double arrow

За матеріалами конференції 25-26 лютого 2016року

3

«Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського»

Збірник є періодичним науковим виданням НМАУ імені П.І. Чайковського, затвердженим Постановою Президії ВАК України. Оформлення статей повинно відповідати вимогам, розробленим ВАК України (Бюлетень ВАК № 1, 2003), й викладено на сайті НМАУ ім.П.І. Чайковського www.knmau.com.ua/muzikoznavstvo.

Поряд із вимогами ВАК, слід дотримуватись наступного: використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’); не використовувати переноси. Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, редакційною колегією розглядатись не будуть.

Автори, які не мають наукового ступеня, додають рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. За достовірність фактів, цитат, власних імен та посилань відповідають автори публікацій.

Збірник публікується за кошти авторів (вартість 1 стор. тексту А-4 - 30 грн.).

Для розміщення у збірнику необхідно до 1 квітня 2016 р. надіслати текст статті на електронну адресу otm@sspu.sumy.ua (кафедра образотворчого мистецтва і хореографії Сум ДПУ ім. Макаренка) з поміткою «Вісник» та сплатити вартість публікації.
Редактори-упорядники номеру д. мист., проф. О.К. Зав’ялова (Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка), канд. мист., проф. В.Ю. Панасюк (Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка).

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

 

Статті публікуються українською мовою.

До друку приймаються лише неопубліковані статті.

Структура статті має відповідати вимогам Міністерства освіти і науки України:

«<…> Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано

розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше

частин загальної проблеми, яким присвячена стаття; формулювання мети статті (постановка

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих

наукових результатів; висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших роз-

відок у вказаному напрямі».

(Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).

У статті кожне прізвище слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові)

перед прізвищем.

Нотні приклади (набрані у нотному редакторі і пронумеровані) та ілюстрації слід по-

давати ще й окремими файлами у форматах TIFF чи EPG. Кожна ілюстрація (таблиця, нотний

приклад, рисунок, схема) повинна мати назву.

Усі джерела та використана література пишуться мовою оригіналу. Список джерел

має бути оформленим згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліо-

течної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимогита правила складання».

Оформлення посилань: автор і назва цитованої книги вказуються у підсторінкових

виносках із зазначенням прізвища з ініціалами автора (авторів) роботи, її повної назви, місця

видання, видавництва, року видання, номера сторінки цитати. У посиланнях на статтю зі збір-

ника наукових праць, словника чи енциклопедії слід указати прізвище й ініціали автора, назву

тільки використовуваної статті, надавши опис збірника (довідника, енциклопедії), у якому її

опубліковано, з усіма вихідними даними, а також номер сторінки, з якої взято цитату. Якщо

цитується листування, то вказувати лише цитований (згадуваний) лист із зазначенням адре-

санта й адресата і часу написання, зазначивши також і зібрання (у якому опубліковано лист)

з усіма вихідними даними. Посилаючись на багатотомне видання, треба вказувати не лише

номер використаного тому, а й загальну кількість томів. В описі дисертації чи автореферату

дисертаційної праці слід зазначати повністю ім’я і по батькові автора, а також указати шифр

і назву спеціальності та установу, у якій відбувся захист.

До списку літератури вносити лише цитовані та згадувані праці. В описі монографії

(дисертації, автореферату) слід указати загальну кількість сторінок, а в описі статті або листа

зазначити сторінки (від першої до останньої) тільки використаної статті або листа.

Автору необхідно додати до статті анотації та ключові слова (3–7) українською,російською та англійською мовами. Обсяг кожної з анотацій із прізвищем з ініціалами автора

та назвою статті (без ключових слів) – 400–700 знаків (із проміжками між словами). Згідно з

новими вимогами Міністерства освіти і науки України, для електронної версії журналу (для

сайту НМАУ ім. П. І. Чайковського) потрібні ще дві анотації: українською (або російською)

Та англійською мовами обсягом по дві сторінки кожна (по 4000–5000 знаків із проміжками

між словами). Анотацію не варто починати словами «У статті…», «Стаття присвячена…»,

«Автор досліджує…», а краще використати дієслівну форму: «Розглянуто…», «Проаналізо-

вано…», «Виявлено…» тощо.

Обсяг статті (без списку літератури й анотацій) – 0,5–1 обл.-вид. арк. (20000–

40000 знаків із проміжками між словами, 10–20 сторінок формату А4).

Зазначити відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене

звання, місце роботи, посада.

Автор статті має також указати контактний телефон та електронну адресу.

 3
Сейчас читают про: