double arrow
Вопросы. Питання для підготовки до екзамену

Для студентов 1 курса СПбГУП

Питання для підготовки до екзамену

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Анналы, вассал, базилика, евангелия, граф, глосса, домен, клир, орден, ордонанс, интердикт, капитулярий, община, непотизм, целибат, авиньонское пленение, бенефиций, ересь, епископ, менталитет, патристика, несторианство, скрипторий, рельеф, теократия, рахинбурги, прекарий, понтификат, пополаны, сюзерен, сеньория, тонзура, ортодоксия, марка, коммуна, вергельд. анафема, аббат, генезис, оммаж, эдикт, семь свободных искусств, симония, серв, майорат, отцы церкви, монашество, полиптих, схоластика, гильдия, аллод, агиография, василевс, иконоборчество, клерикализм, семь смертных грехов, миропомазание, лен, герцог, витраж, миниатюра, патронат, рыцарь (+ одно-два аналогичных ему слова), цех, феод, тиара, пилигрим, догмат, иммунитет, цензитарий, сеньор, норманны, фиск, бюргерство.

Европейское общество в X – XIII вв.: крестьяне, феодалы, духовенство.

18. Крестовые походы: причины, события, люди.

19. Католическая церковь и папство в V – XIV вв. Отношения папства со светской властью.

20. Ремесло и торговля в средние века (города как центры ремесла и торговли).

ТЕРМИНЫ И ДАТЫ:

2. 778, 800, 1189-1192, 843, 1302, 1054, 395, , 476, 486, 1073-1085, 1309-1378, 1066, 527- 565, 726-843, 732, 768 -814, 772-804, 1054, 395, , 476, 486, 1073-1085, 1204, 1215, 1265, 410, 493-555, 1202-1204, 1215, 1096-1270, 568, 1122, 751, 1147-1149, 1240
Кафедра соціально-економічних дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. завідувач кафедри соціально-економычних дисциплін, к.і.н., доц..

_________Задерейчук І.П

(підпис)

________________200__р.

галузь знань:0304 право

напрямок підготовки:6.030402 „Правознавство”

освітньо-кваліфікаційний рівень- бакалавр

Розробив: к.і.н., доцент Задерейчук І.П.

Протокол № 2 від „31” серпня2013 р.

Сімферополь – 2013


1. Предмет і завдання курсу історія України.

2. Періодизація та найважливіші проблеми історії України.

3. Поява людини на території України та її розвиток у палеоліті, мезоліті, неоліти та енеоліті.

4. Трипільська культура на українських землях.

5. Історія, спосіб життя та вірування таврів, кіммерійців, скіфів та сарматів

6. Виникнення античних міст-держав в Північному Причорномор’ї.

7. Боспорське царство.8. Походження східних слов’ян їх суспільний устрій, господарство, вірування

9. Утворення давньоруської держави – Київська Русь та стан наприкінці IX – в першій половині Х ст.

10. Розквіт Київської Русі за часів князювання Володимира Великого.

11. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого.

12. Причини розпаду Київської Русі. Значення.

13. Введення християнства та його значення в розвитку Київської Русі.

14. Соціально-економічні відносини в Давньоруській державі.

15. Розвиток української культури в період Київської Русі.

16. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

17. Галицько-Волинське князівство.

18. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського.

19. Кревська унія 1385 р.

20. Люблінська унія 1569 р.

21. Утворення Речі Посполитої і доля українських земель

22. Виникнення українського козацтва і утворення Запорізької Січі.

23. Польсько-католицька феодальна і релігійна експансія в Україні.

24. Брестська церковна унія 1596 р. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст.

25. Гетьманство П. Сагайдачного. Хотинська війна.

26. Козацько-селянські повстання в 20-30-х рр. XVII ст.

27. Причини, характер та рушійні сили національно визвольної війни українського народу під проводом Б.Х. Хмельницького.

28. Політичний портрет гетьмана Б. Хмельницького.

29. Перші перемоги української армії. Бойові дії у 1648-49 рр.

30. Зборівський мирний договір 1649 р. і його значення.

31. Продовження національно-визвольної війни в 1650 – 1653 рр.

32. Державотворча діяльність гетьмана Б.Хмельницького.

33. Переяславська рад 1654 р. та протекторат російського царя над Україною.

34. Україна в період руїни (середина 50 – сер. 80-х рр. XVII ст.).

35. Внутрішня політика України за часів гетьманства І. Мазепи.

36. Зовнішня політика України за часів гетьманства І. Мазепи.

37. Наступ російського царизму на автономні права України за часів гетьманування І. Скоропадського, П. Полуботка та Д. Апостола.

38. Гетьманство К. Розумовський.

39. Ліквідація Гетьманщини та Запорізької Січі.

40. Національно-визвольна і антифеодальна боротьба українського народу в XVIII ст.

41. Входження Північного Причорномор’я до складу Російської імперії.

42. Три поділи Польщі та доля українських земель.

43. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.

44. Декабристський рух на Україні.

45. Кирило-Мефодіївське товариство: створення, діяльність та значення.

46. Соціально-економічне, політичне та культурне становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії наприкінці XVIII ст. в першій половині XIX ст.

47. Буржуазна революція в Австро-Угорщині в 1848 р. і західноукраїнські землі в ній.

48. Кримська війна 1853 – 1856 рр. та її наслідки для України і Росії.

49. Буржуазні реформи Олександра II в 60-70-рр. XIX ст.

50. Суспільні рухи другої половини XIX ст. і українська державність в їхніх планах (Хлопоманство, Громадівський рух, Москвофіли і народовці).

51. Створення українських партій на території Наддніпрянської України та їхня політичні погляди.

52. Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в другій половині XIX – на початку ХХ ст.

53. Буржуазна революція в Російській імперії в 1905 - 1907 рр. і її події і наслідки для України.

54. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України.

55. Українські землі в роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.).

56. Лютнева революція 1917 р. в Росії, як наслідок створення Центральної Ради.

57. Політичний портрет М. Грушевського.

58. Жовтневий переворот і проголошення Української Народної Республіки.

59. Боротьба більшовиків за владу на Україні.

60. Створення Української Народної Республіки у Харкові.

61. Проголошення незалежності України IV універсалом.

62. Брестський мирний договір і його наслідки.

63. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського.

64. Директорія: утворення, внутрішня і зовнішня політика.

65. Іноземна агресія в Україні наприкінці 1918 – 1919 рр.

66. Зовнішня та внутрішня політика Західноукраїнської народної республіки.

67. Політика Воєнного комунізму на території України.

68. Нова економічна політика і політика „українізації” значення цих двох рухів для України.

69. Україна в роки індустріалізації (перша і друга п’ятирічки).

70. Колективізація та масовий голодомор в Україні в 1932-1933 рр.

71. Боротьба різних політичних сил за відновлення української державності на території Західної України в 1921 – 1939 рр.

72. Приєднання Західної України до УРСР (17 вересня 1939 р.).

73. Початок в ній політичних перетворень і репресій.

74. Початок Великої вітчизняної війни.

75. Поразки червоної армії в 1941 – 42 рр.

76. Степан Бандера. Проголошення 30 червня 1941 р. незалежності України у Львові.

77. Окупаційний режим на території України.

78. Боротьба радянських партизанів та підпільників.

79. Створення української повстанської армії та її діяльність.

80. Крим у роки Другої світової війни.

81. Депортація населення: німці, вірмени, кримські татари, греки, болгари.

82. Звільнення українських земель від німецько-фашистських загарбників.

83. Україна в перше післявоєнне десятиліття 1944 – 1954 рр.

84. Економічні та політичні реформи в СРСР в другій половині 50-х – першій половині 60-х рр., їх вплив на розвиток України.

85. Дисидентський рух в УРСР у 60-80-ті рр.

86. Створення та діяльність Української Гельсінської групи.

87. Соціально-економічний стан УРСР в 1964 – 1985 рр.

88. Україна в роки “перебудови” 1985 – 1991 рр.

89. Повернення депортованих народів.

90. Формування багатопартійної системи України (кінець 80-х – початок 90-х рр..) і послаблення комуністичного режиму.

91. Прийняття декларації про “Державний суверенітет України”, а також акт “Проголошення незалежності України” .

92. Причини та значення проголошення незалежності України.

93. Зовнішня політика незалежної України.

94. Українсько-російські відносини на сучасному етапі.

95. Внутрішня політика України в роки незалежності

96. Конституція незалежної України.

97. Президентство Л.Д. Кучми.

98. Президентство В. Ющенка.

99. Президентство В.Ф. Януковича

1. Что такое история? Наука история, предмет ее исследования. Место истории в системе наук.

2. Виды исторических источников и их характеристика.

3. Историческое знание: смысл, формы, функции. Событие и исторический факт, источник, историческая реальность и историческая действительность.

4. Рождение истории в древней Греции. Логографы и первые историки: Геродот и Фукидид.

5. Скифские племена. Греческие колонии в Северном Причерноморье.

6. Основные черты древнегреческой истории и периодизация античной истории.

7. Европа и Восток в эпоху эллинизма.

8. Основные черты древнеримской истории и периодизация античной истории.

9. Великое Переселение народов в III – VI вв. и падение Римской империи.

10. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Теории происхождения древнерусского государства.

11. Восточные славяне в древности. Проблема формирования элиты Древней Руси. Князь, дружина, роль вече. Источник «Повесть временных лет».

12. Первые Рюриковичи. Ярослав Мудрый. Социально-экономическая и политическая структура русских земель в период политической раздробленности Руси. «Русская правда» как исторический источник

13. Христианизация Руси X–XIII вв.: процесс и проблемы. Культура Древней Руси.

14. Нашествие монголо-татар. Ордынское иго XIII–XV вв. и дискуссия в современной науке о его влиянии на историю Русского государства.

15. Экспансия Запада. Александр Невский: между Западом и Востоком.

16. Процессы централизации государств в Европе. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правление Ивана III.

17. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.

18. Правление Ивана IV Грозного: социально-политическое развитие Руси, опричнина.

19. «Смутное время»: междуцарствие, ослабление государственных начал, бунты и восстания. Лжедмитрии и интервенция. Поворотный 1612 год.

20. Земский собор 1613 г. Новая династия Романовых и правление Михаила и Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г.

21. Правление Петра I: Основные направления «европеизации» страны.

22. Правление Екатерины II. Реформы и внешняя политика. «Просвещенный абсолютизм».

23. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении Российской империи. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.

24. Наполеоновские войны: этапы и итоги. Отечественная война 1812 года. Священный союз как система общеевропейского порядка.

25. Россия в период правления Александра I и восстание декабристов.

26. Правление Николая I и Крымская война.

27. Крестьянский вопрос: этапы решения.

28. Правление Александра II. Реформы в России.

29. Россия и Европа на рубеже XIX–ХХ вв. Политические партии в России начала века: программы и тактика. 1905 г. Думский «парламентаризм» в России.

30. Европейские страны и Россия в Первой Мировой войне: причины, этапы и итоги войны.

31. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений.

32. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в России. Программа большевиков и формирование однопартийной политической системы.

33. Гражданская война и интервенция.

34. Образование и первые годы СССР. Россия и Европа в 1920–1930 гг.

35. Руководство СССР И.В. Сталиным.

36. СССР во Второй Мировой войне. Великая Отечественная война.

37. Холодная война. Создание НАТО и ОСВД. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. и гонка вооружений.

38. Руководство СССР Н. С. Хрущевым и Л. И. Брежневым: политика, экономика, культура.

39. Причины и попытки реформирования советской системы в 1985-1990 гг. Изменения экономического и политического строя в России в 1990-е годы. Руководство РФ Б. Н. Ельциным.

40. Мир на рубеже XX–XXI вв.: контакты и конфликты. Процессы глобализации и Соединенные Штаты Европы. Место России в системе мировой экономики и международных связи в нач. XXI в.

Литература для подготовки к экзамену (учебные пособия на выбор)

  1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до начала XXI века (9-е изд.). М., 2008
  2. Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. А.О. Чубарьяна). М., 2008
  3. Леонов С.В., Пономарев Н.В., Родригес А.М. История ХХ века: Россия-Запад – Восток. М., 2008.
  4. История России: учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.
  5. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: В 3-х частях: Ч. 2: 1945 -2000 / Под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. М.: Владос, 2004.
  6. Россия в мировой истории: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.С. Порохни. М., 2003.
  7. История России / А.С. Орлов и др. М., 2010 (или другое издание).
  8. Фортунатов В.В История. Учеб. пособ. М., 2012 (или другое издание).
  9. История России / А.Ю. Дворниченко и др. М., 2008.
  10. Фроянов И.Я. История России от древнейших времен до начала XX века. СПб., 2010 (или другое издание).

1. Философия гостеприимства. Определение индустрии гостеприимства.

2. С чем связано появление гостиниц? Что являлось мотивами для путешествий в различных странах Древнего мира?

3. В чем заключаются основные различия в организации и развитии гостеприимства на Западе и Востоке в Древнем мире?

4. Какие виды постоялых дворов были в Римском государстве?

5. Какова роль монастырей в организации постоялых дворов?

6. Как изменилась индустрия гостеприимства с наступлением Средневековья?

7. Приведите примеры нововведений в индустрии гостеприимства Средних веков и Нового времени.

8. Раскройте происхождение терминов hospitality (гостеприимство), hotel (отель) и restaurant (ресторан).

9. Какие исторические традиции и принципы возникли до XX в. и используются до сих пор?

10. Каковы основные события индустрии гостеприимства в XX в.?

11. Приведите исторические примеры влияния индустрии гостеприимства одной страны на развитие индустрии гостеприимства другой страны.

12. В чем состоит роль Цезаря Ритца как выдающегося деятеля индустрии гостеприимства.

13. Как связано политическое и социально-экономическое развитие общества и формирование индустрии гостеприимства? Приведите конкретные примеры.

14. Развитие индустрии гостеприимства в дореволюционной России.

15. Развитие индустрии гостеприимства в СССР.

16. Развитие индустрии гостеприимства после распада СССР.

17. Современные отельные сети России и мира.

18. Факторы, оказавшие влияние на формирование современного гостиничного и ресторанного рынка России.

19. Современные рестораторы и отельеры России.

20. Основные тенденции, характерные для современной гостиничной и ресторанной индустрии.

21. Отражение культуры питания, ресторанного и отельного бизнеса в произведениях литературных классиков/в кинематографе/искусстве.

22. Роль гостеприимства в деятельности ресторанов и гостиниц.

23. Факторы, оказавшие влияние на формирование современного гостиничного и ресторанного рынка России.

24. В чем состоит специфика развития индустрии гостеприимства в США в XX в.? Какие факторы обусловили эту специфику?

25. В чем состоит вклад индустрии гостеприимства США в развитие мировой индустрии гостеприимства?

26. Расскажите о принципах, заложенных основателями первых гостиничных цепей США.

27. Как происходил процесс выхода гостиничных цепей США за пределы национальных границ?

28. В чем состоит суть и с чем связано появление франчайзинга в индустрии гостеприимства?

29. В чем состоят преимущества гостиничных цепей по сравнению с независимыми отелями?

30. С чем связано появление мотелей в США, как происходило их развитие?

31. Гиды: Мишлен и др. Их появление, роль в развитии индустрии гостеприимства.


Сейчас читают про: