double arrow

Словотворення за допомогою афіксації

1. Префікс зі значенням “знову”, “пере”:

re- to construct (будувати) - to reconstruct (перебудовувати), to read (читати) - to reread (перечитувати), to write (писати) - to rewrite (переписувати)

2. Префікси, які надають слову протилежне значення або означають протилежну дію:

un- dis- de- anti- counter- contra- to dress (одягатися) - to undress (роздягатися), to tie (зв’язувати) - to untie ( to appear (з’являтися) - to disappear (зникати) formation (формування) - deformation (деформація) fascist (фашист) - anti-fascist (антифашист) attack (атака) - counterattack (контратака) to contradict(суперечити )

3. Префікси, які мають заперечне значення:

a- ab- un- im- in- ir- il- dis- mis- non- amoral (аморальний,) absent (відсутній), abnormal (ненормальний) kind (добрий) - unkind (недобрий) possible (можливий) - impossible (неможливий) ability (здібність) - inability (нездібність) regular (регулярний) - irregular (нерегулярний) legal (легальний) - illegal (нелегальний) honest (чесний) - dishonest (нечесний), to understand (розуміти) - to misunderstand interference (втручання) - non-interference (невтручанн) ! NOTE! Префікс, який починаєтся на “i” змінюється в залежності від того, яка за нею стоїть блітера: il + l, ir + r, im + b, m, p.

4. Префікси, які мають значення “над”, “пере”, “ надмірно ”:

over- super- ultra- extra- to pay (платити) - to overpay (переплатити) human (людський) - superhuman (надлюдський) short (короткий) - ultra-short (ультракороткий) extraordinary (незвичайний)

5.Префікси, які мають значення “ між”, “ взаємно ”:

со- inter- existence (існування) - co-existence (співіснування) national (національний) - international (інтернаціональний)

6. Префікси, які перекладаються як

а) “перед”:

рге- fore- War (війна) pre-war (довоєнний), historic (сторичний) - prehistoric (доісторичний) to foresee (передбачати)

b) “після”:

post- war (війна,) - post-war (повоєнний), revolutionary (революційний) - post-revolutionary (післяреволюційний )

c) “недостатньо”

under- to pay (платити) - to underpay (платити недостатньо), production (виробництво) - underproduction (недовироблення)

d) “під”:

sub- division (розділ) - subdivision (підрозділ), committee (комісія) -subcommittee (підкомісія)

e) “екс”, “колишній”:

ex- champion (чемпіон) - ex-champion (колишній чемпион)

f) само-, авто-

auto- autobiography (автобіографія), automatic (автоматичний)

g) напів

semi- semifinal (напівфінал), semicircle (напівколо)

h) через-, транс-

trans- transatlantic (трансатлантичний)

j) угору

up- upstairs (угору по східцях), upside (верхня частина), to uproot (виривати з коренем)

k) подвійний

bi- bilingual (двомовний), bi-monthly (що виходить два рази у місяць)

l) маючий справу з книгами

bibli(o)- bibliography (бібліографія)

m) що відноситься до життя

bio- biography (біографія)

n) другорядне значення

by- by-street (провулок)

о) багато

multi- poly- multicolored (багатобарвний), multimillionaire (мультимільйонер) polyglot (поліглот), polytechnic (політехнічний)

7. Префикс дієслова, який має значення “робити”:

en- large (великий) - to enlarge (збільшувати), danger (небезпека) - to endanger (піддавати небезпеці), force (сила) - to enforce (примушувати)

Основні суфікси іменників:

1. Суфікси, що означають належність до

а) політичному направленню професії або нації

-ist -an, -ian Communist (комуніст), materialist(матеріаліст ); artist (художник), typist (машиністка), pianist (піаніст), historian (історик), librarian (бібліотекар), musician (музикант); Ukrainian (українець)

2. Суфікси, що означають вчення, теорію, якість:

-ism marxism (марксизм), heroism (героїзм)

3.Суфікси, що означають дійову особу, його заняття або посаду

-ег, -or -ee, -eer to teach (учити) - teacher (учитель), to direct (керувати) - director (керівник) employee (службовець), refugee (біженець, емігрант), auctioneer (аукціонер),

4. Суфікси, що означають результат дії:

-ment -ade achievement (досягнення), agreement (угода), government (уряд) lemonade (лімонад), blockade (блокада)

5. Суфікси, що означають

а) стан:

-hood -ship -cy, -acy brotherhood (братерство), childhood (дитинство), manhood (мужність) dictatorship (диктатура), friendship (дружба), leadership (керівництво) accuracy (точність), infancy (дитинство ), supremacy (перевага )

б) стан, дію

-age -ing -ence -ance -ion, -tion -ition, -ation -sion -al shortage (брак), marriage (заміжжя), voyage (подорож) hunting (охота), crossing (перехрестя), living (життя) silence (мовчання), difference (різниця) importance (важливість), resistance (супротив) collection (колекція), dictation (диктант, диктовка) competition (змагання), hesitation (сумнів) decision (рішення) removal (віддалення), arrival (прибуття), refusal (відмова), approval (схвалення)

в): стан, якість

-dom -ness ty freedom (свобода), kingdom (королівство), wisdom (мудрість) coldness (холод), darkness (темнота), kindness (доброта), weakness (слабкість) activity (активність), safety (безпека)

г) місце дії, заняття чи стан

-ery bakery (булочна), surgery (кабінет хірурга), cookery (кулінарія), slavery (рабство)

д) рід занятть, галузь науки

-ics physics (фізика), politics (політика)

Основні суфікси прикметників

1. Суфікси, які утворюють прикметники від іменників і означають національну належність чи слабку ступінь якості:

-ese -ish Chinese (китаєць, китайський), Japanese (японець, японський) Pole (поляк) - Polish (польський), Scott (шотландець) - Scottish (шотландський) red (червоний) - reddish (червонуватий), child (дитина) - childish (дитячий)

2.Суфікси, які утворюють прикметники від дієслів і означають якість:

-ive -ent -ant to act (діяти) - active (активний), to talk (розмовляти) – talkative (балакучий) to differ (розрізняти) - different (різний), to insist (наполягати) - insistent (наполегливий) to observe (спостерігати) - observant (спостережливий,)

3. Суфікси, які утворюють прикметники від іменників і означають наявність якості

-ic -al -ful -ous -у base (основа) - basic (основний), economy (економіка) - economic (економічний) centre (центр) - central (центральний) culture (культура) - cultural (культурний), beauty (краса) - beautiful (красивий) fame (слава) - famous (славетний) cloud (хмара) - cloudy (хмарний), sun (сонце) - sunny (сонячний)

4. Суфікси, які утворюють прикметники від різних частин мови і які означають

а) якість, властивість:

-аrу -огу element (елемент) - elementary (елементарний) illusion (ілюзія) - illusory (, ілюзорний)

б) здібність що-небудь робити, стан, якість:

-able - ible to change (змінювати) - changeable (мінливий) to eat (їсти) - eatable (їстівний), reason (розум) - reasonable (розумний)

в) відсутність якості:

-less useless (даремний), windless (безвітряний)

: Основні суф ікси дієслів

-ate -en -fy, -ify ize, -ise active (активний) - to activate (активувати) short (короткий) - to shorten (укоротити) pure (чистий) - to purify (очищувати), simple (простий) - to simplify (спрощувати) character (характер) - to characterize (характеризувати)

: Основні суфікси прислівників

а) Суфікси, які утворюють прислівники від прикметників, іноді - іменників, порядкових числівників і дієприкметників:

-ly bad (поганий) - badly (погано), part (частина) - partly (частково), first (перший) - firstly (по-перше)

б) іменників і прислівників, які означають напрямок (чи направленість):

-wards -ward North (північ) - northward(s) (на північ), after (після) - afterwards (потім), back (назад) - backward(s) (назад, в зворотньому напрямку) home (дім) - homeward (додому)

WORD-BUILDING (exercises)

Ex. 1. Пере кладіть наступні слова, виділіть в них суфікси і префікси:

Untrue, prehistoric, ultramodern, postwar, ex-champion, anti-body, decompose, decode, deform, depart, discover, disappearance, reread, reconstruct, coauthor, unequal, misunderstand, undress, disarm, anti-fascist, cooperation, co-existence, interaction, superhuman, ultra-violet.

Ex. 2. Визначте, до якої частини мови відносяться наступні слова. Перекладіть їх:

Achievement - achieve, resistance - resistant, assistance - assist - assistant, celebration - celebrate, difference - different, city - citizen, nation - national - nationality, measure - measurement, develop - development, act - active - activity, contain - container, discover - discovery - discoverer, literature - literary, graduate - graduation - undergraduate - post-graduate, educate - education, progress - progressive, act - action - activity - active, govern - governor - government.

Ex. З. Утворіть від поданих дієслів іменники за допомогою суфікса -ег або -or.: Пере кладіть їх

To lead, to write, to read, to visit, to speak, to sleep, to act, to direct, to conduct, to drive, to fight, to mine, to report, to sing, to skate, to swim, to teach, to travel, to sail, to invent, to found, to compose.

Ex. 4. Утворіть від поданих слів іменники за допомогою суфікса ist, -ism, -ian .: Перекладіть їх

Special, social, art, capital, economy, international, piano, technic, mathematics, statistics, politics, music, electric, Russia, Hungary, Canada, India.

Ex. 5. Утворіть від поданих дієслів іменники за допомогою суфікса -ment. Перекладіть їх

Develop, achieve, move, arrange, treat, state, improve, agree, equip, govern, require, measure, announce, pave.

Ex. 6. Утворіть приметники за допомогою суфіксів -ful і –less

Перекладіть їх

Beauty, thank, hope, doubt, care, aim, use, shape, fruit, power, thought, harm, colour.

Ex. 7. Утворіть приметники за допомогою суфіксів -able, -ible

Перекладіть їх

Change, convert, prevent, break, compare, desire, profit, read, comfort, respect, expect.

Ex. 8. Знайдіть і виділіть суфікси в словах і визначте до якої частини мови відносяться подані слова

British, foolish, understandable, heartless, pitiless, successful, experiment, function, musician, socialist, artist, capitalism, professional, fundamental, industrial, doubtful, useful, different, treatment, creative, attractive, peaceful, dangerous, elementary, childish, active, economic, director, worker, passage, marriage, silence, freedom, kingdom.

Ex. 9. Утворіть дієслова за допомогою суфікса -en:

Red, tight, soft, deep, short, dark, bright, weak, black, white, sweet, sharp, strength.

Ex. 10. Утворіть прислівники за допомогою суфікса -1у і перекладіть їх:

Bad, first, part, quick, strong, short, silent, rapid, wide, extreme, cruel, kind, happy.

Ex. 11.Утворіть дієслова від іменників.: Перекладіть їх

Turn, smile, smoke, snow, start, stay, step, stop, study, talk, visit, rest, air, paper, cover, handle, cause, watch, act, address, answer, brush, clean, cross, crowd, wave, wish, work, dance, doubt, dress, end, fight, help, hope, joke, laugh, lift, light, love, mind, paper, pencil, place, plan, play, post, reply, report, return, sail, show.

Ex. 12.Перекладіть на українську мову..Виділіть слово утворюючі елементи.:

React, reaction, reactor, reactivity; science, scientific, scientist; industry, industrial, industrious; cold, coldly, coldness; dark, darkness, darken; happy, happily, happiness, unhappy; equal, equally, unequal, equality; free, freedom, freely; attention, attentive, attentively; sun, sunny, sunless; care, careful, careless, carefully, carelessness; to differ, different, difference, indifferent; England, English, Englishman; fame, famous.

Ex. 13. Переведите следующие сложные слова: Визначте, до якої частини мови відносяться наступні слова.

Airport, armchair, bathroom, bedroom, bookcase, bookshelf, classroom, custom-house, dining-room, drawing-room, fireplace, folksong, gentleman, hairbrush, icebox, newspaper, notebook, postcard, post-office, raincoat, sportsman, sunshine, writing-table.

Ex. 14. Проч итайте пари слів,дотримуючись наголосу. Перекладіть їх

An accent - to accent, a contract - to contract, a content - to content, a contest - to contest, a convoy - to convoy, a convict - to convict, a perfect - to perfect, a record - to record.

Ex. 15. Визначте, до якої частини мови відносяться виділені слова

1. Не works as a teacher. 2. I saw one of his works at the exhibition. 3. I was waiting for your report. 4. They report the results of their experiment every Monday. 5. His report contains some of his thoughts about the experiment. 6. You’ll make progress if you work hard. 7. He thought about his new work. 8. I have a present for you. 9. I am busy at present. 10. He presented me with a book.

Ex. 16. Проаналізуйте склад наступних слів.Визначте частини мови. Дайте початкову форму.: Перекладіть їх

Powerful, inventor, high-quality, network, demoralize, profitable, dislike, disagree, movement, shorten, incorrect, electricity, fruitful, fruitless, happiness, dangerous, noisy, sunny, rainy, badly, strongly, reading, teaching, rebuild, retell, leader, teacher, unhappy, unusual, translation, cooperation, schoolboy, icebreaker.

Ex. 17. Напиш іть складні іменники, виходячи з пояснення.

Наприклад: A machine for drying hair – hair drier.

1. A thing for opening tins -.... 2. A machine for playing records -.... 3. A machine for mixing food -.... 4. A thing that times eggs (when they are boiling) -.... 5. Things for warming people’s legs -.... 6. Stuff that kills flies -.... 7. A liquid that removes paint -.... 8. A tool that opens bottles -.... 9. A thing for peeling potatoes -.... 10. A liquid for removing eye makeup -.... 11. Stuff for freshening the air -....

Ex. 18. Напиш іть словосполучення за моделлю число+ іменник+ іменник (! не забувайте що число і перший іменник з’єднуються дефісом і цей іменник зазвичай стоїть воднині)

Наприклад: a walk lasting for three miles – a three-mile walk.

1. A girl who has just celebrated her sixteenth birthday -.... 2. A flight lasting for ten hours -.... 3. A note that is worth twenty pounds -.... 4. A language course that lasts four weeks -.... 5. A drive that takes three hours -.... 6. A meal that consists of three courses -.... 7. A holiday that lasts two weeks -.... 8. A delay at the airport that went on for two hours -.... 9. A letter that goes on for ten pages -.... 10. A university course that takes three years -.... 11. A prison sentence of ten years -.... 12. A hotel with five stars -.... 13. A speed limit of 30 miles an hour -.... 14. A house that was built two hundred years ago -....

Ex. 19. Розташуйте прикметники за трьома групами: 1) люди, 2) місця, 3) речі:

Obstinate, unspoilt, hand-made, waterproof, easy-going, breathtaking, aggressive, deserted, overgrown, overcrowded, cunning, picturesque, arrogant, long-lasting, spoilt, automatic, accurate, artificial.

Ex. 20. В иберіть слово з відповідним за змістом префіксом або суфіксом.

1. I know Jim Kerry is very popular but I find him totally childish / childlike. 2. I couldn’t work out whom the letter was from. The signature was childish / childlike. 3. Sarah is so childish / childlike. She always plays trick on her friends. 4. It was wonderful to watch the tiny lambs playing. I got such childish / childlike pleasure from the experience. 5. Sophie is extremely sensitive / sensible at the moment. Anything you say seems to upset her. 6. Karen is not a very sensitive / sensible person. She wore high-heeled shoes for our four-mile walk. 7. I’ve never known her to tell a lie. She’s a very true / truthful person. 8. I can never watch sad films that are based on true / truthful a story. They always make me cry. 9. Susan is so intolerable / intolerant of other people. She never accepts anyone else’s opinion, and she always thinks she knows best. 10. I find Mark’s behaviour intolerable / intolerant. It’s unfair to be so selfish. 11. We’re having an economic / economical crisis at the moment. James has lost his job and I don’t know how we are going to pay the rent. 12. It’s more economic / economical to drive slowly. You can do a lot more miles to the gallop.

Ex. 21. Підберіть до кожної трійки слів таке, щоб з його допомогою утворити складні іменники, використовуйте слова: board, green, paper, book, birthday, blood, rain, site, road, sports, ice, water, day, night, hand, case, sun, bag.

Наприклад: camp..., building..., bomb... – campsite, building site, bomb-site.

1....test,...pressure,...donor. 2....fall,...melon,...skiing. 3....house,...grocer,...salad. 4....club,...mare,...shift. 5. brief..., suit..., book.... 6. paper..., plastic..., shoulder.... 7....bow,...coat,...drop. 8....shine,...rise,...set. 9....works,...sign,...rage. 10. black..., floor..., notice.... 11....light,...break,...dream. 12....shake,...writing,...book. 13....cube,...berg,...rink. 14....cake,...present,...card. 15....scape,...lady,...slide. 16....car,...center,...ground. 17. address..., visitor’s..., note....

Ex. 22. Допо вніть речення складними іменниками в дужках (це можуть бути іскладні іменники, і іменники в присвійному відмінкув).

1. Your coat is on the... (back, chair). 2. You’ve just spilt the... (milk, cat). 3. Can you buy some... (paper, toilet). 4. I never listened to my... (advise, parents). 5. Can you buy a... (wine, bottle) to have with supper? 6. What did that... (road, sigh) say? Did you see it? 7. It’s such a mess in here. There are empty... (wine, bottles) everywhere. 8. The... (Prime Minister, duties) include entertaining heads of the state. 9. The... (my shoe, heel) has come off. 10. Can I borrow your... (brush, hair)? 11. What happened at the... (film, end)? 12. Here is... (today, news). 13. Where is the nearest... (Metro, station)? 14. It’s my... (anniversary, parents, wedding) next week. 15. The... (company, success) is due to its efficiency. 16. I’ve got a... (fortnight, holiday) next month. 17. The... (government, economic policy) is confusing. 18. My children go to the local... (school, state). 19. The annual... (rate, inflation) is about 4 percent. 20. Are there any... (coffee, cups) in your bedroom? There are none in the kitchen. 21. Do you want a... (coffee, cup)?

Ex. 22. Заповніть пропуски дієсловом або іменником: advice – to advise, use – to use, abuse – to abuse, belief – to believe, relief – to relieve, grief – grieve, excuse – to excuse, breath – to breathe, half – to halve, house – to house, safe – to save, bath – to bathe.

1. It is my personal... that this man is innocent. 2. Let me listen to your chest. Take a deep... and say “Ah”. 3. You should put your valuables in the.... 4. Drug... is a terrible problem all over the world. 5. I know it isn’t good for my skin, but I love sun.... 6. I’ve been so worried about you! It’s such a... to see you at last! 7. “What are we going to do with this cake?” “Cut it in two. You take... and I’ll take....” 8. Can you show me how to... this new coffee machine? 9. The refugees are... in temporary accommodation. 10. She apologizes for her behavior, and said it was because she’d had a busy day, but that’s no... for breaking all the plates. 11. People need time to... after the death of someone they love. 12. Take my.... Never marry for money. Marry for love.

Ex. 22. Напишіть слово протилежне за значенням, використовуючи префікс

Kind, honest, credible, appear, fair, equal, pleased, continue, fasten, normal, employed, friendly, trust, professional, known, cover, safe, use, probable, important, emotional


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: