double arrow

Задачи фестиваля

Формирование бренда Тольятти как креативного города с высоким качеством городской среды.

При поддержке Мэрии городского округа Тольятти

Оргкомитет общегородского проекта АRТ_SOSТОЯНИЕ

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3

1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

2. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

3. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

4. Анотування і реферування наукових текстів.

5. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

6. Реферат як жанр академічного письма. Складники реферату.

7. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

8. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

9. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

10. Науковий етикет.

Студенти мають знати: особливості наукового стилю, жанровий розподіл наукового стилю, специфіку кожного жанру наукового стилю, вимоги до наукового етикету, правила оформлення покликань і біліографічного опису джерел, вимоги до написання реферату, курсової, дипломної, магістерської робіт.

Студенти мають уміти: створювати тексти в науковому стилі, писати реферати, анотації, створювати план майбутнього наукового тексту, створювати план готового наукового тексту, робити тези готового наукового тексту, аналізувати і синтезувати інформацію.

Рекомендована література

1. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмичними приписами. / Галина Сергіївна Онуфрієнко. – [2-ге вид. перероб. та доп.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Додаткова література

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.

2. Бюлетень ВАК України, № 5, 2009. Нові вимоги щодо оформлення списку літератури

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати рекомендовану літературу.

2. Написати статтю з вашого фаху з додержанням усіх вимог ВАК.

3. Написати реферат, пов’язаний з вашим фахом.

4. написати приклад вступної частини курсової або дипломної робіт.

представляют:

ФЕСТИВАЛЬ «3D_ART_Street_Fest_1.0»

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения I городского открытого фестиваля дизайна городской среды и уличного искусства в формате 3D живописи и Street ART.

2. Учредителями и организаторами являются:

  • Организационный комитет городского проекта АРТ_SOSТОЯНИЕ
  • Мэрия городского округа Тольятти
  • ООО ПО «Фабрика Красок»
  • МАУ ДКиТ
  • Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Автограда»
  • МБОУ ДОД ДШИ им. М.А.Балакирева

3. Цель фестиваля:

· КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. Облагораживание территорий, находящихся в непосредственной близости от культурных и социально значимых объектов.

· КОМПЕТЕНЦИИ. Распространение и увеличение знаний и компетенций специалистов по формированию городской среды (дизайнеров, художников, мастеров прикладного искусства и др.). Обмен опытом с иногородними специалистами.

· КУЛЬТУРА ПРОДВИЖЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ. Формирование культуры продвижения и восприятия уличного творчества, городской среды как места реализации талантливых мастеров. Популяризация среди населения творчества в целом, дизайна городской среды, 3D живописи и Street ART в частности.

· ИТОГИ. Презентация всех объектов, выполненных за 2012 год в рамках проекта АРТ_SOSТОЯНИЕ.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: