double arrow

ТЕМА: Кровеносные сосуды таза и туловища, кровоснабжение органов таза и спинного мозга.1

TOPIC: The blood vessels of the pelvis and trunk, the vascularization of the pelvic viscera and blood supply of the spinal cord.

ТЕМА: Кровеносные сосуды таза и туловища, кровоснабжение органов таза и спинного мозга.

Conţinutul temei:

1.Artera iliacă comună şi artera iliacă externă – origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, teritorii de irigare, anastomoze.

2.Artera iliacă internă – origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, zone de irigare, anastomoze.

3.Anastomozele arterelor bazinului – rolul lor funcţional şi importanţa  aplicativă.

4.Vena iliacă comună şi vena iliacă externă – origine, traiect, topografie, afluenţi, zone de colectare a sângelui, anastomoze.

5.Vena iliacă internă – formare, traiect, topografie, afluenţi parietali şi viscerali, zone de colectare a sângelui, anastomoze.

6.Vascularizaţia muşchilor şi fasciilor trunchiului, bazinului şi  perineului.

7.Vascularizaţia măduvei spinării.

8.Vascularizaţia viscerelor micului bazin şi a organelor genitale externe.

9.Explorarea pe viu a vaselor sangvine ale bazinului.

Contents of the topic:

1. The iliac common and external arteries – their origin, path, topography, branches, area of supplying, anastomoses.

2. The internal iliac artery – its origin, path, topography, branches, distribution, area of supplying, anas- tomoses.

3. The anastomoses of the pelvic arteries – its applied and functional role.

4. The iliac common and external veins – their origin, path, topography, tributaries, area of collecting blood, anastomoses.

5. The internal iliac vein – its formation, path, topography, visceral and parietal tributaries, area of collect- ing blood, anastomoses.

6. The blood supply of the muscles and fascia of the pelvis, trunk and perineum.
7. The blood supply of the spinal cord.

8. The blood supply of the pelvic viscera and external genital organs.

9. Examination on alive person the vessel of the pelvis.

Содержание темы:

1. Общая и наружная подвздошные артерии – начало, ход, топография, ветви, распределение, зоны кровоснабжения, анастомозы.

2. Внутренняя подвздошная артерия – начало, ход, топография, ветви, распределение, зоны кровоснабжения,  анастомозы.

3. Анастомозы артерий таза – их функциональное и прикладное значение.

4. Общая и наружная подвздошные вены – формирование, ход, топография, притоки, зоны, из которых они собирают кровь, анастомозы.

5. Внутренняя подвздошная вена – формирование, ход, топография, пристеночные и висце- ральные притоки, зоны, из которых они собирают кровь, анастомозы.

6. Кровоснабжение мышц и фасций туловища, таза и промежности.

7. Кровоснабжение спинного мозга.

8. Кровоснабжение органов малого таза и наружных половых органов.

9. Обследование на живом кровеносных сосудов  таза.


 

Scopul:

Formarea competenţelor privind vasele sangvine ale pelvisului şi trunchiului şi a deprinderilor de a le identifica pe preparate şi cadavru, de a le demonstra şi descrie.

Motivaţia:

Cunoştinţele obţinute în rezultatul realizării lucrării vor fi necesare pentru studierea anatomiei topo- grafice, chirurgiei, traumatologiei, obstetricii şi ginecologiei, proctologiei, urologiei, imagisticii etc.The goal:

To formate the competences regarding blood vessels of the pelvis, trunk as well skills in identification them on a cadaver and anatomical samples with demonstration and describing.

Motivation:

The knowledge obtained during practical work will be necessary for studying of topographical anatomy, surgery, traumatology, obstetrics, gynecology, urology, imagistics etc.

Цель занятия и ее мотивационная характеристика:

Выработать компетенции относительно кровеносных сосудов таза и туловища и умение нахо- дить, демонстрировать и описывать эти структуры на анатомических препаратах и трупе. Получен- ные знания необходимы для изучения топографической анатомии, хирургии, травматологии, аку- шерства и гинекологии, проктологии, урологии, рентгенологии и др.

Realizarea lucrării / Making the paper / Выполнение работы:

1.Comparaţi subtemele cu subiectele teoretice din chestionar, studiaţi-le după sursele bibliografice indica- te, notaţi tezele mai importante. / Compare the subtopics with the theoretical subjects from the questionna- ire, study them using the given bibliography, note the most important thesis. / Сравните подтемы с тео- ретическими вопросами (приложение №1 «Вопросы для самоподготовки»), изучите их, исполь- зуя указанные библиографические источники, отметьте наиболее важные  моменты.

2.Elaboraţi şi prezentaţi grafic schema structurii logice a temei. / Elaborate and present the logical structure of this theme. / Изобразите схему логической структуры темы.

 

 

                                                                                                       Нижняя надчревная

a.iliaca communis                               a.iliaca externa

                                                                                                                                          Глубокая артерия

                                                                               a.iliaca interna 1)подвздошно-поясничная

                                                                                   2)латеральные крестцовые

                                                                                                                 3)верхняя ягодичная

                                                                                                                 4)пупочная

                                                                                                                 5)нижняя мочепузырная

                                                                                                                 6)маточная

                                                                                                                 7)средняя прямокишечная

                                                              8)внутренняя половая

                                                                                                                 9)запирательная

                                                                                                                 10) нижняя ягодичная

3.Selectaţi din chestionar subiectele practice referitoare la temă, identificaţi formaţiunile respective pe preparate şi cadavru şi studiaţi-le cu atenţie. / Select from the questionnaire the practical subjects concer- ning this topic, identify the corresponding structures on the cadaver, study them carefully. / Из приложе- ния №1 «Вопросы для самоподготовки») выберите практические вопросы, относящиеся к дан- ной теме, а из набора анатомических препаратов – необходимые органы и рисунки, вниматель- но их изучите.


 

4.Prezentaţi o revistă de ansamblu a vaselor sangvine ale bazinului.

Present the general review concerning pelvic blood vessels.

Дайте общую характеристику кровеносным сосудам таза.


a.iliaca communis – самая главная артерия, делится на a.iliaca externa и a.iliaca interna, отдает ряд мелких ветвей. Таз кровоснабжается по всему периметру, в основном ветвями от внутренней подвздошной артерии.

 

5.Descrieţi artera iliacă comună, indicaţi originea şi topografia ei, adnotaţi fig. 1.

Describe the common iliac artery, indicate its origin and topography, label the fig. 1.

Опишите общую подвздошную артерию, укажите её начало и топографию, аннотируйте рис. 1.


Общая подвздошная артерия (a. iliaca communis) представляет собой парный сосуд, образованный посредством бифуркации (деления) брюшной части аорты. На уровне крестцово-подвздошного сочленения каждая общая подвздошная артерия дает две конечные ветви: наружную и внутреннюю подвздошные артерии( a.iliaca externa и a.iliaca interna). На рисунке обозначена синей стрелкой.

 

 

6.artera iliacă externă, identificaţi-o pe imaginea din fig. 1, indicaţi originea şi topografia ei.

Characterize the external iliac artery, identify on picture 1, indicate its origin and topography.

Дайте характеристику наружной подвздошной артерии, укажите её на рис. 1, отметьте её нача- ло и топографию. 

На рисунке обозначена желтой стрелкой. A.iliaca externa, парная, залегает забрюшинно, направляется вперед и вниз и проходит под паховой связкой в lacuna vasorum, где располагается латеральнее одноименной вены. По выходе из лакуны на бедро продолжается в бедренную артерию , залегающую между разгибателями и приводящими мышцами бедра


 

 

7.Enumeraţi ramurile arterei iliace externe, indicaţi traiectul şi teritoriile lor de irigare, adnotaţi imaginile din fig. 2. / Enumerate the branches of external iliac artery, indicate path and area of supplying, label their the fig. 2. / Перечислите ветви наружной подвздошной артерии, отметьте её ход, кровоснабжае- мые ею территории, аннотируйте рис. 2.

A  BFig. 2


От наружной подвздошной артерии отходят : 1) нижняя надчревная артерия a. Epigastrica inferior. отходит от наружной подвздошной артерии, огибает изнутри семенной канатик и в предбрюшинной клетчатке направляется вверх, к пупку. Кровоснабжает оболочки семенного канатика и яичка у мужчин и наружные половые органы у женщин, идет к лобковой кости и ее надкостнице.

2)Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость, а. circumflexa ilium profunda, отходит от наружной подвздошной артерии и направляется кнаружи в клетчатке между брюшиной и поперечной фасцией параллельно паховой связке и далее вдоль гребня подвздошной кости. Кровоснабжает мышцы живота.

8. Caracterizaţi artera iliacă internă, indicaţi topografia ei, enumeraţi-i ramurile, adnotaţi fig. 3. / Charac- terize the internal iliac artery, indicate its origin and topography, enumerate their branches, label the fig. 3.

/ Опишите внутреннюю подвздошную артерию, укажите её топографию, перечислите ветви, ан-

нотируйте рис. 3.

A B


 

 


 

 

C

Fig. 3

Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) располагается непосредственно в полости малого таза. Отходящие от нее ветви подразделяют на снабжающие кровью стенки малого таза и питающие органы малого таза. К первым относятся: 1) подвздошно-поясничная артерия (a. iliolumbalis), проникающая в мышцы живота и поясничной области спины; 2) латеральные крестцовые артерии (aa. sacrales laterales), насыщающие кровью крестец, кожу крестцовой области, нижние отделы мышц спины и живота, а также спинной мозг; 3) верхняя ягодичная артерия (a. glutea superior), которая питает мышцы таза, бедра, промежности и ягодичные мышцы; 4) нижняя ягодичная артерия (a. glutea inferior), несущая кровь коже и мышцам ягодичной области, частично мышцам таза и бедра, а также питающая седалищный нерв и тазобедренный сустав; 5) запирательная артерия (a. obturatoria), которая направляет свои ветви к мышцам таза и бедра, снабжает кровью тазобедренный сустав и седалищную кость.

9.Descrieţi arterele iliolombare şi sacrale laterale, indicaţi ramificaţiile şi teritoriile lor de irigare. / Describe the iliolumbar and lateral sacral arteries, indicate their ramifications and zones of spreading blood. / Опи- шите подвздошно-поясничные и боковые крестцовые артерии, укажите их ветви и зоны распро- странения. подвздошно-поясничная артерия (a. iliolumbalis) идет позади большой поясничной мышцы назад и латерально и отдает 2 ветви : поясничную, которая идет к большой поясничной мышце и квадратной мышце поясницы и подвздошную, которая кровоснабжает подвздошую кость и одноименную мышцу и анастомозирует с глубокой артерией.

латеральные крестцовые артерии (aa. sacrales laterales) направляются к костям и мышцам крестцовой области. Их спинномозговые ветви идут через передние крестцовые отверстия к оболочкам спинного мозга.


 

 

10.Caracterizaţi arterele fesiere superioară şi inferioară, indicaţi topografia, ramurile şi zonele lor de iriga- re. / Characterize the superior and inferior gluteal arteries, indicate the topography, branches and areas of blood supply by them. / Опишите верхнюю и нижнюю ягодичные артерии, отметьте их топогра- фию, ветви и зоны кровоснабжения. верхняя ягодичная артерия (a. glutea superior) выходит из таза через надгрушевидное отверстие и делится на поверхностную и глубокую ветви. Поверхностная ветвь идет к ягодичным мышцам и коже, а глубокая ветвь участвует в кровоснабжении тазобедренного сустава и идет к ягодичным мышцам, преимущественно средней и малой. нижняя ягодичная артерия (a. glutea inferior) направляется вместе с внутренней половой артерией через подгрушевидное отверстие к большой ягодичной мышце.


 

 

11.Descrieţi arterele ombilicală şi vezicală inferioară, indicaţi ramurile lor şi formaţiunile irigate, identifi- caţi-le pe imaginile din fig. 3. / Describe the umbilical artery as well the inferior vesical arteries, indicate their branches and supplied organs, identify them on the fig. 3. / Дайте характеристику пупочной и нижней пузырной артерий, укажите их ветви и кровоснабжаемые ими структуры, отметьте их на рис. 3.               Обозначены на рисунке синими стрелками. A. Umbilicalis направляется вперед и вверх и поднимается по задней поверхности передней стенки живота к пупку. От начальной части отходят: верхние мочепузырные артерии, которые отдают мочеточниковые ветви к нижнему отделу мочеточника и артерию семявыносящего протока. A. vesicalis inferior у мужчин отдает ветви к семенным пузырькам и предстательной железе, у женщин- к влагалищу.


 

12.Descrieţi arterele uterină şi rectală medie, indicaţi ramificaţiile lor, identificaţi-le pe imaginile din fig. 3. / Describe the uterine and middle rectal arteries, indicate its ramifications, identify them on the fig. 3. / Опи- шите маточную и среднюю прямокишечную артерии, укажите их ветви, отметьте их на рис. 3.

Обозначены на рисунке оранжевыми стрелками. A.uterina опускается в полость малого таз, перекрещивает мочеточник и между листками широкой маточной связки достигает шейки матки. Отдает влагалищные ветви, трубную и яичниковую ветви. A rectalis media направляется к латеральной стенке ампулы прямой кишки, к мышце, поднимающей задний проход, и отдает ветви к семенным пузырькам и предстательной железе у мужчин, к влагалищу- у женщин.

 


 

 


 

 


13.Caracterizaţi artera pudendă internă, identificaţi-o pe imaginile din fig. 3, indicaţi traiectul, topografia şi ramificaţiile ei, numiţi formaţiunile anatomice irigate de ele. / Characterize the internal pudendal artery, identify it on fig. 3, indicate its path, topography and branches, name the anatomical structures supplied by them. / Дайте характеристику срамной артерии, найдите её на рис. 3, укажите её ход, топографию и ветви, перечислите кровоснабжаемые ими  структуры. A. pudenda interna обозначена на рисунке серой стрелкой. Выходит из полости таза через подгрушевидное отверстие, а затем через малое седалищное отверстие следует в седалищно-прямокишечную ямку, где прилежит к внутренней поверхности внутренней запирательной мышцы. Отдает: нижнюю прямокишечную артерию, делится на промежностную артерию и ряд других сосудов: у мужчин- это уретральная артерия, артерия луковицы полового члена, глубокая и дорсальная артерии полового члена, у женщин- уретральная артерия, артерия луковицы преддверия, глубокая и дорсальная артерии клитора.


 

 

14.Prezentaţi artera obturatoare, indicaţi traiectul, topografia, ramurile şi teritoriile ei de irigare. Present the obturator artery, indicate its path, topography, branches and areas of blood supply. Опишите запирательную артерию, укажите её ход, топографию, зоны  кровоснабжения.

Запирательная артерия, a. obturatoria, выходит из полости таза через запирательный канал и кровоснабжает медиальную поверхность бедра (мышцы, кожу), кожу наружных половых органов, тазобедренный сустав. Лобковая ветвь этой артерии, r. pubicus, вблизи симфиза анастомозирует с запирательной ветвью нижней надчревной артерии, образуя медиально от бедренного кольца важный с практической точки зрения анастомоз — «корона смерти» (corona mortis). Вертлужная ветвь не только питает стенки вертлужной впадины, но и в составе связки головки бедренной кости достигает головки бедра.


 

 

15.Enumeraţi anastomozele arterelor bazinului, indicaţi formarea şi localizarea lor. Enumerate the anastomoses of pelvic arteries, indicate their formation and location. Перечислите анастомозы артерий таза, отметьте их формирование и  локализацию. 

Анастомоз подвздошной ветви подвздошно-поясничной артерии с глубокой артерией, анастомоз верхней ягодичной артерии с ветвями латеральной артерии, анастомоз яичниковой ветви с ветвями яичниковой артерии, анастомоз лобковой ветви с запирательной ветвью из нижней надчревной артерии, анастомоз глубокой артерии с ветвями подвздошно-поясничной артерии


 

 

                                                

16.Caracterizaţi venele iliacă comună şi iliacă externă, indicaţi afluenţii lor şi zonele de colectare a sângelui, adnotaţi fig. 4. / Characterize the common and external iliac veins, indicate their tributaries and areas of collecting blood, label the fig. 4. / Опишите общую и наружную подвздошные вены, отметьте их притоки и зоны, из которых они собирают кровь, аннотируйте рис.  4.


 

 

Наружная подвздошная вена, v. iliaca externa, является продолжением бедренной вены. Лежит сзади и медиальнее одноименной артерии. Принимает глубокую вену, огибающую подвздошную кость, v. circumflexa ilium profunda, и нижнюю надчревную вену, v. epigastrica inferior, сопровождающие одноименные артерии.

Общие подвздошные вены, vv. iliacae communes, правая и левая, образуются на уровне крестцово-подвздошного сустава слиянием внутренней и наружной подвздошных вен. На уровне межпозвоночного диска, между 4 и 5 поясничными позвонками правая и левая общие подвздошные вены сливаются и образуют нижнюю полую вену.

 

17.Descrieţi vena iliacă internă, indicaţi traiectul şi afluenţii ei parietali, identificaţi-i pe imaginea A din fig.

3. / Describe the internal iliac vein, indicate the path and parietal tributaries of it, identify on the picture A of fig. 3. / Опишите внутреннюю подвздошную вену, укажите её ход, пристеночные притоки, от- метьте их на рис. 3.

Внутренняя подвздошная вена, v. iliaca interna, располагается позади одноименной артерии. Притоки внутренней подвздошной вены соответствуют ветвям внутренней подвздошной артерии. Вне полости таза эти притоки двойные, в полости таза – одиночные, на стенках органов таза притоки образуют сплетения.


Париетальные притоки:1) vv.gluteales superiores et inferiors 2)vv. Obturatoriae 3)vv. Sacrales laterales 4) v.iliolumbalis

 

 

18.Numiţi afluenţii viscerali ai venei iliace interne, indicaţi plexurile venoase din care aceştea îşi iau origi- nea şi afluenţii lor, identificaţi-i pe imaginea A din fig. 3. / Name the visceral tributaries of the internal iliac vein, indicate the venous plexus and branches that give rise on vein, identify all affluents on pic. A of fig. 3. / Перечислите висцеральные притоки внутренней подвздошной вены, укажите венозные сплетения, из которых они берут своё начало, их притоки, отметьте их на рис. 3. 1. Крестцовое венозное сплетение, plexus venosus sacralis, размещается на тазовой поверхности крестца. 2. Прямокишечное венозное сплетение, plexus venosus rectalis, делится на внутреннее и наружное. Внутреннее располагается в подслизистой основе прямой кишки и подкожно (в окружности заднего прохода). Наружное сплетение находится на поверхности мышечного слоя кишки. Кровь от прямой кишки оттекает по верхней, средним и нижним прямокишечным венам, которые вливаются в нижнюю брыжеечную, внутреннюю подвздошную и внутреннюю половую вены соответственно 3. Мочепузырное венозное сплетение, plexus venosus vesicalis, располагается в нижних отделах мочевого пузыря . 4. Простатическое венозное сплетение, plexus venosus prostaticus, окружает простату и семенные пузырьки, принимает глубокую дорсальную вену полового члена и соединяется с мочепузырным венозным сплетением. 5. Маточное венозное сплетение, plexus venosus uterinus, лежит в толще широкой связки матки. 6. Влагалищное венозное сплетение, plexus venosus vaginalis, охватывает влагалище и соединяется с соседними сплетениями


 

 

19.Prezentaţi o revistă de ansamblu a vascularizaţiei muşchilor şi fasciilor trunchiului, bazinului şi perine- ului. / Present the general review about blood supply of the muscles and fascia of the pelvis, trunk and peri- neum. / Дайте общую картину кровоснабжения мышц и фасций туловища, таза и промежности. Кровоснабжаются общей подвздошной артерией и ее ветвями, основным сосудом-брюшной аортой и ее ветвями, бедренной артерией и ее ветвями.


 

 

20.Descrieţi vascularizaţia măduvei spinării, adnotaţi fig. 5. / Describe the blood supply of the spinal cord, label the fig. 5. / Опишите кровоснабжение спинного мозга, аннотируйте рис. 5.


Fig. 5


Обеспечивается анастомотической цепью ветвей нескольких (чаще 4–8) передних и менее крупных (чаще 15–20) задних корешковых (радикуломедуллярных) ветвей позвоночной артерии, которые достигают вещества спинного мозга и формируют один передний и два задних артериальных тракта. Они кровоснабжают спинной мозг, корешки, спинномозговые узлы и мозговые оболочки.

Различают два типа кровоснабжения спинного мозга – магистральное и рассыпное. При магистральном типе имеется небольшое число корешковых артерий (3–5 передних и 6–8 задних), при рассыпном таких артерий бывает больше (6—12 передних, 22 и более задних).

По длиннику спинного мозга можно выделить два артериальных бассейна. Верхний бассейн позвоночно-подключичных артерий (a. vertebralis, а. cervicalis ascendens, truncus costocervicalis ) включает a. spinalis anterior и a. spinalis posterior, кровоснабжающие C1—C4 сегменты, и 3–7 корешковых артерий для питания всех остальных шейных и двух-трех верхних грудных сегментов. Нижний бассейн аорты (аа. intercostales posterior, аа. lumbales, rr. sacrales laterales a. iliolumbalis ) – корешковые ветви для снабжения всех грудных, начиная с Th4, поясничных и крестцовых сегментов. Корешковые артерии разделяются в позвоночном канале на передние и задние и сопровождают соответствующие корешки спинного мозга. Каждая такая артерия, подойдя к поверхности спинного мозга, делится дихотомически на восходящую и нисходящую ветви, которые анастомозируют с аналогичными ветвями выше-и нижерасположенных корешковых артерий, формируя в передней срединной щели спинного мозга переднюю, а в задних латеральных бороздах – две задние спинномозговые артерии. Таким образом, спинномозговые артерии не непрерывные сосуды, и кровоток в них может иметь противоположные направления с образованием по длиннику спинного мозга пограничных зон кровоснабжения (уровни C4, Th4, Th9—L1). При магистральном типе кровоснабжения передняя спинномозговая артерия в зоне нижнего бассейна образуется ветвями одной (20 %) или двух корешковых артерий: передней корешковой (a. radicularis anterior , Адамкевича) и нижней (артерия Депрож-Готтерона) или верхней дополнительной корешковой артерией. Передняя корешковая артерия входит в позвоночный канал с одним из спинномозговых корешков от Th5 до L5 (чаще Th11—Th12), обычно слева, нижняя дополнительная – с L5 или S1; верхняя дополнительная – от Th3 до Th6.

На поперечнике спинного мозга различают три зоны кровоснабжения. Первая из них охватывает передние рога, переднюю серую спайку, основание задних рогов, прилегающие к ним участки передних и боковых канатиков (центральная зона) и обеспечивается бороздчато-комиссуральными ветвями передней спинномозговой артерии.

Из капиллярной сети спинного мозга кровь отводится по радиально расположенным венам в венозные сплетения мягкой мозговой оболочки. Оттуда она поступает по петляющим продольным венам-коллекторам (передним и задним спинномозговым венам) и образующимся от них передним и задним корешковым венам (от 12 до 43) во внутренние позвоночные венозные сплетения, располагающиеся в эпидуральном пространстве. Затем по межпозвоночным венам кровь оттекает в наружные венозные позвоночные сплетения и далее в позвоночные, межреберные, пояснично-крестцовые, непарную, верхнюю и нижнюю полые вены. Частично кровь из внутренних позвоночных венозных сплетений отводится через большое затылочное отверстие в синусы на основании черепа.


21.Caracterizaţi vascularizaţia rectului şi a vezicii urinare, adnotaţi fig. 6. / Characterize the blood supply of the rectum and urinary bladder, label the fig. 6. / Дайте характеристику кровоснабжения прямой кишки и мочевого пузыря, аннотируйте рис.  6.

 

A  B

 


 

 

 

 

 


C 


                                                                                                                                                    

                                                                                    Прямая кишка кровоснабжается 5 артериями: 1 непарной и 2 парными. Непарная верхняя прямокишечная артерия которая отходит от нижней брыжеечной (отходит от нижней трети брюшной аорты на уровне 3 поясничного позвонка), парные средние и парные нижние прямокишечные артерии которые отходят от внутренней подвздошной артерии.

 Кровоснабжение мочевого пузыря: верхняя пузырная
нижняя пузырная, пупочная и влагалищная артерии(синие стрелки)

22. Descrieţi vascularizaţia organelor genitale masculine, identificaţi arterele principale pe imaginea A din fig. 3, adnotaţi fig. 7. / Describe the blood supply of the male external genital organs, identify the main ar- teries on the pic. A fig. 3, label the fig. 7. / Опишите кровоснабжение мужских половых органов, от- метьте основные артерии на рис. 3, аннотируйте рис. 7.Fig. 7


           Кожа и оболочки полового члена кровоснабжаются ветвями наружных половых артерий и дорсальной артерией полового члена из внутренней половой артерии; пещеристые и губчатое тела получают кровь от ветвей внутренней половой артерии. Венозная кровь оттекает по глубокой дорсальной вене и по вене луковицы в пузырное венозное сплетение, по глубоким венам полового члена во внутреннюю полую вену. Мошонка получает артериальную кровь по мошоночным ветвям наружной половой артерии и промежностной артерии. Мошоночные вены являются притоками бедренной и внутренних половых вен. Яичко и его придаток кровоснабжаются яичковой артерией, отходящей от брюшной аорты и частично ветвями, отходящими от внутренней подвздошной артерии. Вены впадают слева в нижнюю полую, справа – в почечную вену. Семенные пузырьки кровоснабжаются ветвями пупочной артерии, предстательная железа получает питание из системы внутренней подвздошной артерии. Венозный отток от этих органов происходит во внутренние подвздошные вены.

 


23.Prezentaţi o revistă de ansamblu a vascularizaţiei organelor genitale feminine, adnotaţi fig. 8. / Present the general review about blood supply of the female external genital organs, label the fig. 8. / Дайте общую характеристику кровоснабжения женских половых органов, аннотируйте рис.  8.

A                                                                                    


Fig. 8


Половые органы женщины получают кровь (рис. 12) из двух источников: 1) подчревной (внутренней подвздошной) артерии(a. hipogastrica s. a. iliaca interna); 2) яичниковой (внутренней семенной) артерии (a. ovarica s. a. spermatica interna). Брюшная аорта на уровне IV поясничного позвонка делится на две (левую и правую) общие подвздошные артерии (а.а. iliacae communes).Обе общие артерии направляются наружу и вниз по внутреннему краю большой поясничной мышцы. В области крестцово-подвздошного сочленения общая подвздошная артерия (a. Iliaca communis) делится на два сосуда: наружную подвздошную артерию (a. iliaca externa), которая толще, и внутреннюю подвздошную артерию (a. iliaca interna) или подчревную артерию

24.Enumeraţi metodele de explorare pe viu a vaselor sangvine ale bazinului. / Enumerate the methods of ex- ploration on alive person the pelvic vessels / Перечислите методы обследования на живом сосудов таза. УЗИ, КТ, рентген, доплерография сосудов.


 

25. Rezultatele rezolvării testelor şi a problemelor de caz. / Tests and solving cases results.

1