double arrow

Загальноправова характеристика                     1 год.


10. Захист прав акціонерів                                1 год.

11. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю                          1 год.

12. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства                                                                      1 год.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента (СРС) є одним з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом.

Мета самостійної роботи студента є формування самостійності як риси і засвоєння знань, умінь, навичок.

Студенту слід пам’ятати, що навчальний тиждень складає 54 години (9 годин щоденно). Це до шести годин аудиторні заняття та не більше трьох годин на самопідготовку.

До основних форм СРС даної дисципліни відносяться:

а) опрацювання лекційного матеріалу;

б)опрацювання навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань;
в) підготовка до семінарських занять;

г) написання реферату;

д) підготовка до контрольних робіт;

е) підготовка до заліку;

ж) пошук новітньої інформації в мережі Інтернет.

Систематичне опрацювання лекційного матеріалу має важливе значення для його засвоєння. Рекомендується студенту продивитися свій запис в той день, коли читалася лекція. При цьому слід перевірити повноту і правильність запису, доповнити пропущене, дописати незакінчені фрази, докреслити схеми тощо. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття, визначення і положення, домогтися розуміння логічного змісту формулювань. Після такої проробки слід співставити матеріал лекції з програмою дисципліни і за допомогою рекомендованої літератури доповнити конспект матеріалом, що не розглядався на лекції. На заключному етапі рекомендується сформулювати та записати резюме (висновок) до матеріалу лекції. При нерозумінні окремих питань студенту належить звернутися за консультацією до викладача.

Звичайно, що матеріал попередньої лекції до наступної може стати забутим. Тому студенту напередодні лекції слід переглянути конспект попередньої лекції. Інакше студент ризикує не зрозуміти лектора та загубити зв’язок між викладеним раніше матеріалом і новим.

Таким чином, робота студента над конспектом лекцій повинна проводитись в напрямку вдосконалення самого конспекту, в напрямку засвоєння матеріалу; в напрямку подальшого розширення та поглиблення питань, що викладені на лекції.

При підготовці до семінарських занять студенту необхідно напередодні ознайомитися з планом відповідного заняття та теоретичними положеннями по рекомендованій літературі і конспекту лекцій.До індивідуальних завдань з самостійної роботи студентів з даної дисципліни належить реферат.

Підготовка до контрольних робіт та заліку здійснюються протягом усього семестру шляхом проробки програмного матеріалу, виконання практичних завдань на заняттях, написання реферату.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Завдання до самостійної роботи охоплюють весь навчальний курс з даної дисципліни. Студентам необхідно більш детально ознайомитися з окремими питаннями кожної теми, а також закріпити отриманні знання за допомогою вирішення конкретних практичних завдань, використовуючи методичні рекомендації та відповідну літературу, В процесі самостійної роботи студентам важливо використовувати не тільки ті джерела, що дані в програмі. Необхідно звертатися до літератури, яка є в бібліотеці університету, а також навчальних закладах міста.

Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство - основний суб'єкт корпоративного права

1.1 Система господарських товариств.

1.2 Правосуб'єктність господарського товариства.

1.3  Найменування та місцезнаходження господарського товариства.

 

Тема 2. Порядок створення господарських товариств. Установчі документи господарських товариств2.1 Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства.

2.2 Внесення змін до установчих документів господарського товариства.

2.3 Визнання установчих документів господарських товариств недійсними.

2.4 Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства.

 

Тема 3. Правове положення учасників господарського товариства

3.1 Право на участь у господарському товаристві.

3.2 Права учасників господарського товариства.

3.3 Захист прав учасників господарського товариства.

3.4 Обов'язки учасників господарського товариства.

 

Тема 4. Майно господарського товариства

4.1 Формування майна господарського товариства.

4.2 Підстави набуття права власності на майно та його припинення.

4.3 Безпідставне набуття майна.

 

Тема 5. Засади корпоративного управління

5.1 Організація роботи органів управління господарського товариства.

5.2 Посадові особи господарського товариства.

 

Тема 6. Припинення господарського товариства

6.1 Загальна характеристика реорганізації господарського товариства.

6.2 Ліквідація господарського товариства.

 

Тема 7. Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом

7.1 Розпорядження майном боржника.

7.2 Санація.

7.3 Постановлення судового рішення про визнання боржника банкрутом. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом.

 

Тема 8. Вирішення корпоративних спорів

8.1 Загальна характеристика корпоративного спору.

8.2 Підвідомчість та підсудність корпоративних спорів.

8.3 Вирішення корпоративних спорів.

 

Тема 9. Акціонерне товариство: загальноправова характеристика

9.1 Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства.

9.2 Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів.

9.3 формування та компетенція виконавчого органу.

9.4 Порядок формування та компетенція наглядової ради.

 Сейчас читают про: