double arrow

Отличительные признаки одно- и двудольных растений

Классификация растений.

Проблеми управління соціальними системами

А. Економічна сфера:

- низька якість продукції;

- низька продуктивність праці;

- неефктивне використання матеріальних ресурсів;

- застаріла матеріально-технічна база;

- високі банківські кредитні ставки;

- посадові зловживання;

- низький рівень використання науково-технічного потенціалу країни;

- недосконалі механізми управління економікою;

- великі непродуктивні втрати в економіці.

Б. Політична сфера:

- наявність політичних сил антидержавного характеру;

- невідпрацьовані механізми народної демократії;

- політичний клімат не сприяє залученню зовнішніх інвестицій;

- джержавна політика не завжди зрозуміла народу;

- низький рівень політичної етики.

В. Соціальна сфера:

- матеріальна незахищеність громадян;

- фізична незахищеність громадян;

- правова незахищеність громадян;

- низька тривалість життя громадян;

- високий рівень захворюваності громадян;

- високий рівень дитячої смертності;

- високий рівень безробіття серед працездатного населення;

- низький рівень соціальної активності громадян;

- високий рівень міграції населення;

- скорочення чисельності населення держави;

- погіршення екологічної ситуації у країні.

Г. Сфера управління.

- низька ефективність управління на всіх рівнях галузевого і регіонального

управління;

- відсутність дієвого контролю з боку суспільства за роботою управлінських структур;

- наявність корупції в управлінських структурах;

- недовір”я громадян до владних структур і посадових осіб;

- значні матеріальні витрати на утримання управлінських структур всіх рівнів.

4. Автоматизовані робочі місця (АРМ).

АРМ - це програмно - технічний комплекс, призначений для збору, обробки, накопичення, аналізу і передачі інформації безпосередньо на робочому місці.

Оскільки працівники управління підприємством діляться на три групи: керівники, спеціалісти і технічні працівники, то і АРМ”и класифікуються аналогічним чином: АРМ-К,

АРМ-С, АРМ-Т.

В склад АРМ”ів входить: ПК, принтер, ксерокс, телефон, пристрій дистанційного контролю

об”єкту управління, пристрій дистанційного управління, файловий сервер, сервер зв”язку, сервер друку.

5. Маркетингові можливості підприємства.

Визначається напрям маркетингової діяльності, в якому фірма може досягти

конкурентних переваг.

У ході аналізу необхідно дати відповідь на такі запитання.

1) Чи сумісна можливість, яка відкривається на ринку, з місією і цілями фірми?

2) Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?

3) Чи можна організувати виробництво тововарів і отримати бажаний прибуток?

4) Чи дозволить кадровий потенціал підприємства здійснити поставлені завдання?

5) Чи дозволить технічний рівень виробництва перейти на випуск нових товарів?

6) Чи має фірма виробничі і маркетингові “ноу – хау”, які дозволять подолати конкурентів?

Вид – совокупность особей, сходных по внешнему и внутреннему строению, происхождению, способных скрещиваться и давать плодовитое потомство, и занимающих в природе определённую область – ареал.

Род – совокупность близких по происхождению родов.

Семейство – совокупность близких родов, имеющих общее происхождение.

Порядок – совокупность близких семейств, имеющих общее происхождение.

Класс – совокупность близкородственных порядков, имеющих общее происхождение.

Отдел – совокупность близкородственных порядков,

Отдел Покрытосеменные делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Представители этих классов различаются прежде всего строением семени: зародыш семени двудольных имеет две семядоли, однодольных —одну (отсюда и название классов). Другие различия между ними представлены в табл. 9.1.

Однако среди одно- и двудольных встречаются растения, у которых отдельные признаки не совпадают с перечисленными в табл. 9.1. Так, у вороньего глаза (класс Однодольные) жилкование листа перистое, а у подорожника (класс Двудольные) — дуговидное и имеется мочковатая корневая система. В этой связи судить о принадлежности растения к тому или иному классу можно только по совокупности признаков.

Признак Однодольные Двудольные
Корневая система Мочковатая, главный корень рано отмирает Стержневая, хорошо развит главный корень
Стебель Травянистый, не способен к вторичному утолщению, ветвится редко. Проводящие пучки без камбия, разбросаны по всему стеблю Травянистый или одревесневший, способен к вторичному утолщению, ветвится. Проводящие пучки, имеющие камбий, расположены одним большим массивом в центре стебля или имеют вид кольца
Листья Простые, цельнокрайние, обычно без черешка и прилистников, часто с влагалищем, параллельным или дуговидным жилкованием. Расположение листьев двурядное Простые или сложные, края цельные, рассеченные или зубчатые, часто с черешком, прилистниками, сетчатым или пальчатым жилкованием. Расположение листьев очередное, супротивное
Цветок Трехчленный, реже двух или четырехчленный Пяти-, реже четырехчленный
Опыление Большинство растений ветроопыляемые Большинство растений опыляется насекомыми


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: