double arrow

Проблема впровадження цінностей християнства

Тема 2: Культура Київської доби. Людина традиції. Літописна картина світу.

Семінар № 1. Предмет і метод курсу історії української культури. Дохристиянський період української культури. Людина міфу. Міфологічна картина світу.

I-Umlaut

4. Decline the following nouns: ploz, n.m.a. ‘plough’; rod, n.f.o.

Middle English

1. Insert the missing sound and letter and explain:

OE hyll - ME hill, h_ ll, h_ ll or State whether the root vowel is short or long in in the following of ME words: ME first (OE fyrst); ME now (OE nu).

2. Give the ME spelling: OE fāh ME ____; OE sceort ME_____.

3. State what changes occured in the OE words and explain their causes: OE cepte - ME kepte; OE word -ME word.

4. Give the ME word and explain: OE east - ME ___; OE we3 - ME ___.

Explain the phonetic changes in the following OE words which took place in ME:

OE rād – ME rod ‘road’ OE Zōs – ME goos ‘goose’

OE hyll – ME hill ‘hill’ OE hlāf – ME lof ‘loaf, bread’

OE heofon – ME hevn ‘heaven’ OE lufian – ME loven ‘to love’

OE sēcan – ME seken ‘to seek’ OE nama – ME name ‘name’

OE dæZ – ME day ‘day’ OE pleZian – ME pleyen ‘to play’

OE cild – ME child ‘child’ OE ecZe – ME edge ‘edge’

OE hlysten – ME listen ‘to listen’ OE fisc – ME fish ‘fish’

OE clǽne – ME clene ‘clean’ OE fŷr – ME fir ‘fire’.

State which words are OE and which are ME. Give your reasons:

sōna – sone nefa – neve

mous – mūs child – cild

Zŷt – yet mydnyght – mid-niht

1. Первісна культура на теренах України

а) матеріальна та духовна культура

2. Трипільська культура.

а) матеріальна культура трипільської доби

б) гончарне мистецтво трипільців

3. Скіфо-сарматські впливи

а) кочовий спосіб життя іраномовних народів (кіммерійців, скіфів, сарматів)

б) скіфський звіриний стиль

3. Культура Причорномор’я

а) поява грецьких колоній на теренах України та її вплив

Реферати.

Сутність та специфіка української культури.

Міграційна та автохтонна теорії походження українського народу.

Передслов'янське населення України, його матеріальна та духовна культура.

Звіриний стиль скіфського мистецтва

Міфологічні сюжети античного Криму

Культура скіфів та інших іраномовних народів Степу

Література.

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. К. 1997. С. 8-23, 35-48

Матвєєва Л.Л. Культурологія. К. 2005. С. 12-23

Культурологія. Українська і зарубіжна культура. Під ред.. М.М. Заковича. К. 2009. С.339-362

Попович М.В. Нарисі сторії культури України. К. 1998. С. 7-55

Шевнюк О.Л. Культурологія. К. 2007. С.143-147

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М. 1991. С. 169-172

Кун Н.А.Легенды и мифы древней Греции. М. 1975 С. 428-430 (другі видання «Орест едем в Тавриду…»)

Немировский А.И.Легенды и мифы древней Греции. М. 1992 С. 277-279

Теорія і історія світової і вітчизняної культури. Авт. кол. На чолі з А.К. Бичко. К. 1992. С. 7-18, 65-80

Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М. 1989. С. 18-21

Лукьянов С.А. Украинская и зарубежная культура в схемах и таблицях. Х. 2000. С. 4-8

Угринович Д.М. Искусство и релігія. М. 1982. С. 27-36, 84-93

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитих философов. М. 1986. С. 184-186Антология кинизма. М. 1984. С. 5-9

Каминская Н.М. История костюма. М. 1986. С. 14-22

Нахов И.М. Философия киников. М. С. 98-109

Аверинцев С.С. Традиция греческой «діалектики» и возникновение рифмі. /Контекст-1976. Літературно-теоретические иссследования. М. 1977. С.81-97

1. Формування Київської держави. Матеріальна культура слов’ян та розвиток ремесел.

а) Характерні риси язичницької культури східних слов’ян.

б) Слов'янська міфологія. Пантеон язичницьких богів.

в) Матеріальна культура слов’ян

2. Запровадження християнства візантійського взірця та його вплив на українську культуру.

а) Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі.

б) Поширення писемної традиції на теренах Київської Русі: літописи та інші жанри

в) Двовір’я: синтез поганства та християнства

3. Художня культура Київської Русі.

а) Церковна архітектура Київської Русі (Софійський собор, Києво-Печерська Лавра)

б) Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

в) Література доби Київської Русі. Героїчний билинний епос.

Реферати.

Волхви, святилища та поганські божества стародавньої Русі

Архітектура міста на Русі і почуття людини

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

Розвиток ремесел в добу Київської Русі

"Повість временних літ" - видатна пам'ятка духовної культури Київської Русі.

Література

Шевченко В.І українська філософія в світі українознавства. К. 2008. С.70-97

Матвєєва Л.Л. Культурологія. К. 2005. С. 54-57

Культурологія. Українська і зарубіжна культура. Під ред.. М.М. Заковича. К. 2009. С.363-399

Знойко О.П. Міфи Київської землі і події стародавні. К.1989. С. 41-102

Шевнюк О.Л. Культурологія. К. 2007. С.217-218

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К. 1988. С. 11-56

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. К. 1997. С. 183-198


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: