double arrow

І.3. Тест на макроекономічне мислення


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ДИСЦИПЛІНИ

МАКРОЕКОНОМІКА

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП................................................................. 4

 

I. ПРОГРАМА КУРСУ........................................... 5

Тема 1.Макроекономіка як наука........................... 5

Тема 2.Макроекономічні показники в системі
        національних рахунків.............................. 11

  Тема 3.Макроекономічна нестабільність................. 31

Тема 4.Сукупний попит та сукупна пропозиція........ 60

Тема 5.Споживання, заощадження та інвестиції....... 85

Тема 6.Сукупні видатки і ВВП............................... 94

Тема 7.Держава в системі макроекономічного

        регулювання............................................ 101

Тема 8.Фіскальна політика.................................... 107

Тема 9.Грошовий ринок та монетарна політика........ 122

Тема 10.Механізм зовнішньоекономічної діяльності. 138

Тема 11.Ринок праці та соціальна політика............. 148

Тема 12.Економічне зростання.............................. 155

 

II. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 164

III. СІТКА ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ........... 165

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ............................................ 167

V. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ САМООЦІНКИ................ 168

VI. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ............................................ 170
VII.ДОДАТОК. ГОЛОВНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ................................................ 176
ВСТУП

Макроекономіка належить до тих навчальних
дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку (перепідготовку) спеціалістів з економіки та підприємництва.

Мета дисципліни розкрити механізм функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обгрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Методичні матеріали розраховані на надання теоретичних знань та найпростіших навичок з питань функціонування ринкових відносин на макрорівні. При цьому у центрі уваги перебуває розвиток не репродуктивних, а продуктивних здібностей студентів.

Для успішного вивчення курсу студенти повинні на підставі основної літератури засвоїти нормативну програму теми, доповнити знання додатковою літературою. Після цього необхідно проробити завдання, до яких дається методика розв’язання, а потім відповісти на контрольні питання. У разі зіткнення труднощами, треба повернутись до матеріалу теми, розглянути додаток, де містяться головні моделі закономірностей взаємодії агрегованих показників.

Закінчити вивчення теми треба виконанням тесту самооцінки і його перевіркою по відповідям.

Вивчення курсу потребує регулярної роботи впродовж тижня не менш як 8 годин.

Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять, які базуються на виконанні контрольних завдань. Винятком є тема 2, по якій методика проведення семінару наведена в “Матеріалах ……”                                                                                          

                      І. ПРОГРАМА КУРСУ

 


ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА, ЯК НАУКА

 

I. Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. Позитивна та нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.

II. Головні задачі макроекономіки.

III. Метод макроекономіки, Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних.

IV. Історія розвитку макроекономіки.

 

        План практичного заняття:

1. Макроекономіка, як складова частина економічної теорії. Предмет макроекономіки.

2. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки.

3. Функції макроекономіки.

4. Методологія макроекономіки.

 

Література:

 

Макконнелл К., Брю С. Экономикс- М – 1992. Т.1, с. 18-29.

Агапова Т.Л., Серегина С.Ф. Макроэкономика – М – 1997. Гл.1, с. 14-22.

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика – М – 1994, с.41-56.

Сакс. Дж. Ларрен Ф. Макроэкономика: Глобальный подход.-М-1996, Гл. 1,с.20-37.

Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика.-М- Издательство «Бином», 1997, с.422-431.

Дорнбуш Р., Фишер С. Экономика.- М-Издательство МГУ ИНФРА, 1997, с.13-49.

Кваснюк Б.Е. Валовий внутрішній продукт України та його вартісна структура//Фін. України-1996-№ 2- с.5-15.Ткаченко Л. Неформальный сектор экономики.//Экон. Украины, 1999, № 4, с. 33-39.

Меньшиков С. Сценарий развития ВПК//Вопросы экономики, 1999, № 3, с.113-127.

Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки. -Економіка України, 2000, № 2.

Радіонова І.Ф.Макроекономіка та економічна політика -К. Таксон 1996, с 3-7.

Панчишин С.М.Макроекономіка – К.Либідь,2002 с.13-17.

Базилевич В.,Базилевич К.,Баластрик Л.Макроекономіка-К.Знання 2004,с.13-17.

 

Контрольні завдання

 

1.I.1. У чому полягають пізнавальна й практична функції макроекономіки?

 

1.I.2. Позитивна макроекономіка вивчає:

а) “що є”;

б) ”що повинно бути”;

в) позитивні тенденції у розвитку економіки.

І.3. Тест на макроекономічне мислення

Обведіть кружечком літеру Т, якщо твердження вірне, і літеру Н, якщо твердження невірне.

Т Н 1. Якби Україна могла підтримувати високі темпи економічного зростання, ми, зрештою, змогли б задовольнити потреби кожного в товарах та послугах.

Т Н 2. Якщо б усі держави світу роззброїлися, світова економіка опинилася б у тривалій депресії, а безробіття збільшилось б.

Т Н 3. Гроші – це важливий економічний ресурс.

Т Н 4. Чим більший сукупний продукт, тим краще всім людям країни.

Т Н 5. Повна зайнятість означає нульове безробіття.

Т Н 6. Від інфляції страждає майже кожен.

Т Н 7. Гроші складаються переважно з банкнот та монет та створюються державними друкарськими верстатами та монетними дворами.

Т Н 8. Вартість долара визначається тим фактом, що він забезпечується золотом.

Т Н 9. Більшість економістів переконані, що єдиною метою оподаткування є забезпечення надходження грошей для держави.

 

1.I.4. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а) фактичного стану економіки;

б) шляхів подолання спаду виробництва;

в) шляхів забезпечення економічного зростання;

г) методів державного регулювання економіки.

 

1.I.5. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обгрунтування:

а) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку;

б) причин спаду виробництва;

в) шляхів забезпечення економічного зростання.

 

1.II.1. Що вивчає макроекономіка? Дайте пояснення.

а) економіку бізнесу;

б) економічну політику;

в) принципи ділового спілкування;

г) закономірності функціонування та розвитку економічних агрегатів;

д) фінансову, кредитно-банківську системи;

е) рівновагу на окремих ринках;

ж) переваги споживачів.

 

1.II.2. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) підприємства;

б) галузі виробництва;

в) окремого ринку;

г) національної економіки.

 

1.II.3. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:

а) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відношення.

 

1.II.4. Об’єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а) агреговані величини;

б) ймовірні величини;

в) порівняльні величини;

г) відносні величини.

 

1.II.5. Який сектор не належить до макроекономічних суб’єктів?

а) підприємницький сектор;

б) сектор домашніх господарств;

в) державний сектор;

г) сільськогосподарський.

1.II.6. Заповніть таблицю кругообігу витрат та доходів між суб’єктами макроекономіки:

 

Таблиця 1.1

    К     ВІД Домо- господарства Підприємства Держава Закордон Сектор майна
Домо- господарства          
Підприємства          
Держава          
Закордон          
Сектор майна          

 

1.II.7. Побудуйте схему взаємодії суб’єктів макроекономіки на базі макрогри з 1.II.6 з урахуванням ринків капіталу, грошей, праці, благ, сектору майна.

 

1.II.8. Які з наведених законів вивчає макроекономіка? Чому?

а) закон вартості;

б) закон нагромадження;

в) закон грошового обігу;

г) закон падіння продуктивності факторів виробництва;

д) закон пропозиції;

є) взаємозв’язок безробіття і національного обсягу виробництва.

 

1.II.9. Які з названих тверджень вивчає макроекономічна теорія, а які мікроекономічна? Поясніть.

а) збільшення витрат споживача на продукти харчування;

б) вклад інвестицій в оборонну промисловість;

в) збільшення потоку іноземних інвестицій в оборонну промисловість;

г) коливання ставки міжбанківського відсотку;

д) зростання дефіциту державного бюджету;

е) зростання цін на промислові товари;

ж) збільшення темпів інфляції.

1.II.10. Чим відрізняється макро- і мікроаналіз? Як вони пов’язані між собою?

 

1.II.11. Суб’єктами макроекономіки є:

а) домогосподарства, ринок, держава;

б) уряд, Міністерства, підприємства;

в) домогосподарства, підприємства, держава;

г) нефінансові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи.

 

1.II.12. Нормативним є висловлювання: “Для зниження безробіття законодавець може ослабити захист від необгрунтованого звільнення”.

вірно, невірно

 

1.II.13. Якщо теорія дуже часто підтверджується фактами і ніколи не спростовується, то вона правильна.

вірно, невірно

 

1.II.14. Незважаючи на те, що теорія безперечно або з великою ймовірністю вважається помилковою, вона тривалий час не відкидається.

вірно, невірно

 

1.II.15. Внаслідок встановленого державою твердого розміру квартплати, на ринку квартир виникає тривалий надмірний попит на них. У цьому випадку мова йде про рівновагу в:

а) методичному значенні;

б) теоретичному значенні;

в) нормативному значенні;

г) немає правильної відповіді.

 

1.II.16. Найважливішим критерієм оцінки якості економічної моделі є наближеність її передумов до реальності.

вірно, невірно

 

1.II.17. Для прогнозу в однаковій мірі значущою є стабільна, нестійка і невизначена рівновага.

вірно, невірно

 

1.II.18. Вибір між мікроекономікою і макроекономікою – це питання доцільності, яке значною мірою залежить від відповідності мети дослідження.

                 вірно, невірно

1.III.1.Основним методом макроекономічних досліджень є:

а) порівняльний аналіз;

б) соціологічний;

в) метод абстракції;

г) моделювання.

 

1.III.2.Макромоделі показують:

а) об’єктивне зростання показників;

б) взаємозв’язок між макропоказниками;

в) зв’язок між державними суб’єктами;

г) зв’язок між екзогенними величинами.

 

1.III.3. Орієнтування на найбільш важливі фактори для розуміння феномену називають:

а) раціональним вибором;

б) експериментом, що контролюється:

в) абстракцією.

 

1.III.4. У стародавній індійській легенді розповідається:

Будда спитав свого учня: “Хто там іде?” - “Красива молода жінка”, - була відповідь учня.

“Точніше" .- попросив Будда. “Молода жінка” – відповів учень. “Точніше”. – “Жінка”. “Точніше”. “Людина”. Точніше” “Скелет”.

При якій відповіді учня зникає пізнавальна цінність абстракції? Чому? Сформулюйте у чому полягає межа наукової абстракції.

 

1.Ш.5. Чи вірне наступне твердження?

“Використання економіко-математичних методів призводить до відриву економічної теорії від господарської діяльності людини”. Дайте пояснення.

 

2.IV.1. Макроекономіка як наука виникла у:

а) ХХ столітті;

б) Х IХ столітті;

в) ХVII столітті.

 

1.IV.2. З сьогоднішньої точки зору застарілими є деякі теоретичні положення:

а) класичної теорії;

б) неокласичної теорії;

в) жодної з двох.

 

1.IV.3.Схематично відобразіть історію макроаналізу.

 Сейчас читают про: