double arrow

Україна у міжвоєнну добу. Друга Світова війна

Семінар 5

Рух у XIX – на початку XX ст.

Соціально-економічний розвиток і український національний

Семінар 4

ХVІІ - ХVІІІ ст.

Соціально-політичний розвиток України у другій половині

Семінар 3

1. Боротьба за збереження незалежності України.

2. Україна під гнітом російського царизму. Ліквідація української автономії.

3. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої. Гайдамацькі рухи.

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. - К., 1995. – С.171-192, 240-256.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.114-125.

Додаткова література:

Полонська-Василенко Н. Історія України. - К., 1992. - Т.2.

Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. - К., 1996.

Мазепа - людина й історичний діяч. - К., 1991.

Практичні завдання:

1. Користуючись науковою термінологією, поясніть значення таких історичних явищ як “Велике князівство Руське”, “Руїна” і “Гетьманщина”.

2. Охарактеризуйте соціально-економічне, політичне, правове становище Гетьманщини у др. пол. XVII ст.

3. Назвіть причини втрати суверенітету Гетьманщини у др.пол. XVII ст.

Завдання для самоконтролю:

1. Підготуйте розгорнуту відповідь з характеристикою “Андрусівського” (1667), “Бахчисарайського” (1681), “Вічного” миру (1686).

1. Соціально-економічне і політичне становище у XIX ст.

2. Україна на початку XX ст. Активізація національно-визвольного руху.

3. Українська проблема і Перша світова війна.

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. - К., 1995. – С. 271-290.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 137-183.

Додаткова література:

Багалій Д. Повстання декабристів на Україні. - X., 1926.

Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. - К., 1996.

Історія України. Нове бачення. - К., 1996. У 2-х т. - Т. 1.

Практичне завдання:

1. Підготувати стислу доповідь на тему “Перетворення України в імперську провінцію”.

2. Розкрийте суть української проблеми напередодні і під час І світової війни.

Завдання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте зміст програм українських політичних партій на початку ХХ ст.

2. Визначте основні напрямки національно-визвольного руху в Україні в період першої буржуазної демократичної революції в Росії.

1. Повалення самодержавства в Росії. Розгортання українського національно-визвольного руху. Утворення Центральної Ради та її діяльність.

2. Жовтневий переворот у Петрограді. Утворення УНР і проголошення самостійності України.

3. Боротьба за українську державність: Гетьманат Павла Скоропадського, Директорія УНР.

4. Україна в умовах утвердження тоталітаризму. Репресії 30-х років.

5. Початок II світової війни. Напад Німеччини на СРСР. Боротьба з гітлерівським окупаційним режимом на Україні. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Основна література:

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С. 184-208.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – У 2 т. – К., 1997-1998.

Додаткова література:

Винниченко В. Відродження нації: у 3-х т. - Т. 1, 2. - К., 1990.

Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. - Ужгород, 1930-1932. - Т.І, ІІ.

Гунчак Т. Україна, перша половина XX століття. - К., 1993. - С. 79-140.

Коваль М. Український народ у Великій Вітчизняній війні, 1941-1945 // Укр. іст. журн. - 1990. - №3.

Конквест Р. Жнива скорботи. - К., 1993.

Косик В. Україна під час ІІ світової війни, 1939-1945. – Україна-Париж-Нью-Йорк-Торонто, 1992.

Мірчук П. Українська повстанська армія. - Львів, 1991.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К.,1993. - С. 412

Ноув А.О. О судьбах НЕПа // Вопросы истории. - 1989. - №8.

Перші дні Великої Вітчизняної війни: Документи і матеріали // Укр. іст. журн. - 1991. - № 5,6,11,12.

Полонська-Василенко Н. Історія України, 1900-1923. - К., 1991.

Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России (1918-1921). - Иерусалим, 1987 - С. 180-221.

Сторінки історії України: XX століття. - К., 1992.

Шаповал Ю. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні. - К., 1990.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії. – К., 1993.

Яневський Д. Українська Центральна Рада: перші кроки до національної державності. - К., 1990.

Практичне завдання:

1. На основі аналізу історичних подій зазначеного періоду охарактеризуйте основні напрямки розвитку української держави за часів Центральної Ради.

2. Дати характеристику найбільш визначним діячам національно-визвольних змагань в Україні 1917-1920 рр.

3. Визначте основні напрямки соціально-економічних реформ Гетьманського уряду, Директорії, більшовиків в Україні в роки громадянської війни.

4. Пояснити причини запровадження нової економічної політики.

5. Розкрити наслідки індустріалізації в Україні в 20 – 30-х роках.

6. Підготувати реферати на тему: “Включення західноукраїнських земель до складу СРСР”. Розкрити деструктивну роль радянської тоталітарної системи на теренах Західної України.

7. Поясніть яка роль належала українцям у боротьбі з німецько-фашистською агресією.

Завдання для самоконтролю:

1. Коли і за яких умов була утворена Центральна Рада.

2. Розкрийте зміст І, ІІ, ІІІ Універсалів Центральної Ради.

3. Який вплив мав жовтневий переворот в Україні.

4. Як лідери Центральної Ради поставились до жовтневого перевороту.

5. Які були причини гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.

6. Розкрийте зміст внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана П.Скоропадського та його уряду.

7. До яких наслідків призвела політика “воєнного комунізму”.

8. У чому полягала суть НЕПу.

9. Охарактеризуйте складові частини адміністративно-командної системи.

10. Чому німецьким військам у перший місяць війни вдалося захопити значну частину території України.

11. Яку політику здійснювали фашистські загарбники в Україні.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: