Студопедия
Обратная связь

Сколько стоит твоя работа?
Тип работы:*
Тема:*
Телефон:
Электронная почта:*
Телефон и почта ТОЛЬКО для обратной связи и нигде не сохраняется.

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram 500-летие Реформации

БІОЛОГІЧНИЙ захист населення
Электронные источники по социальной демографии

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://socis.isras.ru

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.fom.ru/

Официальный сайт госкомстата России www.gks.ru,

Журнал «Демоскоп» www.demoscope.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Демография»:

набор слайдов, экран, компьютер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки –040108.62.62-«Социология».

Автор: Протасова Татьяна Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологических наук.

Рецензент (ы): ________________________

Рабочая программа дисциплины «Социальная демография»
обсуждена на заседании кафедры социологических наук

Протокол №   от «   »     г.

Зав. кафедрой ________________________ Е. В. Головацкий
(подпись)

Одобрено методической комиссией факультета ПНиС

Протокол №   от «   »     г.

Председатель методической комиссии _____________ Е. В. Гоосен
(подпись)

Медичний захистпередбачає своєчасне надання допомоги потерпілим і лікування їх, забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій. Для цього проводять такі заходи:

1. Планують і використовують сили й засоби органів охорони здоров'я залежно від відомчої належності їх.

2. Розгортають у надзвичайних умовах потрібну кількість лікувальних закладів.

3. Своєчасно застосовують профілактичні медичні препарати.

4. Здійснюють контроль за харчовими продуктами, питною водою і джерелами водопостачання.

5. Завчасно створюють і підготовляють спеціальні формування.

6. Накопичують медичні засоби захисту, медичне та спеціальне майно і техніку.

7. Контролюють стан довкілля, санітарно-гігієнічну та епідеміологічну си­туацію.

8. Готують медичний персонал і проводять загальне медико-санітарне на­вчання населення.

Біологічний захист— це захист від біологічних засобів ураження, який включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господар­ських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.

Біологічний захист передбачає:

ü своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів за­хисту;

ü запровадження режимів карантину та обсервації;

ü знезаражування осередку ураження;

ü необхідне знезаражування людей, тварин тощо;

ü своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;

ü проведення екстреної та специфічної профілактики;

ü дотримання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності й господарювання, та населен­ням.

Карантин— це система державних заходів, які включають режимні, адміністративно-господарські, протиепідемічні, санітарні і лікувально-профі­лактичні заходи, направлені на локалізацію і ліквідацію осередків бактеріаль­ного ураження.

Карантин (обсервація) вводиться наказом начальника цивільної оборони країни (області) після отримання попередніх результатів бактеріологічних до­сліджень із встановленням збудника інфекції. (Зразок наказу в додатку за пе­реліком № 71 Закону України «Про захист населення і територій від над­звичайних ситуацій техногенного і природного характеру» № 1809-ПІ від 08.06.2000, де визначаються завдання всім службам, які задіяні на ліквідації осередку особливо небезпечної інфекції).

Введення карантину супроводжується одночасним введенням режиму об­сервації на всіх адміністративних територіях приблизно в радіусі 10 км.

Проведення карантинних заходів здійснюється всіма міністерствами, ві­домствами та організаціями відповідно до вимог законодавчих нормативних актів.

Методичне керівництво з організації та проведення карантинних обсерва­ційних заходів в осередках особливо небезпечної інфекції (далі — ОНІ) покла­дається на медичну службу, яка разом з виконанням заходів з медичного забез­печення попередньо встановлює принципи та вихідні положення з тактики дій служб цивільної оборони щодо локалізації та ліквідації осередку ОНІ, дає кон­кретні рекомендації з режиму, бере участь у контролі за проведенням каран­тинних заходів.

Карантин (обсервація) відміняється наказом начальника цивільної оборони України (області) не раніше ніж пройде термін інкубаційного періоду захворювання з моменту ізоляції останнього хворого і проведення заключноїдезінфекції в осередку ураження.

Для проведення карантинних заходів призначається адміністрація карантину. Начальником карантину призначають представника адміністрації. ступником начальника карантину — епідеміолога від санітарно-епідеміологічної служби. Комендантську службу очолює представник служби охорони громадського порядку. Також призначають по одному представнику від службцивільної оборони, які задіяні в ліквідації осередку ОНІ.

При запровадженні карантину передбачається:

Ö озброєна охорона всієї зони карантину;

Ö суворий контроль за в'їздом та виїздом населення і вивозом майна із зони карантину;

Ö заборона проїзду через осередок ураження автомобільного транспорту;

Ö створення обсерваторів та проведення заходів з обсервації осіб, ш ходились в осередку і вибувають за межі зони карантину;

Ö обмеження спілкування між окремими групами населення;

Ö встановлення протиепідемічного режиму для населення, роботи міського транспорту, роботи торговельної мережі і підприємств громадського харчування, об'єктів народного господарства залежно від епідемічної обстановки, що склалась, але який забезпечує їх безперервну роботу;

Ö забезпечення населення продуктами харчування і промисловими товарами першої необхідності з урахуванням правил протиепідемічного режиму:

Ö встановлення суворого протиепідемічного режиму роботи медичних к ладів;

Ö проведення заходів із знезаражування об'єктів зовнішнього середовища, промислової продукції та санітарної обробки населення;

Ö переведення всіх об'єктів харчової промисловості на спеціальний технологічний режим роботи, який гарантує нешкідливість продукції, яку випускає об'єкт;

Ö проведення екстреної та специфічної профілактики;

Ö раннє виявлення інфекційних хворих, їх ізоляція та госпіталізація:

Ö контроль за суворим виконанням населенням, підприємствами, міністерствами та відомствами встановлених правил карантину;

Ö проведення санітарно-просвітницької роботи.

При проведенні обсервації передбачаються:

Ö обмеження виїзду, в'їзду і транспортного проїзду всіх видів транспорту через зону обсервації;

Ö проведення знезаражування об'єктів зовнішнього середовища;

Ö активне виявлення хворих, їх ізоляція, госпіталізація;

Ö проведення санітарної обробки ураженого населення;

Ö проведення екстреної профілактики серед осіб, які були в контакті з ними;

Ö посилення медичного контролю за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

Ö посилення ветеринарно-бактеріологічного контролю за ураженими сільськогосподарськими тваринами і продукцією тваринництва;

Ö встановлення протиепідемічного режиму роботи медичних закладів.

Комендантська служба організовується для забезпечення ізоляції каран­тинної зони, щоб виключити винесення інфекції за її межі і зменшити переда­чу інфекції в осередку.

Озброєна варта забезпечується службою охорони громадського порядку ра­зом з військовими підрозділами шляхом виставлення постів охорони по пери­метру осередку і цілодобового патрулювання.

Для контролю за здійсненням протиепідемічного режиму при в'їзді та ви­їзді населення, вивезенні вантажів розгортаються спеціальні формування — контрольно-пропускні пункти (КПП), до складу яких входять санітарно-контрольні пункти (СКП).

Із зони карантину дозволяється вивозити різні вантажі за наявності доку­ментів про їх знезараження. Виїзд, вихід людей із зони карантину дозволяєть­ся особам за наявності в них документа про проходження обсервації. Ввіз ван­тажів у зону карантину (до передавально-перевантажувального пункту) здій­снюється особами, які супроводжують вантажі, при суворому виконанні вста­новлених правил карантину.

У зону карантину безперешкодно допускаються формування цивільної обо­рони та окремі фахівці, направлені для проведення заходів з ліквідації осеред­ків ураження, а також особи, які постійно проживають на території зони ка­рантину, але виїхали з неї до встановлення карантину.

Санітарно-контрольний пункт призначається від санітарно-епідеміологічної служби і на нього покладається:

§ перевірка посвідчень про проходження обсервації в осіб, які вибувають із зони карантину;

§ перевірка документів про проведення вакцинації (за необхідності в осіб, які прибувають у зону карантину;

§ в окремих випадках видача засобів термінової неспецифічної профілак­тики особам, які прибувають у зону карантину);

§ медичний нагляд за особами, які супроводжують вантаж, транспортни­ми бригадами, особовим складом КПП;

§ виявлення інфекційних хворих серед осіб, які вибувають із зони каран­тину і які прибувають до неї, та їх ізоляція.

Вивіз вантажів із карантинної зони здійснюється після їх знезараження.

Документи про знезараження вантажів та їх нешкідливість видаються ві­домствами, які відправляють вантажі.

Продукція харчових підприємств із карантинної зони має бути в захисній тарі та перевозитися в щільно закритих ящиках.

Обмеження спілкування населення в карантинній зоні встановлюється за­лежно від епідемічної обстановки. Воно досягається шляхом:

· заборони вільного пересування населення і транспорту всередині населе­них пунктів, на які накладено карантин;

· відміни занять у всіх навчальних закладах, закриття дитячих закладі» або переведення їх на цілодобову роботу;

· заборони масових заходів, закриття театрів, клубів;

· закриття ринків;

· організації забезпечення населення продуктами харчування та речами першої потреби.

Населення, що проживає у зоні карантину, зобов'язане суворо дотримува­тися встановлених правил карантину, а саме:

· використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання;

· застосовувати засоби екстреної та специфічної профілактики;

· проходити санітарну обробку, проводити знезараження одягу та помешкання;

· своєчасно повідомляти про появу в сім'ї, у квартирах хворих;

· суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

Дата добавления: 2013-12-31; просмотров: 1308; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 6443 - | 5446 - или читать все...

Читайте также:

 

54.157.81.13 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам.


Генерация страницы за: 0.006 сек.