double arrow

Розрахунок основних і допоміжних робітників дільниці

1

Розрахунок капітальних витрат

Розрахунок вартості будівлі

Вартість будівлі визначається у відповідності з параметрами будівлі, що проектується у вартості одного кубічного метра виробничого приміщення.

 

Об'єм будівлі: П буд.=Д х Ш х Н, м3

 

де Д - довжина цеху, м

Ш - ширина цеху, м

Н - висота цеху, м

П буд.=75 м х 8 м х 24 м = 14400 м3

 

Вартість будівлі: S = П буд. х Ц1 м3, гри.

 

де Ц1 м3 - ціна 1м3 об'єму будівлі, дорівнює 36 грн/м3.

S = 14400 м3х 36 грн. = 518400 тис. грн.

Амортизація будівлі визначається за формулою:

 

А буд. = (S х На): 100%, грн.

 

де А буд. - річна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

На - річна норма амортизаційних відрахувань (2%), %.

Абуд. = (518400 х 2): 100 = 10368 тис. грн.

 


 

Розрахунок вартості обладнання й амортизації дільниці виготовлення заготовок боковин для покришок розміру 195/65R15

Назва обладнання Кількість обладнання, шт. Ціна одного обладнання, тис. грн. Загальна вартість обладнання, тис. грн.

Витрати на установку і монтаж обладнання

Кошторисна вартість обладнання, тис. грн.

Амортизаційні відрахування

        % Сума, тис. грн.   % Сума, тис. грн.
Протекторний агрегат 2 168,5 337,0 25 84,3 421,3 6 25,3
Всього основного 2         421,3   25,3

Допоміжне обладнання
Електросилове обладнання           42,1 15 6,3
Контрольно- вимірювальні прилади           63,2 15 9,5
Виробничий інвентар і інструмент           2,1 15 0,3
Всього допоміжного           107,4   15,1
Всього обладнання           528,7   40,4

 

Електросилове обладнання розраховується - 10% від кошторису, КВПіА - 15% від кошторису.

Виробничий інвентар - 0,5%.

Ціна одиниці обладнання береться на базовому підприємстві. Витрати на установку та монтаж обладнання складають 25% від первісної вартості обладнання:

,0 х 0,25 = 84,3 тис. грн.

Кошторисна вартість складається з вартості обладнання та витрат на установку і монтаж обладнання:

,0 + 84,3= 421,3 тис. грн.

Норма амортизації береться на основне обладнання згідно встановлених нормативів - 6%

А = (421,3 х 6): 100 = 25,3 тис. грн.

 

Структура основних фондів дільниці

Найменування груп основних фондів

Капітальні витрати

  Сума, тис. грн. % витрат до загальної суми капітальних витрат
Будівлі 518,4 49,5
Основне обладнання 421,3 40,3
Допоміжне обладнання 107,4 10,2
Всього 1047,1 100,0

 

Структура основних фондів цеху - це відношення кожної групи до загальної вартості капітальних витрат, виражена у відсотках.

Розрахунок проводиться за пропорцією:Всього -100%

Будівля - х%      

х = (518,4 х 100): 1047,1 = 49,5%

Найбільша питома вага у структурі основних фондів належить вартості будівлі - 49,5%


Праця і заробітна плата

Баланс робочого часу одного робітника на рік

Баланс робочого часу одного середньоспискового робітника складається кожного року на кожному заводі у відділі організації праці і заробітної плати із урахуванням звітних даних минулого року.

Встановлюється трьохзмінний чотирьох бригадний графік роботи.

Баланс робочого часу на одного середньоспискового робітника

Найменування Одиниці виміру Величина
Календарний фонд робочого часу дні 366
Кількість не робочих днів дні 114
- Святкові дні 10
- Вихідні дні 104
Номінальний фонд робочого часу (Т ном) дні 252
Заплановані цілоденні невиходи, всього дні 50
- Чергова і додаткова відпустка дні 42
- Невиходи через хворобу дні 5
- Виконання державного обов'язку дні 1
- Учбова відпустка дні 1
Кількість робочих днів у році (Т еф) дні 202
Середня тривалість робочого дня год. 8
Ефективний фонд год. 1616

 

Календарний фонд робочого часу, кількість не робочих днів береться із

календаря відповідного року.

Пояснювальна записка до таблиці.

Коефіцієнт переходу від явної чисельності до спискової розраховується:

 

Ксп = Т ном / Т еф

 

де Ксп - коефіцієнт переходу від явної чисельності до спискової; Т ном - номінальний фонд робочого часу, дні;Т еф - ефективний фонд робочого часу, дні.

Ксп = 252 / 202 = 1,24


Розрахунок основних і допоміжних робітників дільниці

Основні робітники - це робітники котрі безпосередньо беруть участь у процесі виготовлення продукції.

Допоміжні робітники - ті робітники, які виконують функції обслуговування основного виробництва.


 

Розрахунок основних і допоміжних робітників дільниці

Найменування спеціальності Роз- ряд Кількість обладнання Норма обслуго- вування Явочна кількість у зміну, чол. Кількість змін Явочна кількість всього, чол. Середньо- спискова чисельність працівників

Основні робітники

Вальцювальник 6 2 1 2 4 8 10
Вальцювальник 5 2 2 4 4 16 20
Всього основних             30

Допоміжні робітники

Слюсар ППР 5 - 2 2 4 8 10
Електрик 5 - 2 2 4 8 10
Слюсар КВПіА 5 - 1 1 4 4 5
Водій автотран- спорту 3 - 1 1 4 4 5
Всього допоміжних             30
Всього робітників             60

 

Норма обслуговування - це кількість виробничих об'єктів, що їх повинен якісно обслуговувати робітник за одиницю робочого часу.

Норми обслуговування беруться на підставі даних базового підприємства.

 


 

Таблиця 2.5 - Розрахунок річного фонду оплати праці робітників дільниці

Найменування професії Тарифний розряд Кількість, чол. Годинна тарифна ставка, грн. Ефективний фонд робочого часу 1 робітника, год. Основний фонд заробітної плати, грн.

Додатковий фонд заробітної плати, грн.

Фонд оплати праці, грн. Виплати із прибутку (премії) 30%, грн Всього фонд оплати праці, грн Відрахування із фонду оплати праці 52%, грн.
            Нічні 45% Святкові Інші 20% Чергові відпустки Державні обов’язки Учбові Всього        

Основні робітники

Вальцювальник 6 10 12,2 1616 197152 29573 19520 39430 59398 2828 150748 347900 104370 452270 235180
Вальцювальник 5 20 10,9 1616 349056 52358 34560 69812 105164 5008 266902 615958 184788 800746 416388
Всього основних робітників   30                   963858 289158 1253016 651568

Допоміжні робітники

Слюсар ППР 5 10 10,8 1616 174528 26179 17280 34906 52582 2504 133451 307979 92394 400373 208194
Електрик 5 10 10,8 1616 174528 26179 17280 34906 52582 2504 133451 307979 92394 400373 201894
Слюсар КВПіА 5 5 10,4 1616 84032 12605 8320 16806 25317 1206 64254 148286 44486 192772 100241
Водій електрокари 3 5 7,9 1616 63832 9575 8320 12766 19231 916 48808 112640 33792 146432 76145
Всього допоміжних   30                   866884 263066 1139950 592774
Всього робітників дільниці   60                   1830742 552224 2392966 1244342

Примітка: годинні тарифні ставки взяти умовно

 

1.     Всього фонд зарплати розраховується за формулою:

 

Т осн = Ч р х С год х Т еф.

 

де Ч р - чисельність робітників даної професії і розряду;

С год - годинна тарифна ставка;

Т еф - ефективний фонд робочого часу.

Т осн = 10 х 12,2 х 1616= 197152 грн.

. Доплата за роботу в нічний час:

 

Д н = (Т осн: 3) х 45%,

 

Дн = (197152: 3) х 0,45 = 29573 грн,

3. Доплата за роботу у святкові дні розраховується за формулою:

 

Дсв= С год х α х Чр х Т св х Т зм,

 

де α - коефіцієнт збільшення у святкові дні;

Т св - кількість святкових днів;

Т зм - тривалість зміни.

Д св. = 12,2 х 2 х 10 х 10 х 8 =19520 грн.

. Інші (доплата за професійну майстерність) - 20% від основної заробітної плати:

Д інші = 397152 х 0,2 =39430грн.

. Спочатку розрахуємо загальний фонд оплати праці:

 

Ф осн = Т осн + Дн + Дсв + Д інші

 


 

Ф осн = 197152 + 29573 + 19520 + 39430 = 285675 грн.

. Розрахунок основної і допоміжної відпусток, а також учбової відпустки.

 

S осн = (Фосн х Ч р): (Ч р х Т еф) х Т відп

 

S осн. відп. = (285675 х 10): (10 х 202) х 42 = 59398 грн.

S осн. учб. = (285675 х 10): (10 х 202) х 2 = 2828 грн.

7. Всього фонд додаткової заробітної плати розраховується:

Т дод. = 29573 + 19520 + 19430 + 59398 +2828 = 150748 грн.

8. Фонд оплати праці складається із основної та додаткової заробітної плати:

 

ФОП = Т осн + Т дод

 

ФОП = 197152 + 150748 = 347900 грн.

9. Виплати із прибутку складають 30% від ФОП:

х 0,3 = 104370 грн.

10. Всього ФОП: 104370 + 347900 = 452270 грн.

11. Відрахування із ФОП складають 52%:

452270 х 0,52 = 235180 грн.

 

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці керівників і фахівців

Найменування Категорія Кількість, чол. Посадовий оклад, грн. З надбавкою Річний фонд оплати праці, грн. Виплати із прибутку 30%, грн. Всього фонд оплати праці, грн. Відрахування із ФОП 52%, грн.
Начальник дільниці керівник 1 4200 5460 65520 19656 85176 44592
Змінний майстер керівник 4 3700 4810 230880 69264 300144 156075
Інженер технолог фахівець 1 3800   45600 13680 59280 30826
Майстер ПГТР фахівець 1 3800   45600 13680 59280 30826
Всього   7     387600 116280 503880 262018

 

Розрахунок чисельності інженерно-технічних фахівців дільниці проводиться на основі рекомендованих матеріалів базового підприємства.

Керівники - це працівники, що займають посади керівників підприємства і його структурних підрозділів (директор, начальник цеху, начальник дільниці, майстер).

До фахівців підприємства відносяться працівники, що виконують інженерно-технічні та інші види робіт (економісти, механіки, технологи та інші).

 

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці робітників

Найменування груп робітників Кількість робітників, чол. Виплати із ФЗП, грн. Виплати із прибутку, грн. Всього ФОП, грн. Відрахування із ФОП, грн.
Основні 30 963858 289158 1253016 651568
Допоміжні 30 876884 263066 1139950 592774
Службовці 7 387600 116280 503880 262018
Всього 67 1830742 552224 2392966 1244312

 

Фонд оплати праці і чисельність всіх робітників дільниці складається з фонду оплати праці основних та допоміжних робітників та фонду оплати праці службовців.


1
Сейчас читают про: