double arrow

Тема 10. Захист прав акціонерів


10.1 Типові порушення прав акціонерів.

10.2 Судовий захист прав акціонерів.

 

Тема 11. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю

11.1 Загальні засади створення товариств з обмеженою відповідальністю.

11.2 Управління товариством з обмеженою відповідальністю.

11.3 Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю

11.4 Управління товариством з додатковою відповідальністю.

 

Тема 12. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства

12.1 Правові засади створення та припинення повного товариства.

12.2 Управління повним товариством.

12.3 Правове положення учасників командитного товариства.

12.4 Специфіка управління командитним товариством.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Кожному студенту видається індивідуальне завдання на написання реферату. Залежно від інтересів студента йому надається можливість запропонувати свою тему завдання, яку необхідно погодити з викладачем. В процесі підготовки реферату студент накопичує знання, уміння і навички роботи з інформаційними джерелами.
Тема реферату видається на першому семінарському занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.

Кожний реферат незалежно від обраної теми повинен мати у зазначеній послідовності таке: титульний аркуш, вступ, основну частину, висновки та рекомендації, перелік посилань, додатки. Загальний обсяг реферату має складати до 15-20 сторінок формату А4 рукописного тексту.

6.1. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Поняття, предмет, суб’єкти корпоративного права.
 2. Загальна характеристика джерел корпоративного права України
 3. Система господарських товариств.
 4. Порядок державної реєстрації господарських товариств.
 5. Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства.
 6. Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок оформлення.
 7. Розмежування понять «учасник» та «засновник».
 8. Захист прав учасників господарського товариства.
 9. Підстави набуття права власності на майно та його припинення.
 10. Загальна характеристика корпоративного управління.
 11. Організація роботи органів управління господарського товариства.
 12. Загальна характеристика реорганізації господарського товариства
 13. Ліквідація господарського товариства.
 14. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом.
 15. Порядок вирішення корпоративних спорів.
 16. Поняття та класифікація акціонерних товариств.
 17. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства.
 18. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів.
 19. Порядок формування та компетенція виконавчого органу.
 20. Порядок формування та компетенція наглядової ради.
 21. Акціонер та його основні права, типові порушення прав акціонерів.
 22. Судовий захист прав акціонерів.
 23. Загальні засади створення товариств з обмеженою відповідальністю.
 24. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.
 25. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю.
 26. Управління товариством з додатковою відповідальністю.
 27. Правові засади створення та припинення повного товариства.
 28. Управління повним товариством.
 29. Правове положення учасників командитного товариства.
 30. Специфіка управління командитним товариством.

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИТЕМА КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ЗНАНЬ 

З метою вдосконалення навчального процесу самостійна робота студентів з дисципліни оцінюється за кредитно-модульною системою. Як правило, це стосується студентів денної форми навчання.

Сутність модульної форми контролю полягає в тому, що контрольні заходи проводяться після закінчення логічно завершеної частини (модуля) лекційних та семінарських занять і їх результати враховуються при виставлені підсумкової оцінки.

Форми і методи контролю самостійної роботи студентів та їх знань

Контрольні заходи включають поточний, модульний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку засвоєння студентами опрацьованого матеріалу та зарахування залікових кредитів. Поточний контроль також передбачає перевірку результатів самостійної роботи студентів.Форми і методи поточного контролю з даної дисципліни такі:

- опитування студентів на семінарських заняттях;

- проведення індивідуальних співбесід з окремими студентами у разі необхідності;

- перевірка результатів опрацювання лекційного програмного матеріалу студентами під час самостійної роботи;

- тестування;

- перевірка рефератів, виконаних студентами під час індивідуальної роботи.

Ефективною є перевірка знань у вигляді тестів. Тестування від інших видів перевірки відрізняється тим, що:

- проводиться за короткий проміжок часу;

- охоплює великий об'єм матеріалу;

- всі студенти перебувають у рівних умовах;

- за максимально короткий строк можна отримати необхідні дані про знання студента і розуміння ним окремих питань навчальної дисципліни.

Тестова перевірка знань проводиться в комплексі з іншими формами контролю.

Модульний контроль передбачає проведення контрольних робіт в аудиторії, оцінювання результатів самостійної роботи студентів за відповідним модулем, виставлення атестаційної оцінки. Кожний заліковий модуль має бути оцінений. Студент інформується про результати оцінювання залікового модуля як складової підсумкового оцінювання засвоєння навчальної дисципліни (модуля). Оцінка кожного змістовного модуля базується на бально-рейтинговій оцінці.

Кожен модуль складається із таких складових:

1) написання реферату та виступ із ним на семінарі – 18 балів;

2) контрольна робота – максимум по 2 бали за кожне питання;

3) опрацювання лекційного матеріалу – по 3 бали + 1 бал за своєчасність;

4) робота на семінарських заняттях – максимум по 3 бали + 1 бал за своєчасність;

5) підсумкова контрольна робота по курсу – 18 балів.

       Додаткові бали студенти можуть отримати, виконуючи передбачену програмою самостійну роботу. Самостійна робота студента заохочується наступним чином:

1) оцінка конспекту самостійно опрацьованого матеріалу – 2 бали за кожне питання;

2) своєчасне представлення конспекту заохочується 1 балом;

3) усне опитування за матеріалом, винесеним на самостійне опрацювання – 3 бали за кожне питання;

Також студенти можуть отримати додаткові бали, виконуючи навчально-дослідну роботу. Навчально дослідна робота заохочується наступним чином:

1) Виступ з доповіддю за темою дисципліни на конференції – 10 балів;

2) Підготовка за темою дисципліни статті, роботи на конкурс – 10 балів;

3) Активна робота під час практичного чи індивідуального заняття, консультації – 0,5 балів за кожне заняття.

       Модульний контроль проводять 1 раз за результатами вивчення 1 модуля дисципліни “Корпоративне право” у 8 семестрі.

По закінченні вивчення дисципліни “Корпоративне право” проводиться підсумковий (семестровий) контроль у формі заліку (8 семестр).

Переведення підсумкових семестрових рейтингових оцінок (підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни) виражених у балах за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS здійснюється відповідно до таблиці.

У разі виконання студентом усіх видів поточного і модульних контролів семестровий контроль може не проводитися. Студенту виставляється оцінка за результатами його роботи в семестрі. Якщо студента не влаштовує оцінка, яку йому виставив викладач на основі поточних модульних контролів, він може покращити її під час складання заліку за допомогою контрольних завдань дисципліни після здачі реферату. Перелік контрольних питань додається.Сейчас читают про: