олег.

· Реформи княгині Ольги.

· Хрещення Київської Русі.

· Внутрішня політика Володимира Святославича (Святого).

· Внутрішня та зовнішня політика Ярослава Мудрого.

· Галицьке князівство під час правління князів династії Ростиславичів. (Володимирко, Ярослав Осмомисл).

· Роман Мстиславович – об’єднувач Галицького та Волинського князівств.

· Князь Данило Галицький.

· Монголо-татарська навала. Хан Бату – засновник нової держави Золотої Орди.

Додаткова література:

1 Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

2 Головко О. Князь Роман Мстиславович та його доба. – К., 2001.

3 Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1956.

4 Давня історія України. В 3 т. Т.3. Слов’яно-руська доба / Відп. ред. П.П.Толочко. – К., 2000.

5 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

6 Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

7 История Украинской ССР. – К., 1983. – Т. 1.

8 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

9 Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

10 Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

11 Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К., 1989. – (Україна крізь віки; Т.5).

12 Кузьмин А. Падение Перуна: Становление христианства на Руси. – М., 1988.

13 Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – М., 1986.

14 Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х т. - К.: Либідь, 1993. –Т.1.

15 Правителі України: Довідник / Упоряд: О.А.Бачинська, А.І.Мисечко. – О., 2000.

16 Рыбаков В.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. – М., 1963.

17 Рыбаков В.А. Киевская Русь и Русские княжества в XII-XIII вв. – М., 1982.

18 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. – М., 1982.

19 Сахаров А.Н. Дипломатия Киевской Руси. – М., 1989.

20 Толочко П. Древняя Русь. – К., 1987.

21 Толочко П. Київська Русь. – К., 1993.

22 Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.. – К., 1994.

23 Фроянов И.Я. Киевская Русь. – Л., 1980.


Семінар № 3.Українські землі під владою іноземних держав в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

1 Входження українських земель під владу іноземних держав в другій половині ХІVст.

2 Становище українських земель під владою Польського королівства та Великого князівства Литовського.

3 Люблінська унія та її наслідки для України. Берестейська (Брестська) унія.

4 Виникнення козацтва та Запорозької Січі. Князь Дмитро Вишневецький (Байда).

5 Боротьба козаків проти турків і татар. Гетьман П.Сагайдачний.

6 Селянсько-козацькі повстання проти Речі Посполитої кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

Теми рефератів:

· Боротьба за українські землі між Польським королівством та Великим князівством Литовським ХІVст.

· Суспільно-політичне та економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та його особливості.

· Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

· Гетьман П.Сагайдачний (1616-1622 рр.). Хотинська війна.

· Селянсько-козацьке повстання під проводом К.Косинського кінця ХVІ ст.

· Селянсько-козацьке повстання під проводом С.Наливайко кінця ХVІ ст.

· Козацькі постання проти Речі Посполитої першої половини ХVІІ ст.

Додаткова література:

1 Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

2 Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

3 Голобуцкий В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

4 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991. –Т.1.

5 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

6 Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

7 История Украинской ССР. – К., 1983.

8 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

9 Історія української культури: В 5 т. Т.2.: ХІІІ – І половини ХVІІ ст. – К., 2001.

10 Козацькі січі:Нариси з історії українського козацтва ХVІ – ХVІІІ ст. – К.; Запоріжжя, 1998.

11 Крип’якевич І.П. Історія України. – К., 1990.

12 Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

13 Полководці Війська Запорізького. – К., 1991.

14 Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х т. - К.: Либідь, 1993.

15 Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998. – (Україна крізь віки; Т.6).

16 Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.. – К., 1994.

17 Хотинська війна 1621 р. – К., 1991.

18 Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

19 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К., 1990. – Т.1-2.

20 Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.

21 Яковенко Н. Паралельний світ: дослідження з історії уявлень та ідей на Україні в XVІ‑ХVІІ ст. – К., 2002.

Семінар № 4. Визвольна боротьба українського народу під проводом Б.Хмельницького та її наслідки.

1 Причини, характер та рушійні сили війни.

2 Воєнні дії 1648-1649 рр. Зборівський мир.

3 Воєнні дії 1650-1653 рр. Білоцерківський мир.

4 Формування української державності в ході Національно-визвольної війни.

5 Переяславський договір 1654 р. та його наслідки.

6 Дипломатія Б.Хмельницького.

Теми рефератів:

· Богдан (Зиновій) Хмельницький. Життя та діяльність.

· Формування української козацької держави в часи Національно-визвольної війни.

· Дипломатія Б.Хмельницького.

· Переяславська Рада.

· Політичне становище України за Березневими статтями 1654 р.

· Політичні портрети наступників Богдана Хмельницького – Юрія Хмельницького та Івана Виговського (за вибором студента).

Додаткова література:

1 Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

2 Голобуцкий В. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. – К., 1962.

3 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

4 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

5 Донцов В. Історія розвитку української державницької ідеї. – К., 1991.

6 Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2 т. – К., 1992.

7 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

8 Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

9 История Украинской ССР. – К., 1983.

10 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

11 Костомаров Н.И. Русская история в описаниях её главнейших деятелей. – М., 1991. – Кн.2.

12 Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький – Львів., 1990.

13 Літопис Самійла Величка. – К., 1991.

14 Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х т. - К.: Либідь, 1993.

15 Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

16 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.). – К., 1999.. – (Україна крізь віки; Т.7).

17 Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.. – К., 1994.

18 Яворницький Д.І. Історія Запорозьких козаків. – К., 1990. – Т.2.

Семінар № 5. Україна у ХVІІІ ст. Ліквідація козацької державності.

1 Гетьманування Івана Мазепи. Північна війна та її влив на Україну.

2 П.Орлик та його “Пакти й Конституції законів та вільностей Війська Запорозького”.

3 Наказний гетьман П.Полуботок: доля та місце в українській історії.

4 Лівобережна Україна за часів гетьманів Д.Апостола та К.Розумовського. Ліквідація української автономії.

5 Правобережна та Західна Україна у ХVІІІ ст. Гайдамаки й опришки.

6 Ліквідації Запорозької Січі. Доля запорожців після 1775 р.

Теми рефератів:

· Гетьман І.Мазепа: життя та діяльність.

· Гетьман Д.Апостол: життя та діяльність.

· Гетьман К.Розумовський: життя та діяльність.

· Запорозьке козацтво в ХVІІІ ст.

· Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва (Катеринославських та Чорноморських козаків).

· Історичні портрети: І.Гонта, М.Залізняк, О.Довбуш (за вибором студента).

· Розвиток культури в Україні в ХVІІІ ст.

Додаткова література:

1 Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

2 Апанович О. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії: 50-70-і рр. ХVІІ ст. – К., 1961.

3 Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський: історичні есе. – Львів., 1991.

4 Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К., 1994.

5 Голобуцький В. Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775 рр. – К., 1961.

6 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

7 Голобуцький В. Чорноморське козацтво. – К., 1956.

8 Гончарук Т. Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва – О., 2002.

9 Гуржій А.И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине ХVІІІ ст. – К., 1986.

10 Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2 т. – К., 1992.

11 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

12 Історія України в особах ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

13 История Украинской ССР. – К., 1983.

14 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

15 Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990.

16 Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60-ті рр. ХVІІІ ст. – К., 1965.

17 Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.

18 Шевчук В. Козацька держава. – К., 1997.

19 Яворницький Д.І. Історія Запорозьких козаків. – К., 1990. – Т.3.

20 Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ ст.: Причини і початок Руїни. – К., 1998.

Семінар № 6. Україна в ХІХ ст.

1 Масонський рух в Україні. Декабристи.

2 “Руська трійця” та “Кирило-Мефодіївське товариство”: склад, програмні документи та діяльність.

3 Реформи 1860-1870-х рр. в Російській імперії та їх наслідки.

4 Український визвольний рух другої половини ХІХ ст. Журнал “Основа”, хлопомани.

5 Політика російського уряду в українському питанні. Валуєвський циркуляр та Ємський указ.

6 Революційні рухи другої половини ХІХ ст. Народники.

7 Західна Україна в другій половині ХІХ ст. Москвофіли та народовці.

Теми рефератів:

· Масони в Україні.

· Діяльність декабристів в Україні. “Південне” товариство та “Товариство з’єднаних слов’ян”.

· Життя та діяльність В.Антоновича.

· Життя та діяльність М.Драгоманова.

· Скасування кріпацтва в Російській імперії. Особливості проведення в Україні.

· Ліберальні реформи 1860-1870-х рр. в Російській імперії.

· Розвиток Одеси.

Додаткова література:

1 Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

2 Дей О.І. І.Я.Франко: Життя та діяльність. – К., 1989.

3 Донцов В. Історія розвитку української державницької ідеї. – К., 1991.

4 Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991. –Т.2.

5 Драгоманов М.П. Вибрані твори. – К., 1991.

6 Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 1959.

7 Дружкова І.С. Правові умови розвитку державних кредитних закладів в першій половині ХІХ ст. на Півдні України // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: історія. Вип.1. – Одеса, 2003. – С.29‑39.

8 Дружкова І.С. Еврейские банкиры в Одессе ХІХ века // Мигдаль. – 2004. – №10-11. – С.26-29.

9 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

10 Єфименко О. Історія українського народу. – К., 1990.

11 Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины.Ч.1-2. – Одесса, 1960.

12 Історія міст і сіл УРСР. Одеська область. – К., 1969.

13 Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

14 История Украинской ССР. – К., 1983.

15 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

16 Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990.

17 Мезько-Оглоблін О. Люди старої України. – Острог; Нью-Йорк, 2002.

18 Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу. – К., 1991.

19 Одесса. Очерк истории города-героя. /Ред. кол. С.М.Ковбасюк. – Одесса,1957.

20 Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х т. - К.: Либідь, 1993. – Т.2.

21 “Русалка Дністрова”: Документи і матеріали. – К., 1989.

22 Субтельний. О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1993.

Семінар № 7. Українська революція та визвольні змагання 1917 – 1921 рр.

1 Лютнева революція 1917 р. та створення Центральної Ради.

2 Політика Центральної ради. І – ІV універсали.

3 Брестський мир та його наслідки.

4 Гетьманат П.Скоропадського.

5 Директорія УНР.

6 Політика радянської влади в Україні 1919 р.

7 Радянсько-польська війна та наслідки для українських земель.

Теми рефератів:

· Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради. Універсали Центральної Ради.

· Внутрішня і зовнішня політика гетьмана П.Скоропадського.

· Внутрішня і зовнішня політика доби Директорії.

· Революційні події на Одещині.

· Життя та діяльність В.Винниченко.

· Життя та діяльність М.Грушевського – першого президента України.

· Життя та діяльність С.Петлюри.

· Життя та діяльність Н.Махно.

Додаткова література:

1 Винниченко В. Відродження нації. В 3-х т. –К., 1989. –Т.1-2.

2 Винцковський Т. Місцеві органи влади і управління Центральної ради в Херсонській губернії (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Дрогобич, 2002.

3 Винцковський Т. Населення Півдня України в боротьбі за утвердження Української держави (лютий 1917 – січень 1918 р.) //Записки історичного факультету /Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Друк, 1997. – Вип.4. – С. 80 - 85.

4 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

5 Дорошенко Д.І. Історія України, 1917 - 1920 рр. Репр.вид. В 2-х т.: Ужгород, б.р.

6 Дружкова І.С. Одеська міська дума 1917 р.: вибори та склад // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: історія. Вип.3. – Одеса, 2004. – С.23‑35.

7 Енциклопедія Українознавства / Репринтне відтворення видання 1955 - 1984 років. – Львів – К., 1996-2003.

8 Іваніс В. Симон Петлюра – президент України. – К., 1993.

9 Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. –К., 1993.

10 Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2-х ч. – К., 1997. – Ч.1.

11 Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів., 2000.

12 Полонська-Василенко Н. Історія України.–К., 1993. –Т.2.

13 Полонська-Василенко Н. Історія України 1900-1923 рр. –К., 1992.

14 Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

15 Романчук О. Ультиматум. – К.. 1991.

16 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. – К., 1996.

17 Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках. – К., 1999.

18 Солдатенко В.Ф. Українська революція: історичний нарис. – К., 1999.

19 Шишко О.Г. До історії українського в Одесі: березень 1917 року //Записки історичного факультету /Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Друк, 2003. – Вип.13. – С. 95-105.

Семінар №8. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період.

1 Мюнхенська угода та доля Закарпаття. Незалежна Карпатська Україна.

2 Початок Другої світової війни та доля Західної України.

3 Воєнні дії на території України у 1941-1942 рр.

4 Окупаційний режим та рух опору. Питання колабораціонізму.

5 Визволення України 1943, 1944 рр. Перемога Радянського Союзу в 1945 р.

6 Відбудова господарства після війни. Економічна та суспільно-політична ситуація в Україні в другій половині 1940-х – 1950-х рр.

Теми рефератів:

· Пакт Молотова-Рибентропа.

· Воєнні дії на території України в 1941р.

· Оборона Одеси.

· Радянський партизанський рух (постаті на вибір студента).

· Українська повстанська армія.

· Визволення України від загарбників.

· Окупаційний режим на території України. Порівняти становище в різних сферах впливу.

Додаткова література:

1 Бандера С. Автобіографія. – Львів, 1992.

2 Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992.

3 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: У 2 кн. – К., 1994.

4 Бойко О. Історія України у ХХ століття (20-90-ті роки). – Ніжин, 1994.

5 Боляновський А. Українська дивізія “Галичина”: Історія. – Львів, 2000.

6 Боляновський А. Українські військові формування у складі німецької армії в 1939-1945 роках. – Львів, 2003.

7 Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Непринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

8 Гунчак Т. У мундирах ворога. – К., 1993.

9 Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті роки ХХ ст.). – К., 2000.

10 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998.

11 История Украинской ССР. – К., 1983.

12 Історія українського війська. В 2-х т. – Львів, 1992, 1996.

13 Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

14 Коновалець Є. Біографічний нарис. – Івано-Франківськ, 1991.

15 Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. – Париж, Нью-Йорк, Львів., 1993.

16 Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиріччя //Український історичний журнал. – 2001. – №12. – С.3-22.

17 Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу 1939-1941 гг. (Документы, факты, суждения). – М., 2000.

18 Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. – Львів, 1991.

19 Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). – Львів, 1995.

20 Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996.

21 Українська державність. Акт 30 червня: Документи і матеріали. – Львів; К., 2001.

22 Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: невідомі сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.


V. Тестові питання та завдання з курсу


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: