double arrow

Типи студентських наукових робіт


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ

НАУКОВИХ РОБІТ

 

для студентів

факультету журналістики

 

спеціалізація

“Журналістська робота на радіо”

і “Журналістська робота та телебаченні”

 

Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

2003

                                                     Рекомендувала до друку

кафедра радіомовлення і телебачення              

Протокол № 2 від 9 жовтня 2002 р.

 

 

     Уклав Андрій Юраш, канд. політ. наук

 

     Відповідальний за випуск Василь Лизанчук, д-р філол. наук

 

     Редактор Михайло Коперсако

 

 

                                     

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ для студентів факультету журналістики

(спеціалізація “Журналістська робота на радіо" і "Журналістська робота та телебаченні”)

 

 

Підп. до друку   2003. Формат 60х84/16. Папір друк. № 3.

Друк. на різогр. Умовн. друк. арк. 1,8. Обл.-вид. арк. 1,9. 

Тираж 100. Зам.

 

 

         

 

 

Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка.

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.

Зміст
1. Вступні зауваги…………………………….………………………………..…4

1.1. Типи студентських наукових робіт та головні вимоги до них………….…4

     1.1.1. Курсова робота (ІІІ курс навчання)…………………………………4

     1.1.2. Наукова робота бакалаврського рівня - студентів ІV курсу……....7

     1.1.3. Дипломна робота (для студентів 5-го курсу навчання)……………7

     1.1.4. Магістерська праця…………………………………………………..8

1.2. Рівень самостійності та оригінальності наукових робіт студентів………...9

1.3. Формальні вимоги до підготовки студентських наукових робіт…………10

1.4. Посторінкові примітки та бібліографія…………………...………………..10

     1.4.1. Опис окремих видань………………………………………………11

1.4.2. Аналітичний опис творів друку……………………………………13

Мотиваційні моменти щодо вибору проблематики та

написання студентських наукових робіт………………………………………..14

1.6. Вибір тем…………………………………………………………………..…15

 

2. Структура студентської наукової роботи…………………………………15

2.1. Зміст…………………………………………………………………………..16

2.2. Перелік умовних скорочень…………………………………………………16

2.3. Вступ. Основні елементи вступу……………………………………………16

Актуальність теми та загальний опис дослідницької

проблеми …………………………………………………………………...16

2.3.2. Огляд наукової літератури………………………………………….17

2.3.3. Мета і завдання……………………………………………………...19

2.3.4. Об’єкт та предмет…………………………………………………...20

2.3.5. Методи дослідження………………………………………………..222.3.5.а Методологія емпіричних досліджень……………………..23

2.3.5.б Методологія наукового аналізу…………………………....23

2.3.6. Новизна наукової роботи…………………………………………...24

2.3.7. Обґрунтування структури роботи………………………………….25

2.3.8. Наукове та практичне значення результатів дослідження……….25

2.4. Виклад основного змісту наукового дослідження…………………………26

2.5. Висновки……………………………………………………………………...27

2.6. Список використаної літератури……………………………………………27

2.7. Додатки……………………………………………………………………….28

2.8. Анотація………………………………………………………………………29

3. Особливості стилю…………………………………………………………....30

4. Апробація результатів наукової праці студента………………………….30

 

 

ВСТУПНІ ЗАУВАГИ

 

     Науково-дослідницька робота студента, найголовнішим виявом якої є підготовка і написання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських праць, є важливою, невіддільною від інших складових частиною цілісного навчального процесу і однією з головних підстав отримання відповідної кваліфікації (бакалавр, спеціаліст, магістр).

     Повновартісна з точки зору змісту і побудови наукова робота – є однією із найяскравіших форм інтелектуального самовираження студента, важливим документом, що засвідчує рівень професійної та інтелектуальної зрілості студента, завершує процес його становлення як фахівця у практичній та теоретичній журналістській ділянці, а також є визначальним кваліфікаційним свідченням відповідності студента чи випускника певному освітньому рівневі.Навчаючись на факультеті журналістики, студенти мають нагоду вияви-ти свої дослідницькі здібності під час підготовки та написання наукових робіт, починаючи з ІІІ курсу, тобто від часу розподілу їх за спеціалізаціями: ІІІ курс – відповідна курсова робота; IV курс – бакалаврська робота; V курс – дипломна робота, яка підтверджує рівень спеціаліста; для магістрантів – магістерська робота.

Упродовж навчання студент має нагоду написати дві (якщо навчання завершується отриманням бакалаврського ступеня) або три (якщо студент оволодіває кваліфікацією “спеціаліст” чи вчиться за маґістерською програ-мою) повноцінні наукові роботи.  Утверджуючи себе як професіонали, студен-ти мають змогу системно попрацювати і в науковій ділянці, відшліфовуючи потенційні аналітичні здібності на всіх базових щаблях системи інтелектуального удосконалення.

     Беручи до уваги цю системність в апробуванні наукового потенціалу студентів, можна говорити про універсальні характеристики і особливості не тільки наукової діяльності студента загалом, а й про закономірні спільні риси конкретних форм вираження наукової праці – студентських наукових робіт.

 

Типи студентських наукових робітСейчас читают про: