double arrow

Тема 16 «ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


 

                                                              Зміст    

1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

3. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)

4. Формування й використання виробничої потужності підприємства

 

Тести для перевірки знань:

1. Визначальними тенденціями поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери є:

    а) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування

    б) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо­кого порядку

    в) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва

    г) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань

    д) всі відповіді вірні

2. Визначальними тенденціями поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери є:

    а) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумов­леної його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності
    б) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань

    в) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування

    г) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва

    д) всі відповіді вірні

3. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства не включає:

    а) модернізація

    б) капітальний ремонт

    в) реконструкція

    г) розширення

    д) технічне переозброєння

4. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства не включає:

    а) модернізація

    б) розширення

    в) реконструкція

    г) технічне переозброєння

    д) технічне доозброєння

5. Ступінь технічної оснащеності праці характеризується таким показником:

    а) енергоозброєність праці

    б) надійність, довговічність

    в) структура технологічних процесів за трудомісткістю

    г) продуктивність (потужність)

    д) ступінь охоплення робітників механізованого працею

6. Технічний рівень устаткування характеризується таким показником:

    а) продуктивність (потужність)

    б) питома металомісткість

    в) середній строк експлуатації

    г) частка прогресивних видів у загальній кількості

    д) всі відповіді вірні

7. Рівень прогресивності технології не характеризує такий показник:

    а) структура технологічних процесів за трудомісткістю

    б) частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції    в) частка технічно та економічно застарілого в загальному парку

    г) середній вік застосовуваних технологічних процесів

    д) коефіцієнт використання сировини і матеріалів

8. До показників, що характеризують галузеві особливості виробництва не відносяться:

    а) механоозброєність праці

    б) коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування

    в) рівень утилізації відходів виробництва

    г) частка екологічно чистої продукції

    д) вірної відповіді нема

9. Етап установлення цілей процесу економічного управління технічним розвитком підприємства включає:

    а) визначення, ранжирування, аналіз виробничих умов

    б) визначення, ранжирування, виокремлення пріоритетів

    в) визначення, ранжирування, узгодження вибраних і прийнятих рішень

    г) визначення, ранжирування, оцінка ефективності можливих варіантів

    д) визначення, ранжирування, підготовка прогнозної інформації

10. Потужність підприємства, яка визначається у процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства називається:

    а) проектна

    б) поточна

    в) фактично досягнута

    г) резервна

    д) допоміжна

11. Потужність підприємства, яка повинна формуватись і постійно існувати у певних галузях націо­нальної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості — для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах це:    а) проектна

    б) поточна

    в) фактично досягнута

    г) резервна

    д) допоміжна

12. Вхідна потужність підприємства визначається за формулою:

    а) Nвих = Nвх + Nотз + Nр ± Nна

    б) Nвих = Nвх + Nотз + Nр ± Nна + Nв

    в) Nвих = NвхNотз + Nр ± NнаNв

    г) Nвих = Nвх + Nотз + Nр ± NнаNв

    д) Nвих = Nвх + Nотз ± NнаNв

13. Виробнича потужність визначається в таких одиницях виміру:

    а) натуральнх

    б) грошових

    в) кілогрмах

    г) одиницях

    д) в тих, в яких планується та здійснюється облік продукції

 Сейчас читают про: