double arrow

Порядок виконання роботи


Для виконання лабораторної роботи використовують порошки металів або їх суміші з графітом.

Залежно від поставленої задачі пресують зразки з різними вмістом графіту та пористістю за рахунок застосування різного тиску пресування.  

Спікання проводять за температур у межах  950…1150°С і часі ізотермічної витримки 0,5…1,0 години (режим спікання може змінюватися викладачем залежно від складу матеріалу та мети роботи).

Після спікання визначають їх щільність, пористість та об’єм пор. Визначають твердість зразків за Бринелем НВ.

Металографічний аналіз виконують на оптичному мікроскопі.

Для визначення впливу умов просочення пористих виробів мінеральним маслом на ступінь його поглинання зразки занурюють у нагріте до температури 90…100°С машинне масло у ванні на 15 хв. на повітрі і у вакуумній шафі.

Для визначення здатності пористих матеріалів до просочування розраховують коефіцієнт заповнення пор маслом К, який визначають за формулою:

 

,                                  (4.1)

 

де Р1, Р2  – маса зразка до і після просочення маслом, г;   – густина масла, г/см3; V - об'єм зразка, см3; f – пористість зразка, %.   
 

Одержані результати заносять до таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1 –  Результати дослідження (1 – вага зразка до просочення; 2 – вага зразка після просочення)

Матеріал

Розміри брикету,

мм

 

Вага,

г

  Об’єм, см3 Пористість, % Твер-дість, НВ Коефіцієнт заповнення , %
  L H D 1 2        
                   

 

Обговорення результатів

 

У роботі необхідно обговорити та пояснити мікроструктуру одержаних антифрикційних матеріалів та їх властивостей з точки зору сучасних уявлень про закономірності їх формування залежно від складу матеріалу та умов його отримання.

 

Контрольні запитання

 

1. Від чого залежить мікроструктура матеріалу?

3. Від яких факторів залежить коефіцієнт тертя?

4. Від яких факторів залежить коефіцієнт заповнення пор машинним маслом?

5. Як впливають властивості  вихідних порошків на властивості антифрикційних матеріалів?

6. Яка характеристика використовується для визначення працездатності антифрикційних матеріалів?

Література

 

1. Степанчук А. Н., Билык И. И., Бойко П. А.. Технология порошковой металлургии / А.Н. Степанчук, И.И. Билык, П.А. Бойко.– К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 415 с.

2. Федорченко И.М., Пугина Л.И. Композиционные спеченные антифрикционые материалы. – К.: Наукова думка, 1980. – 404 с.

   3. Либенсон Г.А. Производство порошкових изделий. – М. Металлургия, 1990. – 240 с.   4. Порошковая металлургия и напьіленньїе покрьітия: Учебник для вузов /Под ред. А.Е. Митина. – М,: Металлургия, 1987. – 792 с

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………….З

1 Пресування порошкових матеріалів ……………………………………………4

1.1 Розподіл щільності в пресовці ………………………………………  10

     1.1.1 Вплив бічного тиску і тертя об стінки прес-форми……………….10

     1.1.2 Вплив мастил на процес ущільнення пресовок   ………………….13

     1.1.3 Тиск виштовхування і пружна післядія …………………………...14

1.1.4 Вплив властивостей порошків і параметрів пресування на процес ущільнення порошків ……………………………………………………….19

1.2 Основні теорії пресування ………………………………………………22

1.3 Практика пресування ……………………………………………………32

1.3.1 Підготовка порошків до пресування.. ………………………….33

     1.3.2 Відпал................................................. ………………………….33

     1.3.3 Класифікація порошків ……………………………………………34

      1.3.4 Змішування........................................ ………………………….35

     1.3.5 Грануляція......................................... ………………………….36

Лабораторна робота №1 Вивчення процесів ущільнення порошкових мате­ріалів ……………………………………………………………………….37

2 Спікання.............................................................. …

2.1 Основні механізми спікання ……………………………………………47

2.2 Вплив різних факторів на процес спікання ……………………………59

2.3 Спікання багатокомпонентних систем у твердій фазі  ……………….612.4 Спікання у присутності рідкої фази ……………………………………66

 

Лабораторна робота № 2 Вивчення процесів спікання порошкових матеріа­лів ……………………………………………………………………….73

З Порошкові конструкційні матеріали …………………………………….77

3.1 Класифікація порошкових конструкційних матеріалів………............78

3.2 Технологія виготовлення порошкових конструкційних матеріалів……………80

    3.3 Особливості термічної обробки порошкових конструкційних ма­теріалів……………………………………………………………………...  …..84

Лабораторна робота № 3 Одержання та вивчення властивостей порошкових

конструкційних матеріалів…………………………………………………….87

4 Антифрикційні матеріали …………………………………………………91

4.1 Класифікація, властивості та призначення порошкових антифрик­ційних матеріалів……………………………………………………………………….94

4.2 Технологія виготовлення антифрикційних матеріалів……………….101

4.3 Додаткова обробка порошкових антифрикційних матеріалів……….104

Лабораторна робота № 4 Одержання та вивчення властивостей порошкових

антифрикційних матеріалів…………………………………………………..107

Зміст ……………………………………………………………………………110Сейчас читают про: